DUVEL MOORTGAT – 30/08/2017

Beschrijving van de reclame

De klacht heeft betrekking op een promotionele actie waarbij tijdens de Gentse Feesten geleerd werd Duvel te schenken en een Duvel cadeau kon worden gekregen.

Motivering van de klacht(en)

De klager, de Controledienst Tabak en Alcohol van de Dienst Inspectie van Consumptieproducten van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, haalde aan dat binnen het raam van de actie tijdens de Gentse feesten iedere dag, tussen 16u en 22u, gratis Duvel aangeboden werd.
De enige voorwaarde was dat men hem zelf uitschonk en een waarborg betaalde van één euro voor het glas.
Vertegenwoordigers in blauw hemd met rood logo van Duvel liepen rond en spraken mensen aan om ze te overtuigen mee te doen.
Volgens hem gaat het om een inbreuk op artikel 5.1 van het Alcoholconvenant, dat bepaalt dat het verboden is om op de openbare weg gratis of voor een symbolische prijs alcoholhoudende dranken te verdelen of aan te bieden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder bevestigde dat hij de actie effectief georganiseerd heeft. Het betrof een activatiecampagne aan een speciaal ingerichte Duvel-stand. Personen konden deelnemen aan een schenkcursus en kregen vervolgens een Duvel aangeboden, op voorwaarde dat ze deze zelf uitschonken op basis van de schenkcursus die ze gevolgd hadden. Hierbij werd een euro waarborg gevraagd voor het glas.

Volgens hem is er echter geen sprake van een inbreuk op artikel 5.1 van het Convenant. Het doel van dit artikel is immers te vermijden dat alcoholische dranken gratis ter beschikking gesteld worden aan toevallige voorbijgangers op de openbare weg (zoals regelmatig het geval is in het kader van de promotie van frisdranken). De bedoeling van dit artikel is m.a.w. dat er steeds een drempel dient te worden gecreëerd om alcoholische dranken te verkrijgen.

Welnu, wat het beweerdelijk gratis of slechts tegen een symbolische prijs aangeboden zijn van de consumpties in kwestie, verwees de adverteerder naar het feit dat de deelnemers aan de actie, vooraleer ze een Duvel konden ontvangen, eerst een cursus moesten volgen betreffende het uitschenken van een Duvel volgens de regels van de kunst. Vervolgens kregen de deelnemers één Duvel ter beschikking, op voorwaarde dat ze deze zelf inschonken, waarbij tevens filmpjes werden gemaakt die mits toestemming konden worden gedeeld.

Aldus werd volgens de adverteerder een grote drempel voor de deelnemers gecreëerd aangezien zij niet zomaar een Duvel konden bemachtigen. Zo is op een meegedeelde foto te zien dat er slechts drie standen zijn waar men na de schenkcursus gevolgd te hebben, de Duvel vervolgens kon uitschenken en dat er dan ook een vrij grote wachtrij was.

Evenmin werden er gratis alcoholische dranken uitgedeeld aan elke voorbijganger op de openbare weg. Het is correct dat de Duvels werden aangeboden aan een specifieke stand die vrij toegankelijk was voor het publiek. De stand bevond zich namelijk op het Emile Braunplein, dat tijdelijk verkeersvrij gemaakt werd tijdens de Gentse Feesten. De consumpties werden echter niet rechtstreeks aangeboden op de openbare weg, maar uitsluitend binnen de stand.

Tijdens de duur van de Gentse feesten, maakt het Emile Braunplein deel uit van één van de “feestkernen” binnen de Gentse Feestenzone. Het plein wordt tijdens de Gentse Feesten door de Stad Gent toegewezen aan één uitbater. Deze uitbater is vervolgens verantwoordelijk voor het plein gedurende de Gentse Feesten. De adverteerder heeft vervolgens een overeenkomst gesloten met de uitbater waarbij hij in ruil voor een aanzienlijke vergoeding het recht kreeg een stand uit te baten gesitueerd op een centrale locatie op het plein, voor het uitvoeren van de actie tijdens het Mardi Gras Festival. In dergelijke situatie kan men de Duvel-stand volgens hem bezwaarlijk gelijkstellen met de openbare weg zoals bedoeld in het Convenant, maar gaat het eerder om een horecazaak die geplaatst is op een evenementlocatie, dan dat de stand dient te worden beschouwd als deel uitmakend van de openbare weg.

Volgens de adverteerder maakte de actie derhalve geen inbreuk uit op artikel 5.1 van het Convenant.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de tegen een promotionele actie van de adverteerder tijdens de Gentse Feesten ingediende klacht op basis van artikel 5.1 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant), volgens hetwelk het “verboden (is) om op de openbare weg gratis of voor een symbolische prijs alcoholhoudende dranken te verdelen of aan te bieden”.

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat de deelnemers aan de actie eerst in de stand van de adverteerder een cursus dienden te volgen betreffende het uitschenken van een Duvel volgens de regels van de kunst en vervolgens een Duvel kregen aangeboden, op voorwaarde dat ze deze zelf achter één van de drie in de stand geplaatste katheders uitschonken op basis van de schenkcursus die ze hadden gevolgd.

Zij heeft er tevens nota van genomen dat de actie doorging in een afgescheiden stand van de adverteerder, waarvoor deze laatste een vergoeding diende te betalen aan de uitbater van het plein in kwestie tijdens de Gentse Feesten.

De Jury heeft daarnaast genoteerd dat de adverteerder verwijst naar de bedoeling van de door de klager aangehaalde bepaling van het Convenant, met name te vermijden dat alcoholhoudende dranken gratis ter beschikking gesteld worden aan toevallige voorbijgangers op de openbare weg (zoals regelmatig het geval is in het kader van de promotie van frisdranken) en met andere woorden te voorzien dat er steeds een drempel dient te worden gecreëerd om alcoholhoudende dranken te verkrijgen.

Welnu, de Jury is van mening dat deelname aan de promotionele actie zoals deze in dit geval werd georganiseerd wel degelijk vereiste dat de deelnemers zelf verschillende stappen ondernamen en een prestatie leverden, zodat in casu geen sprake is van een onvoorwaardelijke uitdeling of aanbieding.

Gelet op het voorgaande is de Jury van mening dat het hier niet gaat om het gratis of voor een symbolische prijs verdelen of aanbieden op de openbare weg van alcoholhoudende dranken in de zin van artikel 5.1 van het Convenant.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze actie geen inbreuk uitmaakt op voormelde bepaling van het Convenant en heeft de klacht ongegrond verklaard.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DUVEL MOORTGAT
Product/Dienst: Duvel
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  30/08/2017