CORTAL – 08/08/2000

Beschrijving van de reclame

Met als titel “3,25%* + 1,75%*.. Het is niet bij Uw bank. Het is bij Cortal.” stelt een eerste advertentie de voordelen van het Europtimal-spaarboekje voor : “Voor iedere plaatsing van minimum 200.000 Fr voor 31 januari 2000 is een basisintrest van 3,25% gegarandeerd tot 31 december 2000. Tel daarbij op een premie van 1,75 %* tot 30 juni 2000”. Daarnaast wordt o.m. vermeld dat “Uw geld beschikbaar is wanneer U wenst, zonder aanzegging of kosten”. Een tweede advertentie vermeldt een telefoonnummer en “Europtimal : 3,25 %* + 1,75%**… Voor iedere plaatsing van minimum 200.000 Fr voor 15 februari 2000”. Onderaan de advertentie staat in kleine letters : “*Intrest gegarandeerd tot 31/12/2000…** Intrest gegarandeerd tot 30/06/2000, behoudens in geval van sterke schommelingen op de financiële markten”.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als bedrieglijk en misleidend, want onduidelijk en onvolledig. De voorwaarden om te kunnen genieten van de vermelde intresten zijn onvoldoende duidelijk bepaald.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat de advertenties, gelet op een circulaire terzake van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, onvoldoende duidelijk zijn inzake de premie van 1,75% en dat de zin inzake een “gegarandeerde intrestvoet” een tegenstrijdigheid bevat. Zij deed de aanbeveling om de advertenties te wijzigen teneinde ieder risico op dubbelzinnigheid en onduidelijkheid te vermijden en intussen de verschijning van de advertenties te schorsen.
De adverteerder, die niet akkoord ging met de interpretatie van de circulaire door de Jury, liet gelden dat de doelgroep het algemene publiek is en het de bedoeling is met de advertenties aan te zetten tot een verzoek om meer informatie teneinde het aanbod te preciseren vóór de opening van de rekening. De gebruikte termen zijn welbekend bij de consumenten en ze worden opnieuw uitgelegd in de bijkomende informatie. De zin inzake een “gegarandeerde intrestvoet” bevat wel een fout en de term “gegarandeerd” zal niet meer worden gebruikt.
De Jury was van oordeel dat alle reclame, zelfs deze die aanzet tot een verzoek om informatie, ieder risico op verwarring of onduidelijkheid moet vermijden. De circulaire laat geen twijfel bestaan over het feit dat ze van toepassing is op de prospectus maar ook op advertenties. Zij bevestigde bijgevolg haar aanbeveling. De adverteerder liet gelden dat de advertenties niet misleidend zijn en stelde zich de vraag of de circulaire verbiedt dat de informatie in 2 etappes wordt
verstrekt : iedere consument wordt volledig geïnformeerd voor het openen van een rekening.

Gevolg

Nadat de Jury haar aanbeveling had bevestigd, heeft de adverteerder laten weten dat hij rekening zal houden met de aanbevelingen van de Jury.

Adverteerder: CORTAL
Product/Dienst: Europtimal-spaarboekje
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  08/08/2000