COCA-COLA – 04/07/2002

Beschrijving van de reclame

Een tv-spot toont een aula waar studenten les aan het volgen zijn waaronder een van hen met zijn gsm bezig is. Op het scherm van zijn gsm verschijnt de boodschap : “3 codes voor 15u, voor 1 Opel Speedster”. Plots hoort men verschillende gsm's biepen waarna alle studenten de aula verlaten en de lesgever alleen achterblijft. Een mannelijke achtergrondstem zet ertoe aan om mee te spelen met je gsm en wijst erop dat er verschillende prijzen te winnen zijn en men op het einde van de dag al weet of men gewonnen heeft. Vervolgens worden verschillende prijzen getoond, alsook enkele studenten die het product gebruiken bij een drankautomaat en daarna de bus nemen. Opeens springt een van hen van blijdschap in de lucht omdat hij zonet een sms heeft ontvangen dat hij gewonnen heeft. Daarna ziet men hem met enkele vrienden achter het stuur van een Opel Speedster plaatsnemen.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is choquerend op 3 vlakken : het negatieve beeld dat gegeven wordt van de leraar die alleen achterblijft in een auditorium dat leeg loopt, het feit dat er geen belangstelling meer wordt getoond in de les wordt gerechtvaardigd door een sms-spel en het feit dat men ertoe aanspoort om tijdens de lesuren GSM's te gebruiken terwijl men in talrijke secundaire scholen poogt om het gebruik ervan te verbieden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder drukte zijn spijt uit en liet gelden dat hij geen denigrerend beeld van het onderwijs heeft willen tonen en niet heeft willen aanzetten tot spijbelen. Hij benadrukte tevens dat men deze campagne niet in de 1e graad mag opvatten. Hij heeft geopteerd voor een humoristische toon en heeft dit scenario gekozen omdat de jongeren van vandaag zich herkennen in deze spot die overeenstemt met de wereld waarin zij leven. Hij bevestigde eveneens dat hij opzettelijk voorzien heeft dat men aan deze actie kan deelnemen buiten de lesuren.

Jurybeslissing

Rekening houdend met het concrete karakter van het voorwerp en de realistische voorstelling ziet de Jury niet in welke elementen niet in de 1e graad zouden mogen opgevat worden en is dan ook de mening toegedaan dat dergelijke boodschap niet getuigt van zin voor sociale verantwoordelijkheid. Zelfs indien de studenten afgebeeld worden in een universitaire omgeving kan de boodschap door alle jongeren gezien worden en dus ook door de minderjarigen waarvan ongetwijfeld de aandacht zal getrokken worden gelet op het product, het type van actie en het voorgestelde communicatiemiddel (GSM) om deel te nemen. Het gevaar bestaat dat de jongeren (op elk schoolniveau, zelfs op universitair niveau) dit percipiëren als een aanzetting tot of het banaliseren van een gedraging die niet verenigbaar is met de schoolomgeving en de naleving van de regels die er gelden. Bijgevolg heeft de Jury aan de adverteerder aanbevolen om deze spot of enige andere gelijkaardige boodschap niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder bevestigde dat hij betreurde dat deze campagne een dergelijke afkeurende indruk heeft bezorgd en dat deze spot of enig gelijkaardige boodschap niet meer zal verspreid worden.

Adverteerder: COCA-COLA
Product/Dienst: Actie - Cool & Crazy
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  04/07/2002