CHEZ CHOSEKEN – 09/11/2016

Beschrijving van de reclame

De Facebookpagina van het evenement bevat bovenaan een gestileerde tekening van zombies die een danspas uitvoeren met daarboven “Halloween Party”.
Links de tekst: “DJ’s: Peterselie & Simon Yet” en rechts: “Promo: Flugel & La chouffe 3 + 1 gratis”.
De tekst onderaan vermeldt onder meer:
“PROMO'S :
-Kom verkleed en krijg een gratis pint
-Flugel : 3+1 gratis
-La Chouffe : 3+1 gratis”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager gaat het om alcoholreclame in strijd met het Alcoholconvenant.
Deze reclame is volgens hem gericht op minderjarigen, omdat ze wordt gemaakt in een jeugdhuis.
Een jeugdhuis is uit zijn aard een plaats waar hoofdzakelijk minderjarigen aanwezig zijn.
De reclame voor alcohol die er wordt gemaakt is bijgevolg hoofdzakelijk tot de minderjarigen gericht.
Bovendien zet de reclame aan tot onwettige consumptie, omdat er reclame wordt gemaakt voor sterke drank (Flügel) die pas mag worden gedronken vanaf 18 jaar.
De klager meent dan ook dat de artikelen 2.1 (gericht op minderjarigen), 2.2 (jeugdhuis = sociale instelling), 3.1 (onwettige consumptie) en 4.1 (minderjarigen) van het Alcoholconvenant geschonden zijn.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft zowel de organisator jeugdhuis Chez Choseken als producenten FLS Company (Flügel) en Duvel Moortgat (La Chouffe) om een reactie verzocht.

Reactie FLS Company (Flügel):

FLS Company deelde mee dat de organisator wel een klant is, maar dat zij niet hebben geparticipeerd in deze actie. De organisator heeft deze actie zelf geïnitieerd zonder hierover hun accountmanager in te lichten. Zoals dan ook te zien is in het aangehaalde Facebook evenement heeft FLS Company voor de “Halloween Party” geen visuals verstrekt; een dergelijke aanvraag zouden zij daarnaast nooit hebben toegestaan omdat ze het Belgische Alcoholconvenant kennen en strikt volgen.

Reactie Duvel Moortgat (La Chouffe):

Duvel Moortgat deelde mee dat geen van hun medewerkers op de hoogte was van het bestaan van dit evenement en dat er op generlei wijze medewerking of ondersteuning werd geboden aan dit evenement of aan de communicatie daaromtrent vanuit de brouwerij.

Zij wensten tevens te benadrukken dat zij de principes uit het Alcoholconvenant ten alle tijden strikt naleven en dat zij hun medewerkers hier proactief in opleiden. Publiciteit voeren voor hun merken bij een jeugdvereniging strookt niet met deze principes en strookt evenmin met hun commerciële strategie. Zij betreuren het dan ook ten zeerste dat zij in deze communicatie genoemd worden.

Reactie jeugdhuis Chez Choseken:

/

Jurybeslissing

De Jury heeft deze aankondiging onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen en in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury heeft kennis genomen van de aankondiging op Facebook in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft de verschillende in de klacht en de aankondiging vermelde partijen om een reactie verzocht en heeft met name kennis genomen van de reacties van de vermelde producenten van alcoholhoudende dranken, FLS Company (Flügel) en Duvel Moortgat (La Chouffe).

De Jury heeft vooreerst nota genomen van de reactie van FLS Company waarin onder meer wordt bevestigd dat, hoewel de organisator wel klant is bij hen, zij niet hebben geparticipeerd in deze actie en geen visuals voor dit evenement hebben verstrekt, maar dat deze actie door de organisator zelf werd geïnitieerd zonder hun accountmanager in te lichten.

Zij heeft vervolgens nota genomen van de reactie van Duvel Moortgat waarin onder meer wordt bevestigd dat geen van hun medewerkers op de hoogte was van het bestaan van dit evenement en dat er op generlei wijze medewerking of ondersteuning werd geboden aan dit evenement of aan de communicatie daaromtrent vanuit de brouwerij.

Gelet op het bovenstaande is de Jury van mening dat de aankondiging in kwestie reclame maakt voor het aangekondigde evenement en geen alcoholreclame in de zin van het Convenant betreft.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze aankondiging niet binnen het toepassingsgebied van het Convenant valt en er in casu dus evenmin sprake kan zijn van een overtreding van dit Convenant.

Zij verwijst in dit verband tevens naar eerdere recente uitspraken van de Jury die op haar website kunnen worden geraadpleegd: Café ’t Putje et al. 26/02/2016, Huis der Rechten 06/04/2016, KLJ Tielen 13/04/2016, Café Backstage 05/07/2016.

De Jury heeft de klacht derhalve ongegrond verklaard.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CHEZ CHOSEKEN
Product/Dienst: Halloween Party
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  09/11/2016