CAMPINA – 19/08/2008

Beschrijving van de reclame

Een Tv spot toont volwassenen die buiten in te tuin samen aan tafel eten. Er worden verschillende merkproducten (merkloos) getoond. Een vrouw onder hen(Marleen Gommeren, diëtiste en voedingsdeskundige) zegt het volgende: zeker 8 op 10 vrouwen nemen dagelijks onvoldoende calcium in en zijn dus zonder het te weten wellicht op weg naar osteoporose. En dat is dramatischer dan het lijkt. Meer dan een kwart van de 55 plussers die een heupfractuur oplopen, sterven binnen het daaropvolgende jaar. Van jongs af aan dagelijks voldoende calcium innemen en regelmatig bewegen, is de beste bescherming voor je botten. Om aan je dagelijkse behoefte calcium te voldoen, heb je elke dag 5 à 6 porties melkproducten nodig. Dit is niet niks, maar je botmassa blijft zich je leven lang vernieuwen, dus heb je ook je leven lang calcium nodig. Bij calcium tekort gebeurt er dit (toont een broodstokje dat ze in twee breekt). Dagelijks voldoende calcium opnemen, dat is gewoonweg investeren in je toekomstige levenskwaliteit.

Motivering van de klacht(en)

Dit spotje beschrijft osteoporose als een levensgevaarlijke ziekte en zegt dat als je je heup breekt op 58 jarige leeftijd dat je dan meestal sterft in het daarop volgende jaar. Dmv deze spot maakt men mensen echt bang en dit is overdreven.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij zich voor deze reclamespot gebaseerd heeft op literatuur die in deze context verschenen is en dat dit hem tevens bevestigd werd door Belgische deskundigen terzake. Hij verwees naar een passage uit Readers’s Digest.

Jurybeslissing

De Jury heeft deze spot onderzocht:

Bewering mbt heupfractuur

Vooreerst heeft de Jury vastgesteld dat in deze spot de volgende bewering wordt gebruikt:
…méér dan één kwart van de 55 plussers die een heupfractuur oplopen sterven binnen het daaropvolgende jaar…

De Jury heeft vastgesteld dat deze bewering verder gaat dan de passage uit Reader’s Digest(juni 2005).

Anderzijds is de Jury van oordeel dat de passage waarnaar de adverteerder verwijst, onvoldoende wetenschappelijke ondersteuning aanbrengt om dergelijke gezondheidsbewering te staven (art. 2 Fevia code)

De Jury is tevens van oordeel dat deze bewering onterecht bezorgdheid en vrees opwekt met betrekking tot de gezondheid, hetgeen strijdig is met art 4,al.2 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Verwijzing naar diëtiste

De Jury heeft vastgesteld dat in deze spot een persoon getoond wordt met als ondertitel: Marleen Gommeren, Diëtiste en voedingsdeskundige,

De Jury is van oordeel dat dit strijdig is met art. 2,5° van het Koninklijk besluit van 17 april 1980 betreffende de reclame voor voedingsmiddelen waarin bepaald wordt dat in reclame voor voedingsmiddelen het verboden is gebruik te maken van afbeeldingen van personen, van kleding of van toestellen die medische, paramedische of farmaceutische beroepen oproepen.

Art. . 1 van het K.B. van 19 februari 1997 erkent het beroep van diëtist als een paramedisch beroep.

Identiteit adverteerder

De Jury merkt op dat de spot in haar bezit niet vermeld van wie deze uitgaat.

Indien de identiteit van de adverteerder effectief nergens in de spot wordt vermeld, is dit strijdig met art. 10 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op wat voorafgaat (strijdigheid met verschillende bepalingen), heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om deze spot niet meer uit te zenden.

De adverteerder deelde mee dat het om een miniprogramma gaat over osteoporose en dat ingevolge een misverstand deze informercial in het reclameblok werd uitgezonden, waarvoor hij zich excuseerde. Hij stelde dat dit miniprogramma generiek van aard is en op zich niet als reclame te beschouwen, vandaar dat de identiteit van de adverteerder niet vermeld stond. Hij bevestigde dat deze opname niet meer tijdens het reclameblok zal uitgezonden worden.

De Jury heeft nota genomen van het feit dat de spot niet meer tijdens de reclameblokken zal uitgezonden worden. De JEP is enkel bevoegd voor reclame. Programma’s vallen buiten haar bevoegdheid.

Gelet op wat voorafgaat en aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CAMPINA
Product/Dienst: Sensibilisering rond osteoporose
Media: TV
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid, Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Datum afsluiting:  19/08/2008