CAFE YSSI’S – 27/04/2017

Beschrijving van de reclame

De klacht betreft de aankondiging op Facebook van het evenement “Schools Out Party” met onder meer vermelding van “Eristoff schoolsout day’s” georganiseerd door Yssi’s café Knokke.

Motivering van de klacht(en)

De klager, de Controledienst Tabak en Alcohol van de Dienst Inspectie van Consumptieproducten van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, diende klacht in op basis van artikels 2.1 en 4.1 van het Alcoholconvenant.
Hij haalde aan dat zich in Knokke enkel middelbare scholen bevinden en geen hogescholen. Deze reclame verwijst naar ‘school’s out’ en dus naar minderjarigen. Bovendien zijn de dagen waarop het evenement plaatsvindt, de dagen waarop de scholieren het einde van de examens gaan vieren.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft zowel de organisator Café Yssi’s als de vermelde producent Bacardi-Martini om een reactie verzocht.

Reactie Café Yssi’s:

De organisator van het evenement deelde mee dat zonder kwade bedoelingen uit commerciële overwegingen besloten werd om Eristoff in de kijker te zetten.
Het is zeker niet de bedoeling om met de communicatie op Facebook minderjarigen te bereiken, want deze zijn totaal niet zijn doelgroep. Integendeel, onder de 17 jaar worden ze de toegang geweigerd en de betrokken alcohol wordt pas vanaf 18 jaar geschonken.
De bewering dat dit gericht is tot de Knokse scholen en het einde van hun examens klopt volgens hem totaal niet. Deze evenementen zijn gericht op oudere studenten uit Gent, Leuven, enz. die in Knokke wonen en traditioneel reeds terugkomen in de week naar een verlofperiode toe. Ook naar toeristen die reeds van het goede weer wilden profiteren aan de kust; Knokke is en blijft een toeristische stad waar er iets moet te beleven vallen voor de vakantiegangers.

Reactie Bacardi-Martini:

De producent deelde mee dat hij Eristoff wodka verdeelt en promoot in België en in die hoedanigheid een algemene commerciële verhouding heeft met de betrokken horecagelegenheid. Hij was echter niet op de hoogte van het evenement georganiseerd door Café Yssi's tot hij een klacht ontving via de JEP. Het evenement werd georganiseerd door Café Yssi's (niet Bacardi) en Café Yssi's creëerde de advertentie door gebruik te maken van beelden van Eristoff zonder dat Bacardi hierbij betrokken was. Bacardi heeft het evenement niet gesponsord, noch gesteund op eender welke andere manier.

Jurybeslissing

De Jury heeft deze communicatie onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen en in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury heeft kennis genomen van de aankondiging op Facebook van de horecagelegenheid Café Yssi’s betreffende het evenement “Schools Out Party” in de horecagelegenheid in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft tevens kennis genomen van zowel de initiële reacties van enerzijds de betrokken horecagelegenheid – organisator van het evenement, Café Yssi’s en anderzijds producent Bacardi-Martini, als van de door hen verschafte bijkomende informatie, waaruit blijkt dat, hoewel tussen horecagelegenheid en producent een algemene commerciële relatie bestaat, deze laatste niet betrokken was bij de organisatie van of de communicatie rond het specifieke evenement waarvan sprake in de klacht.

Gelet op het bovenstaande is de Jury van mening dat de communicatie in kwestie het evenement van deze horecagelegenheid betreft en geen alcoholreclame in de zin van het Convenant uitmaakt.

De Jury is derhalve van oordeel dat de communicatie in kwestie niet binnen het toepassingsgebied van het Convenant valt en er in casu dus evenmin sprake kan zijn van een overtreding van dit Convenant.

Zij verwijst in dit verband tevens naar eerdere recente uitspraken van de Jury die op haar website kunnen worden geraadpleegd, waaronder Café ’t Putje et al. 26/02/2016, KLJ Tielen 13/04/2016, Café Charlie Brown 14/09/2016.

De Jury heeft de klacht derhalve ongegrond verklaard.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CAFE YSSI’S
Product/Dienst: Evenement “Schools Out Party”
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  27/04/2017