CAFE CHARLIE BROWN – 14/03/2017

Beschrijving van de reclame

De klager verwees naar een aankondiging op Facebook met betrekking tot het “100-dagen-feestje” dat door de horecagelegenheid in kwestie werd georganiseerd. Het betrof met name een actie vooraf waarbij men in de maand februari bij consumpties stempels kon verzamelen via een spaarkaart. Op het ‘100-dagen-feestje’ kon deze spaarkaart, wanneer deze vol was, ingeruild worden voor gratis shots.
De klager verwees tevens naar tijdens het betrokken evenement via televisieschermen bovenaan achter de bar gemaakte aankondigingen (“2 vodka-redbulls kopen = 1 gratis vodka-redbull”, “2 shots blue thrills kopen = 1 gratis shot blue thrills”), waartussen afbeeldingen getoond werden van de serie South Park.

Motivering van de klacht(en)

De klager, de Dienst Inspectie van Consumptieproducten (Controledienst Tabak en Alcohol) van de FOD Volksgezondheid, haalde aan dat “100 dagen” doorgaat voor de zesdejaars van het middelbaar. De meeste van deze jongeren hebben in de maand februari de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt. Zowel de actie van de spaarkaart als de reclame die gevoerd werd op het moment van het feest zijn volgens hem in strijd met artikels 2.1 en 3.1 van het Alcoholconvenant. Beide acties zijn gericht naar minderjarigen. Deze acties moedigen daarbij nog eens aan tot onverantwoordelijke, overmatige en onwettige consumptie.

De klager deelde tevens mee dat de serie South Park gaat over het leven van 4 jongeren die zich op de basisschool bevinden, en bijzonder populair is bij minderjarigen. Volgens hem is hier derhalve sprake van een inbreuk op artikels 4.2 en 4.5 van het Alcoholconvenant.

Standpunt van de adverteerder

De betrokken horecagelegenheid deelde vooreerst mee dat bij de acties geen sponsors betrokken zijn.

Zij verschafte tevens meer informatie over het verloop van de avond en de genomen maatregelen om overlast te beperken. In dit verband werd tevens aangehaald dat bij de controle gevraagd wordt naar de leeftijd, maar dat het voorkomt dat meerderjarige bezoekers consumpties bestellen voor en doorgeven aan anderen. Bovendien wijst zij erop dat het meer en meer voorkomt dat bezoekers zelf alcoholhoudende dranken trachten binnen te smokkelen.

Wat de actie van de 100 dagen betreft, werd meegedeeld dat deze ook niet uitsluitend voor de mensen van de 100 dagen was, maar voor iedereen. De volle kaart kon niet alleen worden ingewisseld voor shots, maar ook voor een petje met bedrukking.

Ten slotte wees hij erop dat op de schermen tevens doorlopend beelden werden getoond van de petjes en de volle spaarkaart evenals beelden met informatie over de leeftijdsgrenzen voor verschillende producten. Deze informatie hangt ook op verschillende plaatsen uit in de zaak, zodat volgens de betrokken horecagelegenheid overduidelijk is wat mag en wat niet.

Jurybeslissing

De Jury heeft deze communicaties onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen en in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury heeft kennis genomen van de aankondiging op Facebook betreffende het evenement “100 dagen” in de horecagelegenheid in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft en tevens verwijst naar communicaties tijdens dit evenement.

Zij heeft tevens kennis genomen van de reactie van de in de klacht aangehaalde partij, met name café Charlie Brown, waarin bevestigd werd dat geen producenten van alcoholhoudende dranken betrokken waren bij het aankondigde evenement of bij de communicaties over en tijdens dit evenement waarnaar de klager verwijst. De betrokken horecagelegenheid, organisator van het evenement, verwees daarbij onder meer tevens naar de affiches en aankondigingen in zijn café inzake de leeftijdsgrenzen voor consumptie van alcoholhoudende dranken.

Gelet op het bovenstaande is de Jury van mening dat de communicaties in kwestie het evenement van deze horecagelegenheid betreffen en geen alcoholreclame in de zin van het Convenant uitmaken.

De Jury is derhalve van oordeel dat de communicaties in kwestie niet binnen het toepassingsgebied van het Convenant vallen en er in casu dus evenmin sprake kan zijn van een overtreding van dit Convenant.

Zij verwijst in dit verband tevens naar eerdere recente uitspraken van de Jury die op haar website kunnen worden geraadpleegd: Café ’t Putje et al. 26/02/2016, KLJ Tielen 13/04/2016, Café Charlie Brown 14/09/2016.

De Jury heeft de klacht derhalve ongegrond verklaard.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CAFE CHARLIE BROWN
Product/Dienst: 100-dagen-feestje
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  14/03/2017