BRUSSELS AIRPORT COMPANY – 10/10/2018

Beschrijving van de reclame

De post op Instagram met het logo van de adverteerder en “brusselsairport” en “Gesponsord” bevat een foto van een fles van het product met in een rode cirkel “in EU €31,60 (doorgestreepte prijs) - €25,25 - €22,35 out EU”. Onderaan de vermelding “brusselsairport Bombay Sapphire 1L now at -20%. Lowest price guarantee at #brusselsairport Duty Free Shop. This September only.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager merkte op dat nergens in de beschrijving of foto de educatieve slogan 'Ons vakmanschap drink je met verstand' waar te nemen is.
Hij is van mening dat deze reclame indirect aanzet tot overdreven en onverantwoordelijk verbruik van deze sterke drank omdat deze al een korting bevat, geen verplichte slogan bevat en te verkrijgen is in de Duty Free Shop op de luchthaven waar mensen sowieso al minder betalen dan in een supermarkt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij er geen enkel probleem mee heeft om reclame voor alcoholische dranken te laten vergezellen van de educatieve slogans die zijn opgenomen als bijlage bij het Convenant. De afwezigheid ervan in de reclame waarover de klacht gaat, is dan ook enkel het gevolg van een spijtige onoplettendheid. De reclame die het voorwerp uitmaakt van de klacht is afgelopen maar hij zal er in de toekomst over waken dat dit zich niet herhaalt.
Met betrekking tot de aangekondigde prijsvermindering en de vermelding van de laagste prijsgarantie merkte hij op dat dergelijke mededelingen in reclame voor alcoholische producten door geen enkel wettelijk verbod worden gegrepen.
De loutere verwijzing naar een prijsvoordeel kan volgens hem niet zonder meer worden gelijkgesteld met "aanzetten tot overdreven en onverantwoordelijk verbruik van alcoholische dranken", en dit wordt evenmin als zodanig door de consument gepercipieerd. Hetzelfde geldt ook voor de laagste prijsgarantie waarnaar in de reclame wordt verwezen.
In dat verband wees hij er nog op dat artikel 5.1 van het Convenant enkel verbiedt om op de openbare weg gratis of voor een symbolische prijs alcoholhoudende dranken te verdelen of aan te bieden. De aankondiging van een prijsvermindering, waarbij de verminderde prijs geenszins een symbolische prijs is, wordt daar niet door gevat, maar is er integendeel ver van verwijderd, zowel wat betreft de omvang van het prijsvoordeel als de gebruikte reclametechniek.
Ten slotte verwees hij nog naar beslissingen van de JEP waarin werd geoordeeld dat aankondigingen van prijsvermindering voor alcoholische dranken, en zelfs de toekenning van gratis alcoholische drank, niet als ongeoorloofd werden beschouwd.

Jurybeslissing

De Jury heeft dit dossier onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen en in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame waarnaar de klacht verwijst.

Zij heeft vastgesteld dat de reclame een foto van een fles Bombay Sapphire bevat en een prijsvermindering aankondigt in de Duty Free Shop van de adverteerder.

De Jury is van oordeel dat de loutere verwijzing naar een prijsvoordeel niet van aard is om aan te zetten tot een onverantwoordelijke, overmatige of onwettige consumptie of dit aan te moedigen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

De Jury heeft vervolgens vastgesteld dat de reclame nalaat de door het Convenant voorziene educatieve slogan “Ons vakmanschap drink je met verstand” te vermelden.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame op dit punt strijdig is met artikel 11.1 + Bijlage B van het Convenant.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

Dienaangaande heeft de Jury naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder er nota van genomen dat de afwezigheid van de educatieve slogan in de reclame in kwestie het gevolg van een onoplettendheid is en dat hij er in de toekomst over zal waken dat dit zich niet herhaalt.

Adverteerder: BRUSSELS AIRPORT COMPANY
Product/Dienst: Bombay Sapphire
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  10/10/2018