BMW – 12/06/2020

Beschrijving van de reclame

De radiospots beginnen allemaal als volgt:  
VO: “Voor wie de allereerste BMW 2 Reeks Gran Coupé nog niet met eigen ogen gezien heeft, laten we even de verbeelding spreken”, gevolgd door muziek. 
En gaan respectievelijk verder als volgt: 
Spot 1: 
“Mocht je er nog aan twijfelen, deze controversiële enfant terrible heeft lak aan regels, is even gewaagd als jij en past in geen enkel vakje. Maar gelukkig wel in je budget (…)”. 
Spot 2: 
“Je raadt het al, deze eigenwijze wagen is geen volger maar een trendsetter die liever uitdaagt. Braaf luisteren da’s niet zijn ding, behalve naar jou via Voice Control (…)”. 
Spot 3: 
“Zeggen dat deze excentriekeling graag buiten de lijntjes kleurt, da’s een understatement. Geen grijze muis dus maar een eyecatcher van kaliber die straks niet alleen de show steelt maar ook je hart (…)”. 

In de catalogus toont een dubbele pagina een foto van het interieur van de wagen met de slogan: “Je ouders kunnen wel met wat anders rijden”.  
Een andere dubbele pagina toont de wagen in kwestie en een dansende jongere, met de slogan “Volwassen worden? Laat dat maar aan anderen over”.  

Motivering van de klacht(en)

1) De klager was echt gechoqueerd door de slogan “Je ouders kunnen wel met wat anders rijden” in de catalogus. Hij vindt dat extreem gewelddadig.  
Hij deelde mee dat de adverteerder zich aldus tot rebelse, weinig respectvolle jongeren richt. Hij vindt dat deze slogan asociaal is en doet verstaan dat alles zou zijn toegestaan met een dergelijk voertuig. Volgens hem is de onderliggende boodschap: je koopt je wagen en je kan je ouders “naaien” met deze wagen.  
In deze tijden waarin meer en meer wordt gepleit voor verantwoord rijgedrag, vraagt hij zich af of het toegelaten is om dergelijke boodschappen te brengen aan jongeren.  
Hij meent dat de radiospots in dezelfde geest zijn.  

2) Volgens de klager sluit deze radioreclame aan bij de door de automobilisten aangenomen gewoonte om de toegelaten snelheidslimieten te overschrijden, deze die geacht worden om de veiligheid van de andere weggebruikers, waaronder voetgangers en fietsers, te verzekeren. Hij is van mening dat deze reclame, door het “wilde en verre van verstandige” gebruik aan te moedigen (“sauvage et très loin d'être sage” in de Franstalige versie), openlijk en uitdrukkelijk spot met de regels die het leven van de weggebruikers vrijwaren en een vrijwillige aansporing vormt om het leven van anderen in gevaar te brengen.  

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de teksten van de radiocampagne duidelijk verwijzen naar het non-conformistische karakter van het design van de wagen, de atypische looks en de koetswerkvorm – een coupé met vier deuren – die afwijkt van de klassieke normen in de autowereld.  
Hij haalde aan dat het in geen enkel geval zijn bedoeling is om mensen aan te zetten tot het niet respecteren van de verkeers- en veiligheidsregels, noch tot buitensporig gedrag dat schade toebrengt aan het milieu. Naar zijn mening kan ook niet redelijkerwijze geconcludeerd worden dat de betreffende radiospots dit zouden doen.  
Hij houdt zich strikt aan alle wettelijke vereisten en draagt zowel het respect voor de verkeersveiligheid als het respect voor het milieu hoog in het vaandel.  

Overeenkomstig artikel 8 van haar Reglement heeft de Jury naast de in de klachten opgeworpen elementen ook de reclame op de dubbele pagina in de catalogus met de slogan “Volwassen worden? Laat dat maar aan anderen over” getoetst aan artikel 8 van de Febiac-Code.  
Dienaangaande heeft de adverteerder naar zijn eerdere antwoord verwezen.  

Jurybeslissing

De Jury heeft vooreerst kennisgenomen van de verschillende radiospots en van de klachten in dat verband.  

Zij heeft vastgesteld dat de voice-over in de spots de nadruk legt op het visuele aspect van de wagen (“Voor wie de allereerste BMW 2 Reeks Gran Coupé nog niet met eigen ogen gezien heeft”) en dat de kenmerken die onder de aandacht worden gebracht het design in kwestie beschrijven.  

Zij is derhalve van mening dat de betreffende reclames geen gevaarlijk of ander gedrag op de openbare weg beschrijven of weergeven.  

Zij is tevens van mening dat ze niet aanzetten tot een gedrag dat in strijd is met de verkeersregels of de veiligheidsvoorschriften.  

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren betreffende de radiospots op deze punten.  

De Jury heeft er vervolgens nota van genomen dat de eerste klacht tevens in het bijzonder verwijst naar een dubbele pagina in de betrokken catalogus met een foto van het interieur van de wagen met de slogan: “Je ouders kunnen wel met wat anders rijden”.  

Wat betreft de slogan “Je ouders kunnen wel met wat anders rijden” aangehaald door de eerste klager, is de Jury van mening dat deze niet aanzet tot een gebrek aan respect ten aanzien van ouders en evenmin gewelddadig of antisociaal gedrag tolereert of aanmoedigt.  

Volgens haar zal de gemiddelde consument deze reclame dus niet interpreteren in de zin die deze klager eraan geeft.  

De Jury heeft de klacht derhalve in dit opzicht ongegrond verklaard.  

De Jury heeft echter vastgesteld dat de catalogus eveneens een dubbele pagina bevat die de wagen in kwestie en een dansende jongere toont, met daarbij de slogan “Volwassen worden? Laat dat maar aan anderen over” en heeft deze reclame overeenkomstig artikel 8 van haar Reglement onderzocht in het licht van artikel 8 van de Febiac-code.  

Zij is van mening dat deze reclame in de catalogus een aansporing tot een weinig verantwoordelijk rijgedrag uitmaakt, te meer daar ze duidelijk gericht is op een jongere doelgroep. Deze lijkt volgens haar te ontkennen dat men volwassen moet zijn en dus verantwoordelijk als men met de wagen rijdt.  

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame aldus een volwassen, met name voorzichtig, gedrag bij het besturen van een voertuig denigreert, wat strijdig is met artikel 8 van de Febiac-code.  

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame in de catalogus op dit punt te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.  

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de Jurybeslissing zal naleven hoewel hij niet akkoord gaat met de interpretatie van de Jury. Hij heeft meer uitleg gegeven over het achterliggende communicatieconcept en deelde mee dat het gaat over een innerlijke houding en niet over de actuele leeftijd. Hij richt zich op doelgroepen die een jonge, frisse mindset (willen) hebben. Het betreft hun houding t.o.v. het leven en niet t.o.v. hun rijgedrag. Daarom wordt er een stilstaande wagen getoond en zit het model zelfs niet in de wagen.  

Adverteerder: BMW
Product/Dienst: BMW 2 Reeks Gran Coupé
Media: Radio
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  12/06/2020