BELGACOM – 06/09/2006

Beschrijving van de reclame

Een Tv-spot met rock als achtergrondmuziek toont een computerscherm waarop een emailbericht wordt ingetypt:
“Salut Charlotte, demain c'est la rentrée. J'ai encore des choses à faire. Fred.”

Vervolgens ziet men dat er opzoekingen worden gedaan via internet:
-L'art de la triche. Comment tricher aux examens?
-Programmer les formules dans la calculatrice.
-Comment brosser les cours.
-Les bonnes excuses. Bidons : Fièvre bidon = faire croire que tu as de la fièvre. Attraper la crève.
-Comment falsifier ton bulletin?
-Comment chahuter?

Tenslotte wordt opnieuw het computerscherm getoond waar opnieuw een emailbericht wordt ingetypt: “Salut Charlotte, ça y est, je suis prêt à accueillir mes nouveaux élèves. Fred”

Vrouwenstem: Bientôt la rentrée des classes. Le moment idéal pour essayer gratuitement Belgacom ADSL durant 3 mois. Contactez nous.
Tekst : La rentrée aussi passe par Belgacom ADSL. Belgacom ADSL, 3 mois d'essai gratuits. 0800 33 800. www.belgacom.be , point de vente Belgacom.

Motivering van de klacht(en)

Ter gelegenheid van het nieuwe schooljaar onderlijnt men de voordelen van het gebruik van ADSL door sites te tonen die tips geven om te frauderen tijdens de examens, valse stukken te bekomen, een rapport te vervalsen, te spieken via sms, enz. Deze reclame rechtvaardigt onrechtstreeks gemakzucht, fraude en oneerlijkheid. Daarenboven laat ze leerlingen die beïnvloedbaar zijn het risico nemen om uitgesloten te worden van hun studies. Dit is totaal immoreel en onproductief.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat deze spot niet als doel heeft om een lofrede te zijn voor luiheid, bedrog of oneerlijkheid en hij betreurt dat de klager het op deze manier gepercipieerd heeft. Hij legde uit dat deze film, net in tegendeel, via een humoristische noot wil uitdragen dat men met het gebruik van internet voorzichtig moet omspringen en moet gebruiken voor goede doeleinden. De spot toont aan dat leerkrachten in de actualiteit staan en actief deelnemen aan het moderne leven dat internet aanbiedt: ze zijn op de hoogte van alle trucjes die de leerlingen zouden kunnen gebruiken om hen het leven makkelijker te maken. Belgacom zegt dus duidelijk aan dit jonge publiek « probeer vooral niet slimmer te zijn dan uw professoren, ze kennen al uw trucs, dus het loont de moeite niet ». Het is beter om plichtmatig te studeren dan zijn tijd te verliezen met zo'n dingen.De film herwaardeert ook de professors op vlak van hun pedagogische en psychologische bekwaamheden inzake opvoeding van kinderen. Samengevat, gaat het om een reclamecampagne die voornamelijk positief en actueel wil zijn en die het thema van het nieuwe schooljaar aansnijdt met een kleine dosis humor.

Jurybeslissing

De Jury was van mening dat, in tegenstelling tot wat de adverteerder beweert, de spot niet de boodschap overbrengt dat men internet met voorzichtigheid en voor positieve doeleinden moet gebruiken.

Ze was ook van mening dat het bericht « probeer vooral niet slimmer te zijn dan uw professoren » onvoldoende naar voren komt in de spot en derhalve niet op deze manier opgevat zal worden door de gemiddelde consument (zie de ontvangen klachten).

Gelet op wat voorafgaat en rekening houdend met het feit dat de spot inspeelt op de terugkeer naar school met derhalve niet alleen de leerkrachten als doelgroep maar ook de leerlingen, heeft de Jury gemeend dat deze spot , die de voordelen van het gebruik van internet illustreert door bezoeken te tonen aan websites die middelen aanreiken om te frauderen, niet getuigt van voldoende zin voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. De Jury heeft de aandacht gevestigd op het feit dat het gebruik van humor geenszins de juridische en/of ethische verantwoordelijkheid van de auteur van de boodschap opheft en derhalve niet tot gevolg mag hebben dat de reclame strijdig wordt met de regels van de reclame-ethiek.

Op basis van artikel 1, alinea 2 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel en art. 1 van de code voor reclame-ethiek (CSA), heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om de spot te wijzigen, en bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden. De Jury heeft bevestigd dat deze aanbeveling ook geldt voor de Nederlandstalige versie voorzover deze gelijkaardig is als de Franstalige versie.

Gevolg

De adverteerder heeft per kerende bevestigd dat hij een positief gevolg zal verlenen aan de aanbeveling van de Jury en dat hij de spot zo snel mogelijk zal aanpassen zodat reeds in het begin van de spot duidelijk zal blijken dat het gaat om een leerkracht die het internet gebruikt en opdat de boodschap van « probeer vooral niet slimmer te zijn dan uw professoren » duidelijk naar voren zou komen.. De adverteerder heeft na enkele dagen de gewijzigde spot overgemaakt (FR + NL versie).

Na onderzoek van de gewijzigde spot, heeft de Jury gemeend geen verdere opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: BELGACOM
Product/Dienst: ADSL
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  06/09/2006