ACTIS (F) – 10/11/2006

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel “Isolants Minces Thermo-Réflecteurs” toont een vrouw in wit ondergoed die in yoga-houding (kleermakerszit en gespreide armen) in haar slaapkamer op de vloer zit. Het betreft een dakkamer met een houten vloer en een groot raam. Daarnaast bevindt zich een afbeelding van het product in kwestie met aanduiding van de afmeting (2,5 cm) en de tekst: Triso-Super 9+ donne plus d'espace à votre bien-être. Tekst: Isolants Minces Thermo-Réflecteurs. *Efficacité thermique équivalente à 22 cm d'isolant épais traditionnel. Onderaan in kleine lettertjes: Nos exigences d'isolation thermique et acoustique évoluent. Les matériaux de notre habitat doivent être au sommet de la performance tout en prenant en compte nos envies actuelles de bien-être. Les isolants minces thermo-réflecteurs Actis offrent une réponse moderne en terme d'efficacité thermique, d'encombrement, de facilité de pose, tout en respectant l'environnement. Triso-Super9+ est la référence pour répondre à toutes ces exigences. Son efficacité thermique en fait un isolant très performant en été comme en hiver, pour les toitures, les combles, les murs ou les sols. Produit de haute technologie, sain et durable, il assure économie d'énergie, gain de place et un confort inégale : une véritable alternative en matière d'isolation ! Vervolgens worden de contactgegevens meegedeeld.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is misleidend. Deze producten zijn helemaal niet wonderbaarlijk en zijn heel duur. Zij vervangen een efficiënte dakisolatie niet, beantwoorden niet aan de isolatienormen in de verschillende gewesten van ons land en zij zijn duurder dan klassieke isolatie.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder legde uit dat zijn onderneming ernstig is en over meer dan 25 jaar ervaring beschikt. Hij liet gelden dat hij de uitvinder is van dunne thermo-reflecterende isolatie en dat zijn onderneming over het certificaat ISO 9001 beschikt voor de ontwikkeling, fabricatie en commercialisering van dunne thermoreflecterende isolatie bestaande uit verschillende lagen. Wat de experimentiele testen van het WTCB betreft waarnaar de klager verwijst, benadrukte de adverteerder dat tijdens deze testen de ingenieurs van Actis verschillende voorbehouden gemaakt hebben aangaande de methodologie die gehanteerd werd en bijgevolg mbt de geldigheid van de bekomen resultaten aangaande zijn producten. Hij legde uit dat deze resultaten bovendien sterk verschillen van deze die bekomen werden bij BM Trada. Hij liet gelden dat hij momenteel in de mogelijkheid is om aan te tonen dat de methodologie die gehanteerd werd door het WTCB (methode Paslink) niet kan beschouwd worden als de enige echte methodologie voor testen in situ die in staat is om de werkelijke performantie van deze isolatie in reële omstandigheden te meten.
Hij legde uit dat Actis en Butgb (Belgische Unie voor technische goedkeuring in de bouw)sinds juni 2003 een verzoek (ETA en CUAP) gericht hebben teneinde een methodologie te laten bepalen en valideren die in staat is de werkelijke performantie in rekening te nemen van deze producten. Hij liet tevens gelden dat deze Europese benadering van CUAP heden aantoont dat:
-er geen aangepaste normen bestaan om de performantie van dunne thermo-reflecterende isolaties bestaande uit verschillende lagen te meten.
-de methode Paslink niet weerhouden is om de performantie van zijn producten in situ te meten.
-dat BM Trada de leden van EOTA verzocht heeft om haar methode te hanteren.
Tenslotte maakte hij een dossier over met verklarende uitleg.

Jurybeslissing

Vooreerst preciseerde de Jury dat zij enkel bevoegd is om zich uit te spreken mbt de inhoud van de reclame en niet mbt het product op zich.

Zij nam er nota van dat dit dossier het voorwerp heeft uitgemaakt van verschillende analyses en aanklachten van Test Aankoop die bovendien klacht ingediend heeft bij Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie.

De Jury is niet in de mogelijkheid om zich uit te spreken over de waarachtigheid van de technische beweringen aangaande het product in kwestie waarnaar de klager en de adverteerder verwijzen. Zij kan dienaangaande enkel verwijzen naar de conclusies die zullen getrokken worden door de Algemene Directie Controle en Bemiddeling.

De Jury heeft niettegenstaande vastgesteld dat de reclame in kwestie spreekt van « l'efficacité thermique »-« en fait un isolant très performant »-« produit de haute technologie, sain et durable, il assure économie d'énergie, … » en « efficacité thermique équivalente à 22 cm d'isolant épais traditionnel », ….

Op basis van de art. 3 en 5 van de IKK code heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om in zijn reclame een verwijzing te voorzien naar de testen die de beweringen in de reclame in kwestie (zie paragraaf hierboven) staven en dit op een manier die duidelijk is voor de gemiddelde consument.

Anderzijds heeft de Jury de aandacht van de adverteerder gevestigd op het feit dat de reclame in kwestie het volgende vermeldt « 22 cm d'isolant épais traditionnel » terwijl het technisch dossier dat hij overmaakte verwijst naar « 200 mm de laine minérale », zijnde een verschil van 2 cm.

Tenslotte wat de bewering « tout en respectant l'environnement » betreft, heeft de Jury verwezen naar art. 7 van de milieureclamecode.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat de reclame in kwestie beëindigd werd en dat zijn volgende campagne in overeenstemming zal zijn met de aanbeveling van de Jury.

Adverteerder: ACTIS (F)
Product/Dienst: Dunne Thermoreflecterende isolaties
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Datum afsluiting:  10/11/2006