ZEB 06-07-2016: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: ZEB

Product-Dienst / Produit-Service: Cara pils T-shirt actie

Media / Média: Internet (Facebook)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De post op de Facebookpagina van de adverteerder bevat volgende tekst:
“Upload jouw foto met je CARA T-shirt op Facebook en tag ons! 
En zo maak kans om je gewicht in CARA pils te winnen!
‪#‎GewichtInBier ‪#‎CaraPils”.
Daaronder een afbeelding van het Cara pils T-shirt van ontwerper Musketon, met daarnaast de volgende tekst:
“Win je eigen gewicht in Cara pils!*
1. Maak een leuke/grappige foto met je CARA T-shirt
2. Post op instagram of facebook
3. Tag @ZEBfashion en gebruik de hashtags #carapils #ZEBfashion #gewichtinbier
5. De foto met de meeste likes wint”.

 

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager verwees naar een mogelijke inbreuk op het Alcoholconvenant, met name op artikel 3.1: “Reclame mag niet aanzetten tot een onverantwoordelijke, overmatige of onwettige consumptie, noch dit aanmoedigen.”.
Daarnaast vestigde hij de aandacht op het ontbreken van de educatieve slogan.

 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft deze communicatie onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen en in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury heeft kennis genomen van de aankondiging op de Facebookpagina van de adverteerder waarmee een actie rond diens Cara pils T-shirt van ontwerper Musketon wordt aangekondigd waarmee men kans maakt om zijn gewicht in Cara pils te winnen.

De Jury is van mening dat de actie in kwestie niet louter om de promotie van het T-shirt draait maar tevens de promotie van de in de aankondiging zeer prominent aanwezige alcoholhoudende drank in kwestie betreft en dat deze aankondiging derhalve alcoholreclame in de zin van het Convenant uitmaakt.

De Jury heeft in dit verband vooreerst vastgesteld dat de aankondiging nalaat de door het Convenant voorziene educatieve slogan “Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand” te vermelden overeenkomstig het bepaalde in artikel 11.1 en Bijlage B, 1, (b), (v) van het Convenant.

Zij heeft de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen op dit punt, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder de slogan reeds heeft toegevoegd.

De Jury heeft de reclame vervolgens onderzocht in het licht van artikel 3.1 van het Convenant.

Zij heeft in dit verband nota genomen van het antwoord van de adverteerder volgens dewelke de actie een sociaal gebeuren als doel heeft, waarbij het creatief zijn, het humor-gehalte en de grootte van de vriendenkring van belang zijn.

Zij heeft er terdege nota van genomen dat het winnen van de prijs zelf geenszins afhankelijk wordt gemaakt van het consumeren van alcoholhoudende dranken.

De Jury is bovendien van mening dat de aankondiging zich nergens uitspreekt over de wijze waarop de uiteindelijke winnaar zijn prijs dient te besteden, en met name niet aanzet of aanmoedigt tot het overmatig of onverantwoord consumeren ervan.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet in strijd is met artikel 3.1 van het Convenant.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen