Woningen Compere – De Persgroep 24-01-2018: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: WONINGEN COMPERE – DE PERSGROEP / MAISONS COMPERE – DE PERSGROEP

Product-Dienst / Produit-Service: Sleutel-op-de-deur woningen / Maisons clé-sur-porte

Media / Média: Internet (website)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De pagina op de website van het medium toont een foto van een woning en de titel “Goedkoop en zorgeloos bouwen? Ga voor een sleutel-op-de-deurwoning” en daaronder het begin van een tekst.
Als men erop klikt, komt men op een pagina met de vermelding “Sleutel-op-de-deurwoning” en in het lichtgrijs in een lichtgeel kader de vermelding “Gesponsorde inhoud”.
Onder de titel “Goedkoop en zorgeloos bouwen? Ga voor een sleutel-op-de-deurwoning”, in lichtgrijs de vermelding “Aangeboden door Woningen Compere”.
Daaronder een foto van een woning en de tekst.

//////////

La page sur le site internet du média montre une photo d’une maison et le titre « Goedkoop en zorgeloos bouwen? Ga voor een sleutel-op-de-deurwoning » et en dessous le début d’un texte.
En cliquant dessus, on arrive sur une page avec la mention « Sleutel-op-de-deurwoning » et la mention « Gesponsorde inhoud » en gris clair dans un cadre jaune clair.
En dessous du titre « Goedkoop en zorgeloos bouwen? Ga voor een sleutel-op-de-deurwoning », la mention en caractères gris clairs « Aangeboden door Woningen Compere ».
En dessous, une photo d’une maison et le texte.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster kwam een artikel tegen op de website van HLN over “sleutel-op-de-deur woningen” maar na de eerste alinea begon het te dagen dat dit eigenlijk gewoon een heel reclameblok was. Bij “punt 1” in het artikel stond namelijk ineens de naam van een bedrijf dat zich hierin specialiseert. Ook de blauwe woorden, leidend naar een externe website, bleken niet te leiden naar een algemene website met verdere informatie, maar rechtstreeks naar de website van Woningen Compere. Bij verdere inspectie van het “artikel” bleek er wel in heel kleine lettertjes en in het licht grijs “gesponsorde inhoud” te staan rechtsboven en onder de titel ook “aangeboden door Woningen Compere”, wederom in licht grijs maar dit is niet iets wat in eerste instantie opvalt.
De klaagster begon dit artikel te lezen met de verwachting van objectieve informatie. Als het artikel in kwestie dan geschreven is door een bouwbedrijf met de overduidelijke intentie om mensen naar hun website te krijgen, kan men niet meer spreken over objectiviteit.

//////////

La plaignante a vu un article sur le site internet Het Laatste Nieuws à propos de “sleutel-op-de-deur woningen” mais après le premier alinéa, il s’est avéré qu’il s’agissait en fait de tout un bloc publicitaire. Au point 1 de l’article se trouve notamment soudain le nom d’une société spécialisée en la matière. Les mots en bleu également, qui mènent à un site internet externe, apparaissent ne pas mener à un site internet général avec des informations complémentaires mais directement au site de Woningen Compere. En examinant encore “l’article”, il est apparu que “gesponsorde inhoud” figurait bien en haut à droite en très petites lettres gris clair et qu’en dessous du titre figurait également “aangeboden door Woningen Compere”, à nouveau en gris clair, mais ce n’est pas ce que l’on remarque à première vue.
La plaignante a commencé à lire l’article en s’attendant à des informations objectives mais si l’article en question est écrit par une société de construction avec l’intention très claire d’amener les gens vers son site, alors on ne peut plus parler d’objectivité.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Op basis van het materiaal dat meegedeeld werd door de klaagster en de informatie die gecommuniceerd werd door het betrokken medium, heeft zij vastgesteld dat men op de website van het medium vooreerst de foto van een huis zag met de titel “Goedkoop en zorgeloos bouwen? Ga voor een sleutel-op-de-deurwoning” en daaronder het begin van een tekst.

Zij heeft vervolgens vastgesteld dat men door te klikken op een tekst kwam met de vermelding “Sleutel-op-de-deurwoning” en in het lichtgrijs in een lichtgeel kader de vermelding “Gesponsorde inhoud”. Onder de titel “Goedkoop en zorgeloos bouwen? Ga voor een sleutel-op-de-deurwoning”, kon men in lichtgrijze letters de vermelding “Aangeboden door Woningen Compere” lezen.

Ingevolge de reacties van de adverteerder en het betrokken medium heeft zij er nota van genomen dat deze bevestigen dat het om reclame-inhoud gaat, meer specifiek om native advertising.

Zij heeft eveneens terdege nota genomen van het feit dat het waarschijnlijk door een eenmalige menselijke fout op het niveau van de uitgever is dat de voorziene vermelding om aan te geven dat het om reclame-inhoud gaat niet reeds aanwezig was op de inhoud van de eerste hogervermelde internetpagina (foto van een huis met de titel “Goedkoop en zorgeloos bouwen? Ga voor een sleutel-op-de-deurwoning”).

De Jury heeft het dossier onderzocht in het licht van artikel 9 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel, dat bepaalt dat marketingcommunicatie duidelijk als zodanig herkenbaar moet zijn, ongeacht de vorm en het gebruikte medium en dat, wanneer een reclameboodschap verschijnt in een medium dat ook nieuws of redactioneel materiaal bevat, ze ook direct herkenbaar moet worden voorgesteld als reclame.

De Jury is van mening dat het publicitaire karakter van de onderzochte inhoud niet meteen duidelijk was gezien de afwezigheid van een indicatie hierover alvorens op de foto van een huis met de titel “Goedkoop en zorgeloos bouwen? Ga voor een sleutel-op-de-deurwoning” te hebben geklikt op de hierboven vermelde startpagina.

Zij is eveneens van mening dat, niettegenstaande de vermeldingen “Gesponsorde inhoud” en “Aangeboden door Woningen Compere” voorkwamen eens men geklikt had, deze niet op een voldoende contrasterende manier aangegeven waren opdat de gemiddelde consument duidelijk en onmiddellijk de inhoud in kwestie zou kunnen identificeren als reclame-inhoud ten opzichte van de redactionele inhoud die aanwezig is op dezelfde website.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling, heeft de Jury de adverteerder verzocht om de reclame te wijzigen door de nodige vermeldingen aan te brengen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

In dit opzicht heeft de Jury genoteerd dat de publireportage werd ingetrokken en dat deze slechts opnieuw zou verschijnen mits de toevoeging van de gebruikelijke vermeldingen.

Zij heeft de adverteerder derhalve verzocht om te bevestigen dat de vermeldingen in kwestie op een voldoende contrasterende manier zullen worden aangegeven.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

//////////

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a pris connaissance de la publicité et de la plainte qui la concerne.

Sur la base du matériel transmis par la plaignante et des informations communiquées par le média concerné, il a constaté que sur le site internet du média, on voyait d’abord la photo d’une maison avec le titre « Goedkoop en zorgeloos bouwen? Ga voor een sleutel-op-de-deurwoning » et en dessous, le début d’un texte.

Il a ensuite constaté qu’en cliquant, on arrivait sur un texte avec la mention « Sleutel-op-de-deurwoning » et la mention « Gesponsorde inhoud » en gris clair dans un cadre jaune clair. En dessous du titre « Goedkoop en zorgeloos bouwen? Ga voor een sleutel-op-de-deurwoning », on pouvait lire en caractères gris clair la mention « Aangeboden door Woningen Compere ».

Suite aux réactions de l’annonceur et du média concerné, il a noté que ceux-ci confirment qu’il s’agit de contenu publicitaire, plus précisément de native advertising.

Il a également pris bonne note du fait que c’est probablement suite à une erreur humaine unique au niveau de l’éditeur que la mention prévue pour indiquer qu’il s’agit d’un contenu publicitaire ne figurait pas déjà sur le contenu de la première page internet mentionnée ci-dessus (photo d’une maison avec le titre « Goedkoop en zorgeloos bouwen? Ga voor een sleutel-op-de-deurwoning »).

Le Jury a examiné le dossier à la lumière de l’article 9 du Code de la Chambre de Commerce Internationale qui stipule que la communication commerciale doit pouvoir être nettement distinguée en tant que telle, quels que soient la forme et le support utilisés et que, lorsqu’une publicité est diffusée dans des médias qui comportent également des informations ou des articles rédactionnels, elle doit être présentée de telle sorte que son caractère publicitaire apparaisse instantanément.

Le Jury est d’avis que le caractère publicitaire du contenu examiné n’apparaissait pas instantanément vu l’absence d’indication à ce sujet avant d’avoir cliqué sur la photo d’une maison avec le titre « Goedkoop en zorgeloos bouwen? Ga voor een sleutel-op-de-deurwoning » sur la première page internet mentionnée ci-dessus.

Il est également d’avis que, quand bien même les mentions « Gesponsorde inhoud » et « Aangeboden door Woningen Compere » figuraient une fois qu’on avait cliqué, celles-ci n’étaient pas indiquées de manière suffisamment contrastée pour que le consommateur moyen puisse identifier nettement et instantanément le contenu en question comme étant du contenu publicitaire par rapport au contenu rédactionnel présent sur le même site.

Compte tenu de ce qui précède et sur la base de la disposition susmentionnée, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier la publicité en y ajoutant les mentions nécessaires et à défaut, de ne plus la diffuser.

A cet égard, le Jury a noté que le publireportage a été retiré et qu’il ne paraîtrait à nouveau qu’avec l’ajout des mentions habituelles.

Il a dès lors demandé à l’annonceur de confirmer que les mentions en question figureront de manière suffisamment contrastée.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

andere beslissingen