Willems Veranda’s 23-01-2019: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: WILLEMS VERANDA’S

Product-Dienst / Produit-Service: Veranda’s

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De billboard voor de programmasponsoring door de adverteerder van de reeks “Bloed, zweet en luxeproblemen” bevat beelden van de buitenkant van een veranda en van een koppel in een veranda, met daarbij het logo van de adverteerder en de tekst “met dank aan Willems tuinkamers & veranda’s”.
VO: “Van Sri Lanka naar Ghana… En dan snel terug naar je eigen Willems leefveranda”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager was geschokt toen hij na de uitzending van “Bloed, zweet en luxeproblemen” een reclameboodschap voor luxeveranda’s zag. De gesproken boodschap kwam bij hem echt verkeerd over na een programma om de armoede in de wereld duidelijk te maken, waarin je mensen hoort zeggen dat ze niets hebben en altijd afhankelijk zijn van blanken en mensen ziet zwoegen om te overleven.
Het ganse gebeuren grijpt je naar de keel en dan krijg je direct erna een boodschap over je heen waarin duidelijk gemaakt wordt dat het in je eigen “leefveranda” toch beter is dan in Sri Lanka en Ghana. Dit druist volgens hem helemaal in tegen enige ethiek in de reclame.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de billboard in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er nota van genomen dat het programmasponsoring door de adverteerder betreft van de Tv-reeks “Bloed, zweet en luxeproblemen”, waarin zes jongeren, allen kinderen van bekende Vlamingen, naar Sri Lanka en Ghana reizen, waar ze ervaren hoe onze luxeproducten gemaakt worden.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder tevens nota van genomen dat deze met de gesproken tekst een verwijzing naar het concept van het programma zelf beoogde door een parallel te trekken tussen de comfortabele thuis van deze jongeren en zijn product.

Hoewel zij begrip kan opbrengen voor het standpunt van de klager, is de Jury van mening dat de billboard er zich inderdaad toe beperkt om eerst naar het gesponsorde programma te verwijzen – zoals dat gebruikelijk is bij programmasponsoring – en vervolgens het product van de adverteerder te vermelden, zonder daarmee een opinie te uiten over de problematiek die in dit programma aan bod komt of een waardeoordeel te verbinden aan het kunnen beschikken over het weergegeven product.

De Jury is derhalve van oordeel dat de billboard in kwestie niet van aard is om de menselijke waardigheid aan te tasten en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in de zin van artikels 1 en 4 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code).

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen