Westtoer – Roularta Media Group 28-06-2017: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: WESTTOER – ROULARTA MEDIA GROUP

Product-Dienst / Produit-Service: De Kust – Knack Weekend

Media / Média: Internet

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De klager verwees naar een reeks artikels op de website onder de hoofding “Uw kust deze zomer” en meer bepaald naar het artikel “Surfen aan de Belgische kust: ‘Je moet de zee leren lezen’”.
Boven en rechts van het artikel staan banners van “De Kust” die verwijzen naar www.dekust.be.

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klager is het dossier over De Kust duidelijk gesponsord door Westtoer – gaat het om zogenaamde content marketing, maar wordt dat niet als dusdanig aangeduid door Knack Weekend. Hij vindt dit misleidend voor de consument.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft er nota van genomen dat de klacht betrekking heeft op een reeks artikels op de website van Knack Weekend onder de hoofding “Uw kust deze zomer” en meer bepaald op het artikel “Surfen aan de Belgische kust: ‘Je moet de zee leren lezen’”, met boven en rechts van het artikel banners van “De Kust” die verwijzen naar www.dekust.be.

Zij heeft tevens nota genomen van de reactie van de uitgever volgens dewelke de inhoud van het dossier en de artikels rond het thema kust volledig onder de redactionele verantwoordelijkheid vallen en er geen link is tussen de inhoud van de artikels en Westtoer, dat op geen enkel moment inspraak heeft gehad omtrent de inhoud van de artikels.

De uitgever deelde tevens mee dat het wel zo is dat de reclameruimte rond het dossier en de artikels die deel uitmaken van het dossier opgekocht is door een adverteerder, in casu Westtoer.

Wat vervolgens met name deze banners boven en rechts van het artikel betreft, is de Jury van oordeel dat deze ook duidelijk herkenbaar zijn als reclame.

Wat anderzijds echter het artikel zelf betreft, is de Jury van oordeel dat het om redactionele inhoud gaat en niet om reclame-inhoud en dat het feit dat voor meer informatie onder meer wordt verwezen naar de aan de hand van de banners gepromote website hieraan in casu geen afbreuk doet.

De Jury heeft de klacht derhalve ongegrond verklaard.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen