Weight Watchers 10-01-2018: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: WEIGHT WATCHERS

Product-Dienst / Produit-Service: Weight Watchers Flex

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot brengt deelnemers aan het afslankprogramma van de adverteerder in beeld, aan de eettafel, in de supermarkt en in de keuken. Op een gegeven moment komt een vrouw in beeld die op een fietspad naast een waterweg fietst terwijl haar hond naast haar loopt aan de leiband die ze vasthoudt.

Klacht(en) / Plainte(s)

1) De klager haalde aan dat het hier gaat om een overtreding van het verkeersreglement.

2) De klager haalde aan dat het volgens de wet verboden is om te fietsen terwijl je een hond aan de leiband hebt die meeloopt terwijl je fietst. Het reclamefilmpje zou dus verboden moeten worden.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de TV-spot in kwestie en van de klachten die daarop betrekking hebben.

Zij heeft vastgesteld dat de spot op prominente wijze een vrouw in beeld brengt die op een fietspad naast een waterweg fietst terwijl haar hond naast haar loopt aan de leiband die ze vasthoudt, waarbij zij tevreden naar de hond kijkt.

De Jury wijst er in dit verband op dat het overeenkomstig artikel 43.1, 4° van het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg fietsers verboden is te rijden “terwijl zij een dier aan het leizeel houden” en is van mening dat de spot in kwestie het daarmee strijdige gedrag duidelijk benadrukt en positief in beeld brengt.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze spot onwettelijk gedrag tolereert op een wijze die in strijd is met artikel 4, alinea 3 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen