Waterontharder.com 07-04-2021: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: WATERONTHARDER.COM

Product-Dienst / Produit-Service: Amfa4000 waterontharder

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot toont onder meer een man in een keuken, voorwerpen met kalkaanslag en een animatie van de werking van het product.
Daarbij zegt de man het volgende: “In België is er alleen maar hard kraantjeswater. Dat is water wat veel kalk bevat. U kent het ongetwijfeld, het probleem hé. Overal waar water bij komt daar blijven wel kalkresten achter. Denk maar eens aan uw badkamer: de wastafel, de waskranen, de douche. Maar kalk is ook ontzettend schadelijk voor uw wasmachine en voor uw keukenapparatuur. Da’s vervelend hé? Nou, vanaf nu kunt u heel gemakkelijk dit probleem voorkomen. Door het installeren van de Amfa4000 waterontharder. De antikalkmagneet wat in dit apparaatje zit dat geeft een magnetisch veld af, door de waterleiding, en dat zorgt er weer voor dat calcium- en magnesiummineralen niet meer aan elkaar hechten. En vanaf dan heeft u dus geen last meer van kalkaanslag. U bespaart dus energie, schoonmaakmiddelen en uw huishoudelijke apparatuur gaat veel langer mee. U kunt de Amfa4000 bestellen op waterontharder.com. Deze installeert u eenvoudig op de waterleiding dicht bij de waterteller en de Amfa4000 doet het schoonmaakwerk.”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager haalde aan dat het geadverteerd product niet werkzaam kan zijn omdat kalk niet magnetisch is. Het is volgens hem puur consumentenbedrog.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

De Jury heeft dienaangaande vastgesteld dat in de spot onder meer het volgende wordt vermeld: “Nou, vanaf nu kunt u heel gemakkelijk dit probleem voorkomen. Door het installeren van de Amfa4000 waterontharder. De antikalkmagneet wat in dit apparaatje zit dat geeft een magnetisch veld af, door de waterleiding, en dat zorgt er weer voor dat calcium- en magnesiummineralen niet meer aan elkaar hechten. En vanaf dan heeft u dus geen last meer van kalkaanslag.”.

Zij is van mening dat de klacht impliciet maar duidelijk onder meer naar deze publicitaire claims verwijst en deze in twijfel trekt, en aldus voldoende gemotiveerd is om door de Jury te worden beoordeeld in het licht van de artikels 4 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code) waarnaar ook de adverteerder verwijst.

De Jury heeft er vervolgens nota van genomen dat de adverteerder met betrekking tot de werkzaamheid van zijn product verwijst naar een literatuurstudie en met name naar bepaalde onderzoeken die daarin aan bod komen, en op basis daarvan onder meer aanvoert dat het feit dat kalk niet magnetisch is geen invloed heeft op het werkingsmechanisme van het product.

Zij heeft er echter evenzeer nota van genomen dat de literatuur in kwestie niet alleen verdeeld lijkt te zijn wat betreft de mogelijke effecten van een magnetisch veld op het ontstaan van kalkneerslag in het water, maar ook dat de vorming van kalkaanslag door tal van (andere) factoren wordt bepaald die dit proces versnellen of juist afremmen, zoals de adverteerder ook zelf aangeeft, zodat moeilijk kan worden vastgesteld onder welke condities magnetische waterbehandeling voor consumenten voordelen kan opleveren, en onder welke condities dat minder zal gebeuren.

De Jury is dienaangaande dan ook van mening dat, zelfs indien dit rapport geacht zou mogen worden om in bepaalde gevallen een bepaalde mate van werkzaamheid van het gepromote product te ondersteunen, hiermee in elk geval niet meteen ook de in zijn spot in kwestie zeer absoluut geformuleerde claims aangaande die werkzaamheid van afdoende staving worden voorzien door de adverteerder.

Zij is tevens van mening dat het loutere feit dat op de website met betrekking tot het gepromote product sprake zou zijn van meer genuanceerde formuleringen inzake de werkzaamheid van het product in casu niet van aard is om hier afbreuk aan te doen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de tv-spot in kwestie wel degelijk van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden op het vlak van de werkzaamheid van het product in de zin van de voormelde bepalingen van de ICC-Code.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen