VRT 04-12-2018: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: VRT

Product-Dienst / Produit-Service: Canvas – ‘De DIW Kerstsoirtwée’

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot kondigt het evenement in kwestie aan en toont opeenvolgende beelden van optredens, waaronder zangers, verklede mensen, monstertrucks en een vrouw die paaldanst.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager haalde aan dat in deze kort na 20u uitgezonden Tv-reclame rond kerstmis plots een bijna naakte vrouw expliciet begon te paaldansen – men omschreef het zelfs zelf als ‘erotische podiumacts’. Hij vindt dat dit aanstootgevend is, in de eerste plaats omdat er op dat uur, en zeker voor FC De Kampioenen, nog veel kinderen tv kijken, en omdat kerstmis voor een deel ook een kinderfeest is.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de TV-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de spot de De Ideale Wereld kerstshow ‘DIW Kerstsoirtwée’ voorstelt en afbeeldingen toont van verschillende shows, waaronder een vrouw die paaldanst.

De Jury is van oordeel dat deze reclame geen elementen bevat die indruisen tegen de geldende fatsoensnormen.

Zij is eveneens van oordeel dat haar inhoud niet van aard is om mentale of morele schade toe te brengen aan kinderen.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de reclame niet in strijd is met de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op deze punten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen