VOO 31-07-2019: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: VOO

Product-Dienst / Produit-Service: Tv-reeks Chernobyl / Série TV Chernobyl

Media / Média: Affiche / Affichage

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De affiche met de tekst “Chernobyl – La mini-série qui contamine la terre entière” toont op een groene achtergrond een persoon met een overall en een verstuiver.

//////////

L’affiche avec le texte « Chernobyl – La mini-série qui contamine la terre entière » montre sur fond vert une personne avec une combinaison et un pulvérisateur.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager haalde aan dat het werkwoord “contaminer” gebruikt wordt zinspelend op de radioactieve besmetting na de ramp in Chernobyl. Hij vindt dit een ongepaste zinspeling die ook een link legt met de populariteit van het geadverteerde product. Gezien de aard en impact van de ramp, de nasleep en de nabestaanden is dit compleet onrespectvol volgens hem.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche, met de tekst “Chernobyl – La mini-série qui contamine la terre entière” en de afbeelding van een persoon met een overall en een verstuiver, promotie maakt voor de Tv-reeks Chernobyl.

De Jury heeft er nota van genomen dat deze reeks de geschiedenis van de kernramp in Tsjernobyl beschrijft.

Zij is zeker gevoelig voor de verschrikkelijke gevolgen van deze ramp, maar is van mening dat de reclame door het gebruik van het woord “contamine” geen ongepaste woordspeling gebruikt. Volgens haar zal de gemiddelde consument de figuurlijke betekenis wel degelijk begrijpen, zonder geschokt te zijn door het aanhalen van de radioactieve besmetting die het onderwerp zelf is van de reeks.

Zij is eveneens van mening dat de reclame in kwestie geen gebrek aan respect vertoont tegenover de mensen die van ver of dichtbij getroffen zijn door deze ramp.

De Jury is derhalve van oordeel dat de affiche in kwestie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

//////////

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a constaté que l’affiche, avec le texte « Chernobyl – La mini-série qui contamine la terre entière » et l’image d’une personne avec une combinaison et un pulvérisateur, fait la promotion de la série TV Chernobyl.

Le Jury a noté que cette série retrace l’histoire de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl.

Il est certainement sensible aux terribles conséquences de ce drame mais est d’avis qu’en utilisant le mot « contamine », la publicité n’utilise pas un jeu de mot déplacé. Selon lui, le consommateur moyen percevra bien le sens figuré, sans être choqué par l’évocation de la contamination radioactive qui est le sujet même de la série.

Il est également d’avis que la publicité en question ne manque pas de respect envers les personnes touchées de près ou de loin par cette catastrophe.

Le Jury a dès lors estimé que l’affiche en question ne témoigne pas d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale dans le chef de l’annonceur sur ce point.

A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point. 

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

andere beslissingen