Vivaldis Interim 29-09-2020: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: VIVALDIS INTERIM 

Product-Dienst / Produit-Service: Interim 

Media / Média: Internet (Facebook) 

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité  

De Facebookpost bevat een cartoon met onder de titel “Zoek de verschillen…”.  
Aan de linkerzijde staat een tekening in grijstinten van een violist die een “kriep kriep” geluid voortbrengt en vanuit de zaal met de uitroepen “Awoe!”, “Boe!” en “Pfff…” een zaag, een bom en een doodshoofd toegeworpen krijgt, met daarbij de tekst “Belofte na belofte na belofte na belofte…” en onderaan “De Vivaldi Coalitie” met rood, oranje, blauw en groen gekleurde vakjes.  
Aan de rechterzijde staat een tekening in kleur van een violist die muzieknoten voortbrengt en vanuit de zaal met de uitroepen “Bravo!”, “Wow!”, “Yes!” en “Bis” rozen toegeworpen krijgt, met daarbij een afbeelding van een beker en de tekst “Job Job Job Job” en onderaan het logo van de adverteerder “Vivaldis Interim”. 

Klacht(en) / Plainte(s)  

De klager haalde aan dat het uitzendbureau zichzelf hier gunstig profileert in vergelijking met een tot dusver hypothetische regering die echter al negatief afgerekend wordt. Hij is van mening dat een firma waarvan de professionele activiteit niet direct politiek betrokken is zich ethisch zou dienen te gedragen en in die zin dat ze noch gunstige noch ongunstige partijpolitieke propaganda zou mogen beoefenen. Populistische antipolitieke propaganda voeren lijkt hem niet de opdracht van een uitzendbureau. 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen 
Décision Jury de première instance: Pas de remarques 

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.  

De Jury heeft kennisgenomen van de Facebookpost in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.  

Zij heeft vastgesteld dat de adverteerder aan de hand van een cartoon inspeelt op de actualiteit, met name op de regeringsonderhandelingen binnen een coalitie waarvan de roepnaam aansluiting vindt bij de naam van de adverteerder.  

Volgens de Jury is de humoristische verwijzing naar de naam van de adverteerder om diens kwaliteiten in de verf te zetten duidelijk het opzet van deze advertentie, zonder dat deze daarom meteen ook een specifieke of algemene politieke stellingname in hoofde van de adverteerder zou uitmaken.  

Zij is derhalve van mening dat deze advertentie door de gemiddelde consument niet geïnterpreteerd zal worden als het uitdragen van een negatief beeld over bepaalde politieke partijen of over de politiek in het algemeen in een realistische context.  

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de advertentie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.  

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt. 

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep. 

andere beslissingen