Unilever 12-09-2016: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: UNILEVER

Product-Dienst / Produit-Service: Hellmann’s Real

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De TV-spot begint met nostalgische beelden van een dame die, 100 jaar geleden, in de winkel van Mr. Hellmann in New York een pot “Hellmann’s Mayonnaise” koopt.
Tekst op het scherm: “New York, meer dan 100 jaar geleden.”
Daarna springt de film vooruit in de tijd, naar de jaren 50-60, waarin een moeder het eten op tafel zet en het dochtertje volgt met een pot “Hellmann’s Mayonnaise” in de hand, die ze op tafel zet.
VO: “Richard Hellmann had geen idee dat het recept dat hij 100 jaar geleden had bedacht, zou uitgroeien tot ’s werelds favoriet.”
Dan volgt nog een tijdssprong naar het heden en ziet men een hedendaagse jongeman het product uit een pot “Hellmann’s Real” zoals die in België verkrijgbaar is op een toast smeren en op de sofa van zijn belegde broodje genieten.
VO: “En nu, verkrijgbaar in België.
Ontdek nu zelf de unieke smaak van Hellmann’s.
Hellmann’s, bring out the best.”

//////////

Le spot TV commence avec les images nostalgiques d’une dame qui achète un pot de « Hellmann’s Mayonnaise » dans le magasin de Mr. Hellmann à New York il y a 100 ans.
Texte à l’écran : « New York, 100 ans plus tôt. »
Le film fait ensuite un bond en avant dans le temps, dans les années 50-60, où une mère apporte le dîner à table et où la fille suit avec un pot de « Hellmann’s Mayonnaise » en main et le met à table.
VO : « Richard Hellmann était loin d’imaginer que sa recette créée il y a plus de 100 ans deviendrait la plus appréciée au monde. »
Ensuite, il y a un nouveau bond en avant jusqu’à aujourd’hui et on voit un jeune homme tartiner un toast avec le produit d’un pot « Hellmann’s Real » tel qu’il est disponible en Belgique et il déguste ensuite son sandwich sur le divan.
VO : « Et vous pouvez désormais la retrouver aussi en Belgique.
Découvrez la saveur d’une mayonnaise incomparable. »
Texte en bas de l’écran : « « Mayonnaise », selon la recette anglaise. »
VO : « Hellmann’s, bring out the best. »

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager haalt aan dat het etiket van de laatst getoonde pot van “Hellmann’s Real” in België het woord “mayonaise” niet bevat en concludeert hieruit dat het product deze naam niet mag hebben volgens de Belgische wetgeving. Desalniettemin toont men gedurende de reclamespot verschillende potten waar het woord “mayonaise” wel zeer zichtbaar vermeld is. Hij meent derhalve dat dit een manoeuvre is om de consument te misleiden en te laten geloven dat het om mayonaise gaat, terwijl dit volgens de normen niet het geval is.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de Nederlands- en Franstalige versies van de TV-spot in kwestie die reclame maken voor het product “Hellmann’s Real”.

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat het product in kwestie een mayonaise naar Engels recept is en dat het in Groot-Brittannië geproduceerd wordt.

Zij heeft er eveneens nota van genomen dat het recente Belgische Koninklijk Besluit van 26 mei 2016 betreffende mayonaise – dat de benaming “mayonaise” voorbehoudt aan producten waarvan het totale vetgehalte minimum 70% en het technisch zuiver eigeelgehalte minimum 5% bedraagt – derhalve niet van toepassing is op dit product, maar noteerde uit het antwoord van de adverteerder tevens dat het vetgehalte in Hellmann’s Real 73 g/100 ml is wat overeenkomt met 77,7 g/100g en dus voldoet aan het minimum vetgehalte van 70% en dat het eigeelgehalte van Hellmann’s met 4,9 gewichtsprocenten net onder het minimum van 5% ligt.

Zij heeft er ten slotte nota van genomen dat de adverteerder er desalniettemin – en ofschoon in de Europese lidstaat waar het levensmiddel op de markt wordt gebracht, gebruik mag worden gemaakt van de benaming waaronder het product in de lidstaat van productie legaal geproduceerd en in de handel is gebracht – voor geopteerd heeft om voor de Belgische markt het woord “mayonaise” niet vooraan op het etiket te vermelden, maar achteraan de vermelding “mayonaise naar Engels recept” op te nemen, teneinde verwarring met zogenaamde “traditionele (Belgische) mayonaise” te vermijden.

Mede gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de spot, die weliswaar in zijn historische evocatie verpakkingen toont die het woord “mayonnaise” vermelden maar bij de commerciële hoofdboodschap de huidige Belgische verpakking op de voorgrond plaatst, niet van aard is om de consument te misleiden over de aard of de kenmerken van het product.

Zij is van mening dat dit ook geldt voor de Franstalige versie van de spot, waar het gebruik van het woord “mayonaise” door de commentaarstem gepaard gaat met de vermelding “« Mayonnaise », selon la recette anglaise”.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen