Therabel 27-12-2021: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: THERABEL

Product-Dienst / Produit-Service: Sleepyl

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot toont een vrouw die ’s avonds ligt te woelen, ’s nachts in bed aan het lezen is en ’s ochtends zuchtend naar de wekker ligt te kijken.
Vrouw: “Vroeger viel ik moeilijk in slaap. Ik werd soms midden in de nacht wakker of veel te vroeg in de ochtend. Maar dat is allemaal verleden tijd met Sleepyl.”
Men ziet de vrouw die voor de spiegel een capsule inneemt met een glas water, waarna ze in bed ligt te slapen met een doosje van het product op het nachtkastje. ’s Ochtends rekt ze zich tevreden uit bij het wakker worden en houdt ze lachend een kussengevecht met haar man.
Voice-over: “Dankzij zijn unieke formule op basis van natuurlijke ingrediënten zorgt Sleepyl ervoor dat je ontspant voor het slapengaan, sneller in slaap valt en biedt je een kwalitatieve slaap zonder gewenning.”
Vrouw: “Dankzij Sleepyl heb ik drie redenen om van mijn kussen te houden.”
Voice-over: “Een goede raad, vertrouw op Sleepyl voor een zalige nachtrust.”

Tekst op het scherm:
“Sleepyl
85% tevreden patiënten!*
2 capsules 30 minuten vóór het slapengaan
*Onderzoek uitgevoerd door Medistrat
Ontspannend effect
Sneller in slaap vallen
Kwalitatieve slaap
Geen gewenning
Voor een zalige nachtrust
Verkrijgbaar in de apotheek
www.sleepyl.be”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster verwees naar de vermelding “85% tevreden patiënten” en voerde aan dat dit geen medicijn is maar een voedingssupplement. Volgens haar mag men dus niet praten over patiënten.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat deze spot voor het product Sleepyl onder meer op het scherm vermeldt “85% tevreden patiënten!*” (met onderaan “*Onderzoek uitgevoerd door Medistrat”), terwijl een vrouwenstem eerst zegt: “Vroeger viel ik moeilijk in slaap. Ik werd soms midden in de nacht wakker of veel te vroeg in de ochtend. Maar dat is allemaal verleden tijd met Sleepyl.” (of in een verkorte versie: “Ik heb alles geprobeerd om te slapen zonder succes, tot ik Sleepyl ontdekte.”), gevolgd door de voice-over: “Dankzij zijn unieke formule op basis van natuurlijke ingrediënten zorgt Sleepyl ervoor dat je ontspant voor het slapengaan, sneller in slaap valt en biedt je een kwalitatieve slaap zonder gewenning.” (of in een verkorte versie: “Sleepyl zorgt dat je ontspant voor het slapengaan, sneller in slaap valt en biedt je een kwalitatieve slaap zonder gewenning.”).

Naar aanleiding van de klacht, volgens dewelke men hier niet zou mogen praten over patiënten, aangezien dit geen medicijn is maar een voedingssupplement, heeft de Jury de reclame overeenkomstig artikel 8 van het Juryreglement tevens onderzocht wat betreft haar verenigbaarheid met bepaalde Europese regelgevingen in verband met voedingssupplementen en gezondheidsclaims voor levensmiddelen.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft zij er onder meer nota van genomen dat het gepromote product een voedingssupplement is op basis van melatonine, gestandaardiseerde extracten van Valeriaan en Hop en vitamine B6, bedoeld ter bevordering van een goede nachtrust.

Zij heeft er tevens nota van genomen dat de adverteerder het woord “patiënt” heeft gebruikt op basis van een tevredenheidsenquête uitgevoerd in 2019 bij personen geselecteerd door officina apothekers aan de hand van een vragenlijst in hun apotheek en dat de Orde van de Apothekers duidelijk stelt dat apothekers met patiënten te maken hebben. Hij meent dat noch dit woord, noch de met betrekking tot zijn product in de spot geformuleerde beweringen of de wijze van aandiening van het product in de spot, van aard zijn om bij de met een gemiddeld onderscheidingsvermogen begiftigde consument zelfs maar de indruk te wekken dat het product een therapeutische of profylactische werking heeft.

In de context van deze spot, die nalaat te vermelden dat het gepromote product een voedingssupplement is, is de Jury echter van mening dat het uitdrukkelijke gebruik van het woord “patiënten”, dat tot twee maal toe prominent in beeld komt tijdens de spot, wel degelijk wijst op behandeling van een medisch probleem of op medische opvolging voor een dergelijk probleem, zoals een slaapstoornis.

Zij is van mening dat dit in casu des te meer het geval is daar de met betrekking tot het product in kwestie gemaakte claims in absolute termen zijn geformuleerd, als het daadwerkelijk herstellen van een probleem, veeleer dan als het bijdragen tot het behoud van een normale toestand, ook al zou een bepaalde mate van flexibiliteit inzake de bewoordingen van deze claims op zich aanvaardbaar kunnen zijn.

Deze verschillende aspecten van de spot samengenomen, leiden er volgens de Jury immers toe dat de reclame in kwestie van aard is om voor wat betreft het gepromote voedingssupplement minstens toespelingen te maken op eigenschappen inzake het voorkomen, behandelen of genezen van ziekten, wat indruist tegen onder meer artikel 6, lid 2 van Richtlijn 2002/46/EG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen (zoals omgezet in Belgische regelgeving) en artikel 7, lid 3 van de EU Verordening 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten.

Wat vervolgens meer in het bijzonder de met betrekking tot het gepromote product gemaakte claims zelf betreft, heeft de Jury er nota van genomen dat voor bepaalde van de ingrediënten van dit product toegelaten of ‘on hold’ claims bestaan in verband met de normale werking van het zenuwstelsel, (een gezonde) slaap en een kalmerend effect.

In dit verband wijst de Jury er echter op dat, overeenkomstig de EU Verordening 1924/2006 van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen en de EU Verordening 432/2012 van 16 mei 2012 tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan, gezondheidsclaims alleen mogen worden gemaakt voor het nutriënt, de stof, het voedingsmiddel of de voedingscategorie voor dewelke ze zijn goedgekeurd, en niet voor het voedingsproduct zelf, daar de claims immers zijn toegestaan voor nutriënten en stoffen en niet voor specifieke producten.

De link tussen de beweringen en de nutriënten/stoffen waarvoor ze goedgekeurd werden, moet dus duidelijk zijn, wat hier echter niet het geval is, bij gebrek aan vermelding van de betrokken ingrediënten en de daarop specifiek betrekking hebbende toegelaten of ‘on hold’ gezondheidsclaims.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde regelgevingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen op deze punten, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen