Test-Aankoop 12-10-2016: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: TEST-AANKOOP / TEST-ACHATS

Product-Dienst / Produit-Service: Test-Aankoop / Test-Achats

Media / Média: Andere (direct mail) / Autres (direct mail)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Op de enveloppe staat op de voorkant de tekst “laatste herinnering” in het groot in een rode kader links bovenaan. Op de achterkant staat de identiteit van de adverteerder vermeld met zijn adres. De brief in de enveloppe bevat het logo van de adverteerder en vermeldt de voordelen van een lidmaatschap bij Test-Aankoop.

//////////

Sur l’enveloppe est mentionné au recto le texte « dernier rappel » en grand dans un cadre rouge, en haut à gauche. Au verso figure l’identité de l’annonceur avec son adresse. Le courrier dans l’enveloppe comporte le logo de l’annonceur et énonce les avantages de l’affiliation à Test-Achats.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager deelde mee dat hij reclame van Test-Aankoop ontving, een A4-formaat met dreigende taal erop, met name een blanco omslag met enkel in een rode balk de tekst “laatste herinnering”.
Als hij een dergelijke brief vindt tussen zijn post, schiet er een paniekgedachte door zijn hoofd en vraagt hij zich af welke factuur hij vergeten te betalen is.
Als hij dan vaststelt dat het weer enkel om flutreclame voor een abonnement op Test-Aankoop gaat, vindt hij dit niet amusant. Hij vraagt zich af of ze beschaamd zijn om hun logo buiten op de omslag te plaatsen, goed genoeg wetende dat dan 80% van het drukwerk onmiddellijk in de papierbak zou belanden.
De klager vindt zulke reclamepraktijken bedrog.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance : Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de mailing die door de adverteerder verstuurd werd in een A4 enveloppe met op de voorkant de vermelding “laatste herinnering”. Zij heeft vastgesteld dat de identiteit van de adverteerder vermeld wordt op de achterkant van de enveloppe, met zijn adres.

De Jury is van mening dat de enveloppe van de mailing in kwestie niet de gebruikelijke codes van betalingsherinneringen toepast en derhalve niet van aard is om verwarring of een gevoel van angst te doen ontstaan bij de gemiddelde consument. Zij is eveneens van mening dat het publicitaire karakter van de mailing in kwestie voldoende duidelijk is.

Bovendien blijken zowel de identiteit van de adverteerder als het publicitaire karakter van zijn brief ten overvloede duidelijk bij de opening van de enveloppe.

De Jury is van mening dat de adverteerder aldus voldoende duidelijk zijn publicitaire doel aangeeft en dat de reclame niet de indruk geeft aan de gemiddelde consument dat het hier gaat om de invordering van een verschuldigd bedrag.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de reclame op deze punten niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder en evenmin van aard is om de gemiddelde consument te misleiden.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

//////////

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a pris connaissance du mailing envoyé par l’annonceur dans une enveloppe A4 portant au recto la mention « dernier rappel ». Il a constaté que l’identité de l’annonceur figure au verso de l’enveloppe, avec son adresse.

Le Jury est d’avis que l’enveloppe du mailing en question n’adopte pas les codes habituels des rappels de factures et n’est dès lors pas de nature à engendrer de confusion ou de sentiment de peur chez le consommateur moyen. Il est également d’avis que le caractère publicitaire du mailing en question est suffisamment clair.

De plus, aussi bien l’identité de l’annonceur que le caractère publicitaire de sa lettre ressortent en outre clairement dès l’ouverture de l’enveloppe.

Le Jury est d’avis que l’annonceur indique donc suffisamment clairement son but publicitaire et que la publicité ne donnera pas l’impression au consommateur moyen qu’il s’agit ici du recouvrement d’un montant dû.

Compte tenu de ce qui précède, le Jury a estimé que sur ces points la publicité ne témoigne pas d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale dans le chef de l’annonceur et n’est pas non plus de nature à induire le consommateur moyen en erreur.

A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points. 

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

andere beslissingen