Telenet Group – Tadaam 02-04-2024: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: TELENET GROUP

Product-Dienst / Produit-Service: Tadaam

Media / Média: Internet (website)

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Onder de hoofding “Neem het internet met je mee” wordt op de homepage van de website van de adverteerder onder meer het volgende punt vermeld:
“ÉCHT ONBEPERKT
Niemand werd ooit blij van een internetbundel met limieten. Je wil je favoriete series bingen en blijven bingen. We got you.”.

Verder op de pagina, onder de hoofding “Iedereen <3 Tadaam”, een aantal foto’s van personen met daarbij telkens een citaat, waaronder:
““Bij ‘ongelimiteerd internet’ denk ik al snel: het zal wel. Maar bij TADAAM is het écht zo.
Amir (19), Willebroek”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager verwees naar de voormelde leuzen en haalde aan dat in de algemene voorwaarden echter blijkt te staan dat het dataverbruik beperkt is tot 300GB/maand. Uitgaande van Streamz/Netflix die 2GB/uur verbruiken, is het dus beperkt tot 150u/maand, hetzij 5u per dag (wat voor sommige mensen voor een gewone avond tv-kijken al niet voldoende is, laat staan dat dit ‘bingen’ genoemd kan worden). Volgens het BIPT mogen ze deze 300GB misschien wel onbeperkt noemen voor een mobiel abonnement, maar door het toevoegen van deze leuzen lijkt het volgens hem alsof er veel meer wordt aangeboden dan de minimale 300GB en is het dus volgens hem misleidende reclame.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de klacht en van de beide vermeldingen op de website van de adverteerder waarnaar de klager verwijst.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat deze zich beroept op de in artikel 5.4 van zijn algemene voorwaarden vervatte Fair Use Policy en dienaangaande met name aanvoert dat de klant wel degelijk onbeperkt internet heeft, want hij blokkeert niet maar behoudt zich het recht voor om de snelheid te verlagen als het internetverbruik meer dan 300GB bedraagt in de lopende periode en als hij merkt dat andere klanten hinder ondervinden.

In overeenstemming met haar eerdere rechtspraak terzake, is de Jury vooreerst van mening dat een dergelijke Fair Use Policy een gangbare praktijk in de markt is om de goede werking van het netwerk en de systemen te garanderen, die overigens zoals de klager zelf aangeeft door het BIPT als dusdanig wordt erkend.

Gelet hierop is de Jury van oordeel dat de adverteerder in zijn reclame mag verwijzen naar onbeperkt internet als hij duidelijk communiceert wat betreft de voormelde principes inzake de beperking van de surfsnelheid bij het overschrijden van een bepaald datavolume.

Welnu, in dit geval is de Jury van mening dat de eerste vermelding op de homepage van de website van de adverteerder waarnaar de klager verwijst, op het ogenblik van de klacht naliet om voldoende de aandacht te vestigen op de vindplaats van deze mogelijke beperking.

De Jury is derhalve van oordeel dat de adverteerder hier niet duidelijk over de beperking communiceerde en dat de betrokken vermelding aldus de gemiddelde consument kon misleiden op het vlak van de kenmerken van de aangeboden dienst, wat indruist tegen artikel 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code).

In dit verband heeft de Jury er terdege nota van genomen dat de adverteerder dit onderdeel van de homepage reeds heeft aangepast door er de tekst “Wil je meer weten over ons onbeperkt internet?” met een duidelijke link naar de algemene voorwaarden aan toe te voegen.

Wat echter de tweede vermelding waarnaar de klager verwijst betreft, die zich verder op de homepage bevindt onder de hoofding “Iedereen <3 Tadaam” met in die sectie een aantal foto’s van personen met daarbij telkens een citaat, is de Jury van mening dat het hier in casu voldoende duidelijk gaat om de weergave van de persoonlijke perceptie van een bepaalde klant op basis van diens eigen ervaringen en gebruik veeleer dan een claim in hoofde van de adverteerder.

Zij heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren wat deze vermelding betreft.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen