Telenet Group – Base 10-12-2019: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: TELENET GROUP – BASE

Product-Dienst / Produit-Service: Smartphone met abonnement

Media / Média: Internet (website), Andere (folder)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De advertentie op de bovenste helft van de tiende en laatste pagina van de folder toont 3 smartphones (Samsung Galaxy A20e, Samsung Galaxy A40, Huawei P30 Lite) met de slogan “Ongewoon GEEFT MINDER UIT aan een smartphone… …en meer aan de rest!”.
Daarbij in witte letters op een blauw vierkant: “€9 na cashback en met een abonnement aan €20/maand1”.
Rechts onderaan de advertentie in kleine letters: “Info en voorwaarden op BASE.be of in jouw BASE-verkooppunt.”.
De onderste helft van de pagina bevat bij “1” in kleine tekst een geheel aan algemene en bijzondere voorwaarden met betrekking tot de verschillende aanbiedingen in de folder.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager verwees naar de folder op de website van de adverteerder en deelde mee dat hij het artikel Huawei P30 Lite niet kon meekrijgen in de Base-shop met de voorwaarde die afgedrukt staat in de reclame. Hij vernam daar dat hij dit artikel enkel kon krijgen met een BASE Unlimited-abonnement van 40 euro i.p.v. een abonnement van 20 euro en dat dit laatste enkel voor de eerste 2 toestellen de actie was.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de advertentie in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er nota van genomen dat de afgebeelde smartphone Huawei P30 Lite slechts verkrijgbaar was aan het in de advertentie vermelde promotiebedrag op voorwaarde dat de klant een BASE Unlimited-abonnement ten bedrage van €40/maand activeert.

Zij heeft er dienaangaande ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat in de Nederlandstalige versie van de folder ingevolge een fout “met een abonnement aan €20/maand” stond vermeld in plaats van “met een abonnement vanaf €20/maand”, daar waar in de Franstalige versie volgens hem correct “avec un abonnement à partir de 20€/mois” stond vermeld, maar dat deze fout in de Nederlandstalige versie reeds voor het verstrijken van de communicatieperiode werd rechtgezet.

De Jury is van mening dat de oorspronkelijke versie van de Nederlandstalige folder in elk geval van aard was om de gemiddelde consument te misleiden door verkeerdelijk de indruk te wekken dat ook de afgebeelde smartphone Huawei P30 Lite aan het vermelde promotiebedrag kon worden verkregen mits het activeren van een abonnement aan €20/maand.

Zij is echter tevens van mening dat het vervangen van het woord “aan” door het woord “vanaf” in casu niet van aard is om hieraan op afdoende wijze te verhelpen.

De Jury meent met name dat in de advertentie in kwestie, die opgenomen is in een folder waarin herhaaldelijk wordt verwezen naar de voorwaarden op pagina 10, wel degelijk de indruk wordt gewekt dat de voornaamste beperkende voorwaarden waaraan het aanbod onderhevig is ook opgenomen zullen zijn in het geheel aan algemene en bijzondere voorwaarden dat in kleine tekst is opgenomen op de onderste helft van de bewuste pagina.

Welnu, de Jury heeft echter vastgesteld dat de specifieke beperkende voorwaarden met betrekking tot de types abonnementen die naargelang het type smartphone dienen te worden geactiveerd om in aanmerking te komen voor de actie niet zijn opgenomen in de kleine tekst van de folder, maar daarentegen pas beschikbaar zijn in de kleine tekst van de voorwaarden onderaan de desbetreffende actiepagina van de website van de adverteerder onder de hoofding “Specifieke voorwaarden voor de Samsung A20e, Samsung A40 en Huawei P30 Lite”.

Mede gelet op de door de advertentie gewekte indruk van volledigheid op dit punt, is de Jury van oordeel dat het feit dat de specifieke beperkende voorwaarde waarop de klacht betrekking heeft kon worden teruggevonden via de actiepagina van de website van de adverteerder in casu niet volstaat om de gemiddelde consument afdoende te informeren over de aard en de draagwijdte van deze beperking.

De Jury is derhalve van oordeel dat de betrokken advertentie ook met vermelding van “met een abonnement vanaf €20/maand” van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden op het vlak van de draagwijdte van een specifiek prijsvoordeel, wat strijdig is met artikels 4 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen op dit punt, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen