Syntra – Leertijd 29-01-2019: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: SYNTRA

Product-Dienst / Produit-Service: Leertijd – werken en leren

Media / Média: Folder, Internet (website, Facebook)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De advertentie in de brochure toont een afbeelding van 3 personen: links een jongeman met een ovenstok en de vermelding “Thibaut, 15 jaar”, rechts een jongedame met een haardroger en de vermelding “Chloë, 18 jaar” en in het midden een man met een drilboor en de vermelding “Nour, 22 jaar”.
Daarbij de tekst “De snelste weg naar werk” en het logo “Leertijd – werken en leren”.

Op de website en de Facebookpagina van de adverteerder worden dezelfde tekst en afbeelding hernomen, zonder de namen en leeftijden van de afgebeelde personen.

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klaagster is de advertentie rolbevestigend en seksistisch. De mannelijke figuren zijn groot en imposant, het meisje is roze en klein. De uitgebeelde beroepen waar deze mensen kennelijk voor leren, zijn typisch mannelijk (bakker, bouwvakker) of typisch vrouwelijk te noemen (kapster). Het duwt de doelgroep in een stereotiep man- / vrouwhokje en negeert de mogelijkheid dat vrouwen een “mannenberoep” en mannen een “vrouwenberoep” kunnen kiezen. Ze vindt dit des te erger omdat het een overheidsinstelling betreft.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de advertentie in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de advertentie ter promotie van “Leertijd – werken en leren” een afbeelding toont van een jongeman met een ovenstok, een man met een drilboor en een jongedame met een haardroger.

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder tevens nota van genomen dat dit campagnebeeld in 2015 is tot stand gekomen en dat daarbij een beroep werd gedaan op echte leerjongeren die zich hiervoor kandidaat hadden gesteld en hun echte beroepen uitbeelden.

De Jury is van mening dat de afbeelding de vrouw en de mannen in kwestie in gelijkaardige poses en op gelijkwaardige wijze voorstelt.

Zij is eveneens van mening dat de keuze van de attributen en bijhorende beroepen in casu niet van aard is om te impliceren dat bepaalde beroepen hoofdzakelijk door vrouwen of mannen zouden (dienen te) worden uitgeoefend en dat de advertentie evenmin tekstuele elementen bevat die in deze richting zouden leiden of de gelijkheid tussen vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt anderszins zouden ondergraven.

De Jury is derhalve van oordeel dat de advertentie in kwestie niet van aard is om bij te dragen tot het bestendigen van stereotypes die indruisen tegen de maatschappelijke evolutie en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen