Supplies Distributors NV 08-06-2016: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: SUPPLIES DISTRIBUTORS NV

Product-Dienst / Produit-Service: Olympus webshop

Media / Média: Internet (website)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Op de homepage van de webshop staat aan de rechterzijkant in een grijze balk, onder een foto van een vrouw met een laptop, de volgende tekst:

“OLYMPUS ONLINE SHOP

Gratis verzending

Makkelijke retourzendingen

Online winkelen zoals het hoort te zijn. Meer informatie over de Olympus Online Shop:

Gemakkelijk bestellen

Levering

Producten retourneren

Veilig winkelen

Veelgestelde vragen

Contact opnemen”.

 

Klacht(en) / Plainte(s)

Op basis van deze advertentie plaatste de klager een bestelling, in de veronderstelling dat de levering gratis zou zijn, zoals door de adverteerder werd bevestigd via twitter.

Na contactname werd door de adverteerder meegedeeld dat de gratis levering slechts geldt voor bestellingen vanaf 100 euro, wat ergens bovenaan de website in het klein vermeld staat. Aangezien dit echter nergens vermeld staat in een disclaimer bij de advertentie aan de zijkant zelf, gaat het volgens de klager om misleidende reclame.

 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft er nota van genomen dat aan de rechterzijkant van de website in een grijze balk in grotere letters het volgende stond vermeld: “Gratis verzending Makkelijke retourzendingen”.

Zij heeft er tevens nota van genomen dat bovenaan de website in een witte balk naast een icoontje van een vrachtwagen vermeld staat “Gratis levering van alle bestellingen boven de 100 €”, maar dat naar deze informatie niet werd verwezen op de locatie waar de “Gratis verzending” claim werd gemaakt.

De Jury is van mening dat in casu de beperking op de alleenstaande claim “Gratis verzending” aan de rechterzijkant van de website onvoldoende duidelijk wordt gemaakt en dat deze aldus van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden.

Gelet op het voorgaande en op basis van artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code), heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder de website reeds heeft aangepast na ontvangst van de klacht en de alleenstaande claim “Gratis verzending” heeft verwijderd.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

//////////

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a noté que sur le côté droit du site internet, ce qui suit était mentionné dans un cadre gris en grands caractères: « Envoi gratuit Retours faciles ».

Il a également noté qu’en haut du site internet dans un bandeau blanc à côté d’une icône d’un camion, il est mentionné « Livraison gratuite sur toute commande supérieure à 100€ » mais qu’il n’est pas renvoyé à cette information là où figure la mention « Envoi gratuit ».

Le Jury est d’avis que dans ce cas, la limitation de la mention isolée « Envoi gratuit » sur le côté droit du site internet n’est pas suffisamment claire et que celle-ci est donc de nature à pouvoir tromper le consommateur moyen.

Eu égard à ce qui précède et sur la base des articles 3 et 5 du Code de la Chambre de Commerce Internationale (Code ICC), le Jury a demandé à l’annonceur de modifier la publicité et à défaut de ne plus la diffuser.

A ce sujet, le Jury a noté que l’annonceur a déjà adapté le site internet après la réception de la plainte et qu’il a supprimé la mention isolée « Envoi gratuit ».

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

andere beslissingen