Starcasino 19-04-2023: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: STARCASINO

Product-Dienst / Produit-Service: Kansspelen

Media / Média: Affiche

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De affiche bevat in het groot het logo van de adverteerder en daaronder een cartoontekening van twee mannetjes, het ene in sportkledij en het andere aan een speelautomaat waaruit muntjes vallen met daarbij tekstballonnen met “Onzin!” en “Deelnemen is niét belangrijker dan winnen …”.
Onderaan in het groot de vermelding “Gok met mate ! 21 +”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster vindt het ongepast dat dergelijke reclame geplaatst wordt ter hoogte van een school, in de buurt van minderjarigen, een kwetsbare en zeer beïnvloedbare doelgroep. Ze deelde mee dat de reclame aansluit bij de leefwereld van jongeren en ook misleidend is. Ze verwees ook naar het feit dat er vermeld wordt dat winnen belangrijk is.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de affiche in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat deze affiche een tekening van de bekende cartoonist Lectrr bevat van twee mannetjes – het ene in sportkledij en het andere aan een speelautomaat waaruit muntjes vallen met daarbij tekstballonnen met “Onzin!” en “Deelnemen is niét belangrijker dan winnen …” en onderaan in het groot de vermelding “Gok met mate ! 21 +” – en deel uitmaakt van een ruimere campagne met tekeningen van cartoonisten.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat hij bij het affichagebedrijf een nationaal netwerk aangekocht heeft dat geenszins gericht is op jongeren, maar zal vragen om de betreffende locatie te schrappen uit toekomstige campagnes.

Wat de inhoud van de reclame betreft, is de Jury van mening dat de betrokken cartoon zich niet tot minderjarige schoolgaande jongeren richt en evenmin van aard is om deel uit te maken van de leefwereld van deze specifieke bevolkingsgroep.

Gelet op de context van de affiche en de campagne, is de Jury eveneens van mening dat de tekst van de cartoon duidelijk aansluit bij het genre van dergelijke humoristische tekeningen, en aldus met name niet van aard is om letterlijk te zullen worden opgevat, maar dat daarentegen de insteek van humoristische overdrijving onmiddellijk duidelijk blijkt.
Zij is eveneens van mening dat deze affiche aldus door de gemiddelde consument niet geïnterpreteerd zal worden als een bepaalde negatieve stelling inzake de olympische gedachte uitdragend in een realistische context.

De Jury is derhalve van oordeel dat de affiche in kwestie niet van aard is om kinderen of tieners schade toe te brengen of hen aan te moedigen om deel te nemen aan ongepast gedrag en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder, en heeft derhalve geen opmerkingen geformuleerd op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen