Stad Hasselt 05-10-2017 – Hoger beroep: Onbevoegd

Adverteerder / Annonceur: STAD HASSELT

Product-Dienst / Produit-Service: Mobiele pop-up toerisme Hasselt

Media / Média: Andere (promostand)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De klacht heeft betrekking op een promotionele actie van toerisme Hasselt met een mobiele pop-up waarbij op de Veemarkt te Kortrijk, aan de uitgang van shoppingcenter K, een cocktail werd uitgedeeld.

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klager, de Controledienst Tabak en Alcohol van de Dienst Inspectie van Consumptieproducten van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, gaat het om een inbreuk op artikel 5.1 van het Alcoholconvenant.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Onbevoegd
Décision Jury de première instance: Hors compétence

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft dit dossier onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen en in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury heeft kennis genomen van de tegen een promotionele actie van de dienst toerisme van de Stad Hasselt ingediende klacht op basis van een bepaling van het Convenant in verband met het verdelen van alcoholhoudende dranken.

Op basis van de informatie waarover zij beschikt, is de Jury van mening dat het hier gaat om een promotie van het toeristisch aanbod van de stad in kwestie en niet om alcoholreclame in de zin van het Convenant.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze promotionele actie niet binnen het toepassingsgebied van het Convenant valt.

De Jury heeft zich derhalve onbevoegd verklaard in dit dossier.

De klager heeft hoger beroep ingesteld tegen de Jurybeslissing in eerste aanleg.

Beslissing Jury in hoger beroep: Hoger beroep ongegrond. Bevestiging beslissing in eerste aanleg: Onbevoegd
Décision Jury d’appel: Appel non fondé. Confirmation de la décision en première instance : Hors compétence

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in hoger beroep heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury in hoger beroep heeft kennis genomen van alle elementen en standpunten die meegedeeld werden in dit dossier.

Zij heeft dit dossier onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen en in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury heeft kennis genomen van de door de Controledienst Tabak en Alcohol van de Dienst Inspectie van Consumptieproducten van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu tegen een promotionele actie van de Dienst Toerisme van de Stad Hasselt ingediende klacht op basis van een bepaling van het Convenant in verband met het verdelen van alcoholhoudende dranken.

Zij heeft er nota van genomen dat de Jury in eerste aanleg zich onbevoegd heeft verklaard in dit dossier daar zij van oordeel was dat deze promotionele actie niet binnen het toepassingsgebied van het Convenant valt.

Op basis van de informatie waarover zij beschikt, is de Jury in hoger beroep eveneens de mening toegedaan dat de promotionele actie het toeristisch aanbod van de stad in kwestie als dusdanig betreft en dat het hier geenszins gaat om reclame voor alcoholhoudende dranken of het op de markt brengen van alcoholhoudende dranken in de zin bedoeld door het Convenant.

De Jury in hoger beroep verklaart derhalve het hoger beroep ongegrond en bevestigt de beslissing van de Jury in eerste aanleg.

De Jury in hoger beroep heeft zich derhalve onbevoegd verklaard in dit dossier.

De beslissing van de Jury in hoger beroep is definitief.

andere beslissingen