Sophisticated Beauty 15-09-2020: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: SOPHISTICATED BEAUTY 

Product-Dienst / Produit-Service: Esthetische ingreep  

Media / Média: Internet (Facebook) 

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité  

De Facebookpost bevat een promotionele aanbieding voor een ‘plasma lift’ behandeling, met ‘voor-en-na’ foto van een oog en de volgende tekst:  
“Hello Beauty 
Online sale 
Plasma lift tijdelijk aan –20% in de maand augustus. Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt. Plasma lift is een behandeling die komaf maakt met overtollige huid boven de ogen, rimpels of wallen, maar ook diepe mondgroeven of losse huid in de hals zijn verleden tijd. Dit is een nieuwe behandeling die plastische ingrepen overbodig zal maken, er wordt niet gesneden, het herstelproces is aanzienlijk korter en onmiddellijk resultaat. Dan zijn we nog niet over de prijs begonnen… De prijzen liggen ver onder de prijzen die chirurgen kunnen aanbieden omdat er geen narcose of opname aan te pas komt.  
Sophisticated Beauty 
www.sophisticated-beauty.be”. 

Klacht(en) / Plainte(s)  

De klaagster voerde verschillende punten aan met betrekking tot de reclame:  
– deze zet mensen aan tot onnodige behandelingen;  
– deze toont voor-en-na-foto’s die niet realistisch zijn; 
– deze geeft ‘solden’ voor een cosmetische ingreep;  
– en vooral: deze praat mensen een schoonheidsideaal aan waaraan mensen niet kunnen en moeten kunnen voldoen. 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting 
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt 

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.  

De Jury heeft kennisgenomen van de Facebookpost in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.  

Zij heeft vastgesteld dat de post in kwestie naast een ‘voor-en-na’ foto van een oog onder meer de volgende tekst bevat: “Online sale – Plasma lift tijdelijk aan –20% in de maand augustus. Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt. Plasma lift is een behandeling die komaf maakt met overtollige huid boven de ogen, rimpels of wallen, maar ook diepe mondgroeven of losse huid in de hals zijn verleden tijd.”.  

Gelet op de Wet van 23 mei 2013 tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren en tot regeling van de reclame en informatie betreffende die ingrepen, was de Jury van mening dat voorafgaandelijk diende te worden onderzocht of deze communicatie als zodanig toelaatbaar is in het licht van deze bijzondere wetgeving, en heeft zij de betrokken adverteerder om een standpunt dienaangaande verzocht.  

Zij heeft bovendien overeenkomstig haar Reglement het advies ingewonnen van een deskundige met betrekking tot deze voorafgaandelijke vraag.  

Welnu, rekening houdend met dit advies is de Jury van mening dat de in de communicatie vermelde ingreep binnen het toepassingsgebied van de voormelde wet valt.  

Zij is vervolgens tevens van mening dat het hier gaat over reclame in de zin van artikel 2, 6° van de Wet van 23 mei 2013 tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren en tot regeling van de reclame en informatie betreffende die ingrepen, dat het begrip “reclame” omschrijft als “iedere vorm van op het publiek gerichte mededeling of handeling die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel heeft de (…) bedoelde ingrepen te bevorderen, ongeacht de daartoe aangewende plaats, drager of aangewende technieken, reality-tv-uitzendingen inbegrepen”. 

Zo blijkt het wervende effect dat het informatieve te boven gaat volgens de Jury in casu duidelijk uit de hogervermelde tekst van de post en het daarin vervatte promotionele aanbod.  

De Jury is derhalve van oordeel dat de post in kwestie verboden reclame vormt in de zin van artikel 20/1 van de voormelde wet, dat het volgende stelt: “Het is elke natuurlijke of rechtspersoon verboden om reclame voor (…) bedoelde ingrepen te verspreiden.”.  

Zij is derhalve niet toegekomen aan een verdere inhoudelijke beoordeling van de klacht.  

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame in kwestie niet meer te verspreiden. 

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep. 

andere beslissingen