SkinnyLove 30-08-2019: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: SKINNYLOVE

Product-Dienst / Produit-Service: SkinnyLove levensmiddelen

Media / Média: Internet (website, Facebook)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

In de sectie “Hoe werkt het?” van de website van de adverteerder staat onder meer het volgende bij het ingrediënt groene koffie: “Een juiste dosis cafeïne houdt je lekker scherp en is goed nieuws voor mensen met insulineproblemen. Daarnaast houdt het groene koffie-extract je bloeddruk stabiel en verhoogt het je vetverbranding. Ideaal om op gewicht te blijven, dus.”.

In de sectie “Testimonials” van de website van de adverteerder staan onder meer diverse ‘voor-en-na’ foto’s met het aantal kilo’s dat de persoon is afgevallen en begeleidende teksten zoals bijvoorbeeld “Hans is 27 kilo (!!!) vermagerd op 14 maanden met SkinnyLove” of nog “Tanja: “25 kilo afgevallen op net geen 6 maanden””.

Een Facebookpost bevat een afbeelding van borrelnootjes met daarbij onder meer de tekst: “NIEUW / geen honger meer dankzij deze heerlijke afslankende snack!
– smaakt naar borrelnootjes (ideaal alternatief)
– stopt je honger
– werkt afslankend
– geeft je minder zin in zoet”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager verwees naar testimonials en voor-en-na foto’s van mensen die zijn afgevallen, gekoppeld aan de verkoop van afslankproducten, evenals naar gezondheidsclaims zoals “Daarnaast houdt het groene koffie-extract je bloeddruk stabiel en verhoogt het je vetverbranding.”.
Volgens hem is de gekozen vorm van adverteren (gewichtsbeheersing en gezondheidsclaims) in strijd met de Europese wetgeving.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft dit dossier onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen.

Wat het gebruik van gezondheidsclaims zoals deze die de klager aanhaalt in zijn klacht betreft, vestigt de Jury er de aandacht op dat deze ingevolge EU Verordening 1924/2006 van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen slechts onder bepaalde strikte voorwaarden zijn toegelaten voor levensmiddelen.

In dit verband heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder heeft nagelaten de nodige staving ten gronde terzake voor te leggen, zodat zij gerede twijfels heeft bij de legitimiteit van de in casu voor de levensmiddelen in kwestie gehanteerde gezondheidsclaims.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder echter tevens terdege nota van genomen dat deze op het ogenblik van de klacht reeds zijn informatiedragers aan het herbekijken was teneinde deze voor zover nodig in overeenstemming te brengen met de geldende reglementering en zich constructief bereid heeft verklaard om versneld aanpassingen door te voeren naar aanleiding van onderhavig klachtendossier bij de JEP.

Wat vervolgens het gebruik van getuigenissen betreft, heeft de Jury vastgesteld dat in elk geval in de sectie “testimonials” van de website verschillende getuigenissen voorkomen waarin in woord en/of beeld impliciet of expliciet verwezen wordt naar een afname van het aantal kilo’s en/of de snelheid waarmee dit resultaat werd bereikt.

In dit verband verwijst de Jury naar artikel 12 van voornoemde Europese Verordening, dat bepaalt dat “claims die zinspelen op de snelheid of de mate van gewichtsverlies (niet toegestaan zijn)”.

Zij is met name van oordeel dat de adverteerder door deze getuigenissen aldus in zijn commerciële communicatie te incorporeren wel degelijk met voornoemde bepaling strijdige claims maakt.

Gelet op het voorgaande, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame in kwestie te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen