Salito Beach – Havana Distribution 28-06-2016: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: SALITO BEACH – HAVANA DISTRIBUTION

Product-Dienst / Produit-Service: Salito Beach Summer Kick Off

Media / Média: Internet (Facebook)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Op de Facebookpagina voor de Summer Kick Off van Salito Beach is onder meer het volgende te lezen:

“woensdag 29 juni van 14:00 tot 23:00
SALITO BEACH
SUMMER KICK OFF
1500 Salitos For Free!
14h: First 1000 free Salitos
19h: Extra 500 free Salitos
DJ Line up:
SIR JACOBS – KIM VAN V – IGOR RICHARDSON
DEUX SAINTS TROPICAUX – P.HAYWIRE – DISMIZZ”.

Bij doorklik op de visual bovenaan verschijnt bovendien een advertentie met een afbeelding van de zee en een stuk strand, met onderaan een logo met de tekst “Powered by Salitos Beachlife” en een afbeelding van silhouetten van palmbomen en dansende vrouwen, met daarnaast afbeeldingen van vier verschillende flesjes van het product.

Daarbij onder meer de volgende teksten:

“Salito Beach – Wednesday 29.06.2016 14h00 – 23h00”;
“Summer Kick Off”;
“FIRST (1000 met een kruis over) 1500 SALITOS FOR FREE!
14h: first 1000 – 19h: extra 500!”.

 

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klager worden verschillende inbreuken op het Alcoholconvenant begaan:

– artikel 5.1: “Het is verboden om op de openbare weg gratis of voor een symbolische prijs alcoholhoudende dranken te verdelen of aan te bieden.”

De consumpties van het merk ‘Salitos’ worden immers gratis verdeeld op het openbaar domein, namelijk het strand van Blankenberge;

– artikel 3.1: “Reclame mag niet aanzetten tot een onverantwoordelijke, overmatige of onwettige consumptie, noch dit aanmoedigen.”

Het aanbieden van 1500 gratis consumpties zet volgens de klager aan tot overmatig alcoholgebruik, zeker wanneer geen alcoholvrije alternatieven worden aangeboden;

– artikel 2.1: “Reclame mag niet gericht zijn op minderjarigen, noch door haar inhoud, noch door het communicatiemiddel.”

Het aanbieden van 1000 gratis consumpties op een woensdagnamiddag wanneer middelbare scholieren het einde van de examens vieren, kan minderjarigen aanzetten tot drinken.

 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft dit dossier onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen en in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury heeft kennis genomen van de verschillende elementen van de klacht, enerzijds met betrekking tot het evenement zelf en anderzijds met betrekking tot de communicatie naar aanleiding van dit evenement.

Zij heeft tevens kennis genomen van de reacties van de verschillende bij dit evenement betrokken partijen, met name de horecagelegenheid Salito Beach en de verdeler van het bier Salitos in België, Havana Distribution.

Met betrekking tot artikel 5.1 van het Convenant inzake het op de markt brengen van alcoholhoudende dranken:

In dit verband is de Jury van mening dat de vergunde strandbar waar het evenement doorgaat veeleer het karakter van een horecazaak met een bijhorend terras heeft dan dat deze zou moeten worden beschouwd als deel uitmakend van de openbare weg.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat deze actie geen inbreuk uitmaakt op artikel 5.1 van het Convenant.

De Jury heeft de klacht derhalve ongegrond verklaard op dit punt.

Met betrekking tot de bepalingen van het Convenant inzake reclame voor alcoholhoudende dranken:

De Jury heeft er vooreerst nota van genomen dat de verdeler van het bier Salitos in België, Havana Distribution, jaarlijks een bepaalde hoeveelheid van zijn product gratis ter beschikking stelt van zijn cliënt.

Zij heeft er tevens nota van genomen dat de communicatie naar aanleiding van het evenement niet alleen het betrokken bier zeer prominent op de voorgrond plaatst in de tekst, maar, in de advertentie die men te zien krijgt bij doorklik op de visual, tevens het product prominent in beeld brengt rond een logo met de tekst “Powered by Salitos Beachlife”.

Gelet hierop is de Jury van oordeel dat de communicatie in kwestie alcoholreclame in de zin van het Convenant betreft.

Wat vervolgens de ten gronde door de klager aangehaalde bepalingen van het Convenant betreft, heeft de Jury terdege nota genomen van verschillende specifieke elementen van de reclame:

  • het aanvangsuur van 14u;
  • het feit dat het evenement doorgaat op woensdagnamiddag;
  • het feit dat het evenement doorgaat aan het einde van de examenperiode;
  • het feit dat het betrokken bier zeer prominent én exclusief aanwezig is in de reclame, zodat de reclame duidelijk draait rond het gratis weggeven van een grote hoeveelheid bier, ten koste van de overige elementen van het evenement en van andere, niet-alcoholhoudende dranken;
  • het feit dat de grootste hoeveelheid van dit bier net gratis wordt weggegeven van bij het vroege aanvangsuur op woensdagnamiddag aan het einde van de examenperiode.

De Jury is van mening dat deze elementen in casu niet alleen naar het secundair onderwijs verwijzen en zich derhalve richten tot minderjarigen, maar eveneens van aard zijn om, door de eenzijdige focus op het weggeven van een grote hoeveelheid bier, een aanmoediging van overmatig alcoholgebruik uit te maken.

De Jury is met name van oordeel dat de diverse aangehaalde elementen van de reclame er samen toe bijdragen – en elkaar hierin zelfs versterken – dat deze reclame gericht is op minderjarigen en een overmatige consumptie aanmoedigt.

Zij heeft derhalve geoordeeld dat de alcoholreclame in kwestie strijdig is met de artikels 2.1, 4.1 en 3.1 van het Convenant.

Bovendien heeft de Jury vastgesteld dat deze reclame voor alcoholhoudende dranken nalaat de in het Convenant voorziene educatieve slogan “Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand” te vermelden overeenkomstig artikel 11.1 en Bijlage B, 1, (b), (v) van het Convenant.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen