Rocky Events 14-12-2022: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: ROCKY EVENTS

Product-Dienst / Produit-Service: Rommelmarkt

Media / Média: Affiche

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De affiche bevat de volgende tekst:
“Rocky Events richt in: Nieuwe Grote Rommelmarkt
Zondag 27 november 2022
JDK Hal – Ambachtstraat 9 Londerzeel – Van 10u tot 17u”.
Daaronder in kleinere letters in een kader:
“Doe gerust eens mee en maak uw zolder maar eens leeg
Voor inlichtingen en standeninfo: GSM: [gsm-nummer] – [e-mailadres] – www.rockyevents.be”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster betreurde het dat op de affiche nergens iets staat van inkom of parking betalen. Op de rommelmarkten waar zij al geweest is was dit ook nooit het geval. Ter plaatse bleek dit echter dan plots te moeten. Je merkt pas dat je 2 euro moet betalen bij het oprijden van de parking, en krijgt pas te horen dat je 2,50 euro per (volwassen) persoon moet betalen als je de hal betreedt. Zij vindt dit misleidend. Men lokt volgens haar mensen om dan plots inkomgeld te vragen en ze hoopt dat de manier waarop deze organisatie reclame maakt eerlijker kan verlopen in de toekomst.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de affiche ter promotie van de door de adverteerder georganiseerde rommelmarkt in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft, en met name aanvoert dat deze reclame misleidt door niets te vermelden inzake inkomgeld en parkinggeld.

Zij heeft vastgesteld dat de affiche inderdaad geen gewag maakt van prijzen, wat overigens door de adverteerder niet wordt betwist, maar voor inlichtingen onder meer verwijst naar de website van de adverteerder.

Met betrekking tot het niet-vermelden van het inkomgeld voor het bezoeken van de rommelmarkt zelf, heeft zij er vervolgens ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat voor zover hij weet alleen buitenrommelmarkten gratis zijn, maar dat voor rommelbeurzen in overdekte hallen of zalen altijd een beperkt inkomgeld wordt gevraagd mede gelet op de zaalhuur die de organisator dient te betalen. Hij gaf tevens aan dat bij zijn online advertenties, zoals op activiteitenwebsites, altijd de prijs van de inkom wordt vermeld.

De Jury is dienaangaande echter vooreerst van mening dat, ook indien het door de adverteerder gemaakte onderscheid tussen overdekte en niet-overdekte rommelmarkten wel degelijk zoals hij voorhoudt in het algemeen geldt, van de gemiddelde consument daarom nog niet kan worden verwacht dat deze hier ook van op de hoogte zou moeten zijn, te meer daar op de website van de adverteerder waarnaar de affiche verwijst evenmin sprake is van inkomgeld of van een onderscheid tussen rommelmarkten op dit vlak.

Zij is met name van mening dat het hier in casu gaat om essentiële informatie welke de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit te nemen met betrekking tot de gepromote activiteit.

De Jury is derhalve van oordeel dat de betrokken affiche aldus, door deze informatie over het inkomgeld weg te laten, van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden, wat strijdig is met artikels 4 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code).

Zij is tevens van mening dat het feit dat op afzonderlijke online advertenties op activiteitenwebsites volgens de adverteerder wel altijd de prijs van de inkom werd vermeld niet van aard is om hier afbreuk aan te doen, maar veeleer bevestigt dat het hier gaat om informatie waarover de consument dient te beschikken.

Met betrekking tot het niet-vermelden van het feit dat parkeren op de parking van de betrokken gehuurde zaal niet gratis is, is de Jury echter van mening dat dit de adverteerder niet kan worden aangerekend, te meer daar deze tevens aangeeft dat men niet verplicht was de betalende parking van de zaal te gebruiken en dat ook buiten het domein kon worden geparkeerd op de openbare weg.

Zij heeft derhalve gemeend geen bijkomende opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de betrokken reclame naar de toekomst toe te wijzigen op het vlak van het vermelden van het inkomgeld, en bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen