Renova 10-01-2018: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: RENOVA

Product-Dienst / Produit-Service: Renova Magic 4D

Media / Média: Andere (verkooppunt)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De voorzijde van de bon vermeldt bovenaan in drukletters “offre découverte/ontdekkingsaanbod”.
Daaronder in grotere drukletters “100%” en “remboursé* – terugbetaald*” met ernaast een afbeelding van het product.
Onderaan in kleinere letters “*Valable sur un second achat/Geldig bij uw volgende aankoop.”

Op de achterzijde van de bon wordt de te volgen werkwijze uiteengezet, met daarin onder meer:
“100% TERUGBETAALD*
1. Geldig op 1 SKU Renova Magic 4D aangekocht in België of in het Groot Hertogdom Luxemburg van 14 oktober tot en met 31 maart 2018.
2. Omcirkel uw aankoop, datum en tijdstip van aankoop op uw kassaticket.
3. Stuur de ingevulde bon (een kopij is toegelaten), de uitgeknipte productcode en uw kassaticket (een kopij is toegelaten), voor 10 april 2018 op naar: (…)
Binnen de 5 weken na ontvangst van alle documenten ontvangt u per post de waardebon voor uw gratis 1 SKU Renova Magic 4D (enkel geldig naar een postadres in België of G.H. Luxemburg).**
(…)
*Geldig bij uw volgende aankoop.
**Portkosten worden niet terugbetaald.”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager haalde aan dat de terugbetaling niet op een rekeningnummer gebeurt, maar in de vorm van een bon voor een gratis product. Met andere woorden, bij aankoop van 2 producten krijgt de klant er 1 gratis. De titel “100% terugbetaald” is dus niet correct gebruikt en zou “50% terugbetaald” moeten zijn. Er staat onderaan de bon wel “geldig bij uw volgende aankoop”, maar op het moment dat men de bon leest – dat is nog voor het aankopen – is de eerste aankoop de volgende aankoop. Dit is volgens hem dus uiterst misleidend en neigt naar lokvogelpraktijken.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame-uiting in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij is dienaangaande van mening dat de voorzijde van deze bon verschillende elementen bevat die van aard zijn om in hoofde van de consument op het eerste zicht de indruk te wekken dat zijn eerste aankoop van een pak van het gepromote toiletpapier volledig zal worden terugbetaald. Zo is bovenaan sprake van een “ontdekkingsaanbod” en wordt de “100%” en het woord “terugbetaald” in (zeer) grote letters weergegeven. Dit is des te meer het geval voor de Nederlandse versie van de tekst die het over “uw volgende aankoop” heeft (anders dan het geval is voor de Franstalige versie waar sprake is van “un second achat”).

Zij heeft echter met de klager vastgesteld dat het commerciële aanbod in werkelijkheid neerkomt op een korting van 50% bij het achtereenvolgens aanschaffen van twee producten, en is van mening dat hier derhalve geen sprake is van een “100% terugbetaling” van de aankoopprijs van een eerste product.

De Jury is derhalve van oordeel dat de inhoud van de voorzijde van de reclame-uiting, niettegenstaande het feit dat op de achterzijde van de bon de gevolgde werkwijze wordt uiteengezet, de gemiddelde consument in verwarring kan brengen wat betreft het toegekende voordeel.

Gelet op het voorgaande en op basis van artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen