Renault 26-02-2021: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: RENAULT

Product-Dienst / Produit-Service: Bedrijfsvoertuigen / Véhicules utilitaires

Media / Média: Radio

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De 30 seconden-versie van de radiospot gaat als volgt:
VO: “Nu bij Renault, gegarandeerd liefde op het eerste gezicht.”
Man: “Ja, ik heb lang in een knipperlichtrelatie gezeten maar nu weet ik zeker dat het de ware is. Minstens voor de komende vijf jaar. Soms moet ge al eens op de rem gaan staan en een beetje bijsturen maar dat is zo bij iedereen eh. Vijf jaar gratis waarborg op alle bedrijfsvoertuigen bij Renault. Dat is het begin van een mooi verhaal.”
VO: “Geniet van onze saloncondities en van vijf jaar gratis waarborg op al onze bedrijfsvoertuigen. Nu in het hele Renault verdelersnet of op renault.be. Opendeurdagen tot en met 31 januari, ook op zondag.”

De 15 seconden-versie van de radiospot gaat als volgt:
VO: “Het autosalon gaat door bij Renault. Geniet van onze saloncondities en van vijf jaar gratis waarborg op al onze bedrijfsvoertuigen. Nu in het hele Renault verdelersnet of op renault.be. Opendeurdagen tot en met 31 januari, ook op zondag.”

//////////

La version du spot radio de 30 secondes se déroule ainsi :
VO : « En ce moment chez Renault, c’est le coup de foudre garanti. »
Homme : « On vient juste de se rencontrer mais tu sais, ces 5 prochaines années vont passer à une vitesse ! 5 ans, si pas plus. Je me sens en confiance avec toi, c’est important entre partenaires non ? 5 ans de garantie offerts sur toute la gamme de véhicules utilitaires, c’est le début d’une belle histoire. »
VO : « C’est le salon de l’auto chez Renault. Profitez de nos conditions salon et de 5 ans de garantie offerts sur tous nos utilitaires. Maintenant dans tout le réseau Renault ou sur renault.be. Portes ouvertes jusqu’au 31 janvier, dimanche compris. »

La version du spot radio de 15 secondes se déroule ainsi :
VO : « C’est le salon de l’auto chez Renault. Profitez de nos conditions salon et de 5 ans de garantie offerts sur tous nos utilitaires. Maintenant dans tout le réseau Renault ou sur renault.be. Portes ouvertes jusqu’au 31 janvier, dimanche compris. »

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster hoorde de reclame voor de bedrijfswagens, met de vermelding vijf jaar gratis waarborg bij aankoop van een bedrijfsvoertuig. Zij is gaan informeren naar de prijzen en het bleek dat die actie enkel geldig is als men er als zelfstandige ook nog een leasing bijneemt. Zij is particulier en wil/kan niet leasen. Volgens haar moet men als de reclame zegt “gratis bij aankoop” ook melden dat er voorwaarden zijn of tenminste “gratis bij lease”. Zij vindt deze reclame misleidend.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot die onder andere vijf jaar gratis waarborg op alle bedrijfsvoertuigen van de adverteerder aankondigt, en de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij is van mening dat de radiospot die werd uitgezonden op het moment van de klacht, door alleen maar bedrijfsvoertuigen te vermelden, niet duidelijk aangeeft dat deze uitsluitend gericht is op professionele klanten, aangezien ook particulieren bedrijfsvoertuigen kunnen kopen en dus interesse kunnen hebben in het gepromote aanbod.

Zij is eveneens van mening dat de loutere verwijzing naar “Nu in het hele Renault verdelersnet of op renault.be” niet volstaat om de aandacht te vestigen op het feit dat het aanbod onderworpen is aan beperkende voorwaarden, namelijk het afsluiten van een financiële leasing renting van Renault Lease voor professionele klanten.

De Jury is derhalve van oordeel dat de adverteerder aldus niet duidelijk genoeg communiceert over het bestaan van beperkende voorwaarden en dat de reclame in kwestie dus van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden wat betreft het aanbod, wat in strijd is met artikels VI. 97 en 99 van het Wetboek van economisch recht en artikels 4 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder verzocht om de reclame te wijzigen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

In dit verband heeft de Jury er terdege nota van genomen dat de adverteerder spontaan de vermelding “aanbod onder voorwaarden” heeft toegevoegd in zijn radiospots.

Aangezien de website waarnaar de radiospot verwijst de aangeboden verlengde waarborg vermeldt met de toevoeging “met Renault Lease” en de voorwaarden van het betrokken aanbod duidelijk preciseert, is de Jury van oordeel dat de aangepaste spot, door aldus de aandacht van de consument te vestigen op het bestaan van voorwaarden, niet langer van aard is om de consument te misleiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

//////////

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a pris connaissance du spot radio qui annonce entre autres 5 ans de garantie offerts sur tous les utilitaires de l’annonceur, et de la plainte qui le concerne.

Il est d’avis qu’en évoquant simplement des véhicules utilitaires, le spot radio diffusé au moment de la plainte n’établit pas clairement qu’il s’adresse uniquement à des clients professionnels étant donné que des particuliers peuvent également acquérir des véhicules utilitaires et ainsi être intéressés par l’offre promue.

Il est également d’avis que le simple renvoi à « Maintenant dans tout le réseau Renault ou sur renault.be » ne suffit pas à attirer l’attention sur le fait que l’offre est soumise à des conditions limitatives, à savoir la souscription d’un leasing renting financier en Renault Lease pour des clients professionnels.

Le Jury a dès lors estimé que l’annonceur ne communique ainsi pas suffisamment clairement sur l’existence de conditions limitatives et que la publicité en question est donc de nature à pouvoir tromper le consommateur moyen en ce qui concerne l’offre, ce qui est contraire aux articles VI. 97 et 99 du Code de droit économique et aux articles 4 et 5 du Code de la Chambre de Commerce Internationale (code ICC).

Eu égard à ce qui précède et sur la base des dispositions susmentionnées, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier la publicité et à défaut, de ne plus la diffuser.

A cet égard, le Jury a bien noté que l’annonceur a spontanément ajouté la mention ‘offre soumise à conditions’ dans ses spots radio.

Etant donné que le site web auquel le spot radio fait référence mentionne l’extension de garantie offerte en y ajoutant « avec Renault Lease » et détaille clairement les conditions de l’offre en question, le Jury a estimé qu’en attirant ainsi l’attention du consommateur sur l’existence de conditions, le spot adapté n’est plus de nature à l’induire en erreur.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

andere beslissingen