Recupel 29-11-2017: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: RECUPEL

Product-Dienst / Produit-Service: Recyclage lampen / Recyclage ampoules

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot toont een huis, op een onweerachtige avond, waar men drie als lamp verklede vrouwen ziet. Ze zitten neer en kijken naar een horrorfilm. De film gaat met name over een vrouw verkleed als lamp die door een man in een vuilbak wordt geduwd om het deksel te kunnen sluiten. De vrouwen schreeuwen, huilen, bedekken hun ogen en houden elkaars handen vast.
VO: “Breng je oude lampen toch naar het recyclagepark of recyclepunt in je buurt. Vind alle inzamelpunten op recupel.be.”
Men ziet dan dezelfde vrouwen glimlachend rond een recyclagepunt van de adverteerder. Ingevolge een donderslag schreeuwen ze opnieuw.
Tijdens de volledige duur van de spot staat de vermelding “recupel.be” rechts onderaan het scherm.

//////////

Le spot montre une maison, un soir d’orage, où on voit trois femmes dans des costumes d’ampoules. Elles sont assises et regardent un film d’horreur. Le film concerne précisément une femme en costume d’ampoule qu’un homme enfonce dans une poubelle pour en refermer le couvercle. Les femmes hurlent, pleurent, se cachent les yeux et se tiennent les mains.
VO : « Déposez plutôt vos vielles ampoules dans un parc à containeurs ou au point de recyclage près de chez vous. Retrouvez tous ces points de collecte sur recupel.be. »
On voit alors les mêmes femmes souriantes autour d’un point de recyclage de l’annonceur. Suite à un coup de tonnerre, elles hurlent à nouveau.
Pendant toute la durée du spot, la mention « recupel.be » figure en bas à droite de l’écran.

Klacht(en) / Plainte(s)

1) Le plaignant, qui pense aux enfants qui voient cette publicité, a communiqué que les cris de femmes sont hyper stressants et que cette publicité lui fait peur. Il a ajouté qu’on pourrait l’assimiler à de la violence contre les femmes.

2) De klager deelde mee dat zijn kleinkinderen nachtmerries krijgen van die ‘horror clip’.

3) De klager vindt dat in deze sensibiliseringscampagne het geschreeuw buiten proportie is voor de over te brengen boodschap.

4) De klager vraagt zich af of het nodig is om met zoveel lawaai duidelijk te maken dat men de lampen naar het containerpark moet brengen en of dit niet op een rustigere manier kan.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft vastgesteld dat de spot drie vrouwen verkleed als lamp toont die al schreeuwend een horrorfilm bekijken waarin een man een vrouw verkleed als lamp in een vuilbak duwt om het deksel te kunnen dicht doen.

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat de adverteerder met deze spot de kijkers uitnodigt om lampen binnen te brengen in een containerpark of een recyclagepunt.

De Jury heeft genoteerd dat de adverteerder, om het publiek te informeren over het inzamelen van lampen en foutief gedrag aan te kaarten, gekozen heeft voor het concept van een horrorfilm waarbij de vrouwen die een kostuum dragen de lampen belichamen en waarbij de kreten van de vrouwen inherent zijn aan de context.

De Jury is van mening dat de sensibiliseringsboodschap van de adverteerder duidelijk blijkt uit de spot en dat de visuele en auditieve elementen een rechtstreeks verband vertonen en in verhouding zijn met de boodschap die de adverteerder wil overbrengen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de spot in kwestie niet in strijd is met de JEP Regels inzake niet-commerciële reclame en niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

//////////

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a constaté que le spot montre trois femmes en costumes d’ampoules qui regardent en hurlant un film d’horreur où un homme enfonce une femme en costume d’ampoule dans une poubelle pour en refermer le couvercle.

Le Jury a également constaté qu’avec ce spot, l’annonceur invite les téléspectateurs à déposer les ampoules dans un parc à containeurs ou à un point de recyclage.

Le Jury a noté que, pour informer le public sur la collecte des ampoules et dénoncer les comportements fautifs, l’annonceur a opté pour le concept d’un film d’horreur où les femmes portant un costume personnifient les ampoules et où les cris des femmes sont inhérents au contexte.

Le Jury est d’avis que le message de sensibilisation de l’annonceur ressort clairement du spot et que les éléments visuels et sonores montrent un lien direct et sont proportionnés au message que l’annonceur veut faire passer.

Le Jury a dès lors estimé que le spot en question n’est pas contraire aux Règles du JEP en matière de publicité non commerciale et ne témoigne pas d’un manque de juste de sens de la responsabilité sociale.

A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

andere beslissingen