Reckitt Benckiser – Dettolpharma 03-03-2020: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: RECKITT BENCKISER

Product-Dienst / Produit-Service: Dettolpharma

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De Tv-spot toont een baby en een vrouw in een keuken. De vrouw trekt vervolgens een witte schort aan en bevindt zich in een apotheek.

Vrouwenstem:
“Als moeder van deze schattige baby weet ik dat mijn huis perfect hygiënisch moet zijn.
En als apotheker raad ik aan om Dettolpharma te gebruiken. Dettolpharma reinigt niet alleen maar desinfecteert ook door 99,9% van de bacteriën overal in huis te verwijderen. Resultaat: een proper en hygiënisch huis dat mijn baby helpt beschermen tegen microben.”
VO:
“Ontdek heel het Dettolpharma gamma. Het nummer 1 merk verkocht in apotheken.”
Tekst op het scherm aan het begin van de spot:
“De afgebeelde persoon is een actrice, geen apotheker.”

//////////

Le spot TV montre un bébé et une femme dans une cuisine. La femme passe ensuite un tablier blanc et se retrouve dans une pharmacie.

Voix de femme :
« En tant que maman de cet adorable bambin, je sais que ma maison doit être parfaitement hygiénique.
Et en tant que pharmacienne, je recommande d’utiliser Dettolpharma. Non seulement Dettolpharma nettoie mais en plus désinfecte en éliminant 99,9% des bactéries partout dans la maison. Résultat : une maison propre et hygiénique qui m’aide à protéger mon bébé des microbes. »
VO :
« Découvrez toute la gamme Dettolpharma, la marque numéro 1 vendue en pharmacie. »
Texte à l’écran au début du spot :
« La personne représentée est une actrice, pas une pharmacienne. ».

Klacht(en) / Plainte(s)

1) De klaagster deelde mee dat de reclame een moeder toont die zegt dat ze als goede moeder weet dat ze haar huis perfect hygiënisch schoon moet houden met Dettol. Volgens haar zegt deze reclame dus dat als je niet met Dettol kuist je een slechte moeder bent. Ze gaf toe dat dit misschien kort door de bocht is maar voerde aan dat men niet beseft wat voor een emotionele schade men aanricht bij moeders met een postnatale depressie of die gewoon heel onzeker zijn over het moederschap. Dit stoot haar tegen de borst als moeder.

2) De klager vindt dat de bewoording “als moeder weet ik” een zoveelste aanval is op jonge ouders die perfect moeten zijn. Je huis moet perfect hygiënisch zijn of je bent een slechte ouder. Daarnaast vraagt hij zich af waarom het alweer een moeder is die alles weet, alsof hij als vader weer niets kan weten. Het woord ouder was hier misschien beter gepast volgens hem.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft vastgesteld dat de Tv-spot een vrouw toont, eerst in een keuken en vervolgens met een witte schort in een apotheek, die zegt “Als moeder van deze schattige baby weet ik dat mijn huis perfect hygiënisch moet zijn. En als apotheker raad ik aan om Dettolpharma te gebruiken.”.

Volgens de Jury, en zoals de adverteerder benadrukt, richt de spot zich aldus tot de moeder als persoon die in contact staat met een jong kind, zonder daarom echter een seksistisch stereotype te bestendigen of een bepaalde rolverdeling tussen man en vrouw te bepleiten.

De Jury is van mening dat de spot evenmin van aard is om discriminerend over te komen ten opzichte van mannen.

Zij is eveneens van mening dat de reclame de kenmerken van het product van de adverteerder naar voor brengt via een moeder die er promotie voor maakt door hygiëne aan te halen, maar dat de Tv-spot zich niet uitspreekt over ouders die het gepromote product niet zouden gebruiken.

Zij is met name van oordeel dat de enscenering en de tekst geen oordeel over het ouderschap bevatten en geen misbruik maken van angstgevoelens.

De Jury is dus van mening dat de reclame niet van aard is om door de gemiddelde consument begrepen te worden in de zin die de klagers eraan geven.

Zij is derhalve van oordeel dat de betrokken reclame geen inbreuk vormt op de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef vanwege de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

//////////

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a constaté que le spot TV montre une femme, d’abord dans une cuisine et ensuite avec un tablier blanc dans une pharmacie, qui dit « En tant que maman de cet adorable bambin, je sais que ma maison doit être parfaitement hygiénique. Et en tant que pharmacienne, je recommande d’utiliser Dettolpharma. ».

Selon le Jury, et comme le souligne l’annonceur, le spot s’adresse ainsi à la mère de famille en tant que personne en contact avec un jeune enfant, sans pour autant perpétuer de stéréotype sexiste ni prôner une certaine répartition des rôles entre l’homme et la femme.

Le Jury est d’avis que le spot n’est pas non plus de nature à apparaître comme discriminant à l’égard des hommes.

Il est également d’avis que la publicité met en avant les caractéristiques du produit de l’annonceur via une mère qui en fait la promotion en évoquant l’hygiène mais que le spot TV ne s’exprime pas par rapport aux parents qui n’utiliseraient pas le produit promu.

Il a notamment estimé que la mise en scène et le texte ne portent pas de jugement sur la parentalité et n’exploitent pas un sentiment de peur.

Le Jury est donc d’avis que la publicité n’est pas de nature à être perçue par le consommateur moyen dans le sens que lui donnent les plaignants.

Il a dès lors estimé que la publicité concernée n’est pas en infraction avec les Règles du JEP en matière de représentation de la personne et ne témoigne pas non plus d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale de la part de l’annonceur.

A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

andere beslissingen