Q Team 02-05-2018: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: Q TEAM

Product-Dienst / Produit-Service: Banden

Media / Média: Magazine

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De advertentie bevat onder meer de volgende tekst:
“Q Team biedt aan alle BFOV leden uitzonderlijke bandenprijzen aan, via zijn 98 bandencentrales in België.
De toegekende korting ligt tussen 10% en 50% naargelang het gekozen merk en is seizoensgebonden (winter/zomer).
Een extra korting van 12 € btw inclusief op de montage per band wordt toegekend als men één van de voorgestelde merken kiest tijdens de voorgestelde data hieronder:
Vanaf 01/01 tot 31/04: Op bandenmerken Vredestein / Apollo
Vanaf 01/05 tot 31/07: Op bandenmerken Goodyear / Dunlop / Fulda
Vanaf 01/08 tot 31/10: Op bandenmerken Bridgestone / Firestone
Vanaf 01/11 tot 31/12: Op bandenmerken Continental / Uniroyal / Semperit”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager deelde mee dat de adverteerder in de advertentie in het ledenblad van de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (BFOV) de leden een korting van 10 tot 50% aanbiedt bij aankoop van banden voor hun oldtimer en een extra korting van 12€ op de montage per band indien er Vredestein gekocht wordt in de maand april. Toen de klager deze banden wou bestellen kreeg hij helemaal geen korting en vernam hij dat ze op oldtimerbanden nooit korting geven. Na lang aandringen kreeg hij wel de korting van 12€ op de montage maar de 10 tot 50% korting niet. Hij vindt dat dit niet kan.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame met betrekking tot een aanbod voorbehouden aan de leden van de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen, die enerzijds een korting van 10% tot 50% aankondigt in functie van het merk en het seizoen en anderzijds een korting van € 12 btw inclusief op de montage per band als men voor een specifiek merk kiest tijdens een bepaalde periode.

De Jury heeft genoteerd dat de klager, die de voorwaarden van het aanbod had nageleefd, niettemin geen korting had gekregen op de aankoopprijs en dat hij de korting op de montage slechts had gekregen nadat hij hierop had aangedrongen.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft zij eveneens genoteerd dat er een foutieve prijs werd gecommuniceerd aan de klager ten gevolge van een informaticaprobleem, maar dat intussen de korting op de aankoopprijs en de korting op de montage wel degelijk werden toegepast.

De Jury is van mening dat de reclame voldoende duidelijk het aanbod voor de leden van de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vermeldt evenals de voorwaarden ervan.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden over de draagwijdte van de actie.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

//////////

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a pris connaissance de la publicité relative à une offre réservée aux membres de la Fédération Belge des Véhicules Anciens, qui annonce d’une part une remise de 10% à 50% en fonction de la marque et de la saison et d’autre part une réduction de 12€ tvac par pneu sur le montage en cas de choix d’une marque spécifique pendant une période déterminée.

Le Jury a noté que le plaignant, qui avait bien respecté les conditions de l’offre, ne s’était néanmoins pas vu accorder la remise sur le prix d’achat et qu’on ne lui avait accordé la réduction sur le montage qu’après qu’il ait insisté.

Suite à la réponse de l’annonceur, il a également noté qu’un prix erroné a été communiqué au plaignant à cause d’un problème informatique mais qu’entre temps, la remise sur le prix d’achat et la réduction sur le montage ont bien été appliquées.

Le Jury est d’avis que la publicité mentionne suffisamment clairement l’offre pour les membres de la Fédération Belge des Véhicules Anciens ainsi que ses conditions.

Il a dès lors estimé que la publicité n’est pas de nature à tromper le consommateur moyen en ce qui concerne la portée de l’action.

A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

andere beslissingen