Pur Natur 11-01-2022: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: PUR NATUR

Product-Dienst / Produit-Service: Yoghurt

Media / Média: Magazine

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De advertentie bevat bovenaan een gestileerde tekening van een staartster, met daaronder de tekst:
““Jullie zijn het licht van de wereld …”
“Ik ben altijd bij u …”
Jesus CHRISTUS”.
Links onderaan in kleinere letters: “www.purnatur.eu”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster verwees naar de reclame waarin men een boodschap in naam van Jezus Christus brengt en dan nog juist in de Kerstperiode ook.
Volgens haar kan deze reclame voor gelovigen erg kwetsend overkomen. Men zou hier eerder verwachten dat het gaat om een vereniging die mensen door hun geloof zou willen steunen in de Kerstperiode die voor sommigen heel moeilijk is.
Men moet dan ook nog op hun website gaan opzoeken voor welk product dit reclame is (yoghurt).

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de communicatie in kwestie en van de verschillende elementen van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de betrokken onderneming onder meer nota van genomen dat deze hiermee een oude boodschap in herinnering wou brengen die voor iedereen waardevol is om de essentie van het Kerstfeest te onderlijnen, en dat het hier volgens hem niet gaat om reclame voor welk product ook.

De Jury is vooreerst van mening dat het hier, niettegenstaande geen sprake is van de promotie van een specifiek product, wel degelijk gaat om een advertentie uitgaande van en ter promotie van het imago van een bedrijf, maar is dienaangaande van oordeel dat dit ook voldoende duidelijk blijkt uit de kwestieuze communicatie en dat met name de identiteit van de betrokken adverteerder voldoende kenbaar is.

Wat vervolgens de inhoud van deze reclame betreft, is de Jury van mening dat deze zich wel degelijk beperkt tot het overbrengen van de door de adverteerder beoogde boodschap, zonder daarmee meteen ook van aard te zijn om kwetsend over te komen voor gelovigen.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om een bepaalde groep personen in diskrediet te brengen en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen