Proximus 26-03-2019: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: PROXIMUS

Product-Dienst / Produit-Service: Promo Familus & Minimus

Media / Média: Andere (folder)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De voorpagina van de folder bevat de volgende tekst:
“Exclusief voor Antwerpen!
1 jaar lang – € 49 /maand
bellen + surfen + tv
Zie p. 3”.

Op de derde pagina van de folder staat onder meer te lezen:
“Exclusief voor Antwerpen
1 jaar lang – Minimus of Familus € 49 /maand
+ gratis installatie (met “€ 59” doorgestreept)
proximus.be/antwerpenpromo”;
met onderaan de pagina in kleine letters onder meer:
“Promo Familus & Minimus: Info en voorwaarden op proximus.be/antwerpenpromo. Aanbod geldig van 01/02/2019 t.e.m. 31/03/2019 voor klanten met een installatieadres in de provincie Antwerpen en voor wie het pack volledig technisch beschikbaar is. Met de maandelijkse korting betaal je gedurende het eerste jaar € 49/maand voor je pack Familus of Minimus 1,5 GB, ongeacht de tv-bundel die je hebt gekozen. Nadien betaal je de gewone prijs. Bij een verhoging van de basisprijs van het pack wordt deze doorgerekend op de promoprijs. Niet verenigbaar met andere promoties of webdeals, met uitzondering van het gezamenlijke aanbod van een smartphone met een gsm-abonnement en de DataPhone-optie. Proximus behoudt zich het recht voor de actie te verlengen of vroeger stop te zetten.”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster haalde aan dat in de folder nergens vermeld wordt dat de promotie enkel geldt voor nieuwe klanten. Het is een exclusieve promotie voor de provincie Antwerpen en info en voorwaarden zijn enkel terug te vinden op de betreffende promopagina van de website van de adverteerder.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de reclamefolder in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat het betrokken reclamemateriaal inderdaad nalaat de betrokken promotievoorwaarde – te weten een nieuwe internetabonnee zijn – te vermelden.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder tevens nota van genomen dat het hier om een vergissing gaat wat de folder betreft en dat zowel de website waarnaar de folder verwijst als de advertentiematerialen wel degelijk duidelijk aangaven dat de promotie geldt “voor elke nieuwe internetabonnee die voor Familus of Minimus kiest”.

De Jury is echter van mening dat het in casu essentiële informatie betreft die evenzeer opgenomen had moeten zijn in de reclamefolder waarop de klacht betrekking heeft.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden op het vlak van de draagwijdte van de actie wat betreft de in aanmerking komende personen, wat strijdig is met artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclamefolder in kwestie te wijzigen op dit punt, en bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

In dit verband heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder reeds aangaf in zijn antwoord dat deze folder niet meer verspreid zal worden en dat toekomstige materialen over deze promotie zeer duidelijk de promotievoorwaarden zullen vermelden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen