Proximus 24-11-2016: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: PROXIMUS

Product-Dienst / Produit-Service: Smartphones

Media / Média: Radio

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De radiospots gaan als volgt:

Spot 1:

Jongen: “Beste Sint, als ik dit jaar weer zo’n lelijke trui krijg, steek ik een cactus in de schoorsteen. Ik wil een smartphone.”
VO: “Bij Proximus vindt ieder zijn cadeau. Zoals een smartphone voor maar 9€ bij Mobilus+Phone 20. Meer info op proximus.be.”

Spot 2:

Meisje: “Dag Sinterklaas, van de mottige pyjama die ik vorig jaar kreeg, slaap ik nog altijd slecht. Herpak u met een smartphone.”
VO: “Bij Proximus vindt ieder zijn cadeau. Zoals een Samsung Galaxy S6 voor maar 49€ bij Tuttimus. Meer info op proximus.be.”

//////////

Spot 1 :

Garçon : « Cher saint Nicolas, si cette année tu m’offres encore un pull en laine, je te promets de mettre un cactus dans la cheminée. Je veux un smartphone. »
VO : « A chacun son cadeau chez Proximus. Comme le Samsung Galaxy S6 pour seulement 49€ avec Tuttimus. Plus d’infos sur proximus.be. »

Spot 2 :

Fille : « Cher saint Nicolas, cette année je ne veux pas d’un puzzle avec des chiens dessus. Les chiens ça pue. Je veux un smartphone. »
VO : « A chacun son cadeau chez Proximus. Comme un smartphone pour seulement 9€ avec Mobilus+Phone 20. Plus d’infos sur Proximus.be. »

Klacht(en) / Plainte(s)

1) Le plaignant se demande pourquoi l’enfant ne dit pas : « Je voudrais bien un smartphone svp, merci », ce qui serait plus poli. Il y a selon lui déjà tellement de difficultés d’éducation avec les plus jeunes, ce n’est pas la peine de les conforter dans leurs exigences.

2) Selon le plaignant, ce spot radio va à l’encontre des règles les plus élémentaires d’éducation et de comportement. Non seulement ce texte – qui plus est, lu par un enfant – fait l’éloge d’un gosse mal élevé à qui tout est dû mais en plus, il tend à isoler encore un peu plus les enfants vivant dans des milieux défavorisés. Selon lui, à la veille de l’opération Viva For Life, ce genre de message est tout simplement déplacé et va à l’encontre des valeurs de partage et d’éducation particulièrement mises en avant lors de ces périodes de fêtes et de cadeaux.

3) Le plaignant trouve qu’il s’agit ici d’un mauvais exemple d’enfants-rois qui exigent des cadeaux spécifiques et de plus onéreux. Il y a là selon lui un problème d’éducation : on n’a pas appris à cet enfant à dire « je voudrais ».

4) De klager is samen met vele anderen in zijn omgeving geschokt door zo’n reclame. Dit is volgens hem totaal geen gezond voorbeeld naar kinderen toe; in deze tijden waar veel mensen het al moeilijk hebben dan nog zo’n Sinterklaasreclame voor een iPhone lanceren, vindt hij ongehoord. Het is nodig om de kinderen te leren om kleine dingen te waarderen en geen geschenken die voor volwassenen bestemd zijn.

5) De klager vindt de toon waarin de radiospot werd opgebouwd opvoedkundig onverantwoord. Een kind moet leren dankbaar zijn met wat hij/zij krijgt en de dwingende toon waarop de Sint wordt aangesproken, kan volgens hem niet door de beugel.

6) Les plaignants sont outrés par cette publicité et trouvent cela scandaleux de la part de l’annonceur d’utiliser une enfant pour envoyer un message aussi bas et d’employer une forme aussi agressive pour en fin de compte recevoir un cadeau.

7) Le plaignant trouve que cette publicité est inutilement agressive et met dans la bouche d’un(e) enfant un chantage d’une part et une mesure de rétorsion d’autre part. Selon lui, il y a déjà assez de violence enfantine/adolescente pour ne pas en rajouter. Mettre dans la bouche d’un(e) enfant/adolescente(e) non pas un souhait mais une exigence en matière de cadeau est totalement anti-éducatif et la violence qui en ressort devrait être bannie sinon condamnée.

8) Le plaignant est outré par cette publicité pour les raisons suivantes :

– utilisation de la voix d’un enfant de +/- 7 ans (qui croit encore à saint Nicolas) pour vanter l’achat d’un smartphone et véhiculer ainsi l’idée qu’un enfant de cet âge a nécessairement besoin d’un GSM et de plus le réclame lui-même ;
– en ces temps de crise, d’immigration, de pauvreté, si ce gosse pourri n’a pas besoin de ce pull, peut-être qu’un autre enfant moins gâté serait content ;
– le règne absolu de l’enfant roi qui menace même le grand saint Nicolas: ne nous étonnons pas après que les jeunes ne respectent plus rien, ni les parents, ni les profs, ni les règles.

Een aantal bijkomende klachten van dezelfde aard/strekking werden in toepassing van artikel 5, alinea 5 van het Juryreglement niet afzonderlijk in behandeling genomen. In totaal ontving de Jury 11 klachten tegen de betrokken reclame.

//////////

Plusieurs plaintes supplémentaires de même nature/portée n’ont pas été traitées séparément, conformément à l’article 5, alinéa 5 du Règlement du JEP. Au total, le Jury a reçu 11 plaintes relatives à la publicité en question.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de verschillende radiospots waarin men kinderen hun brief naar Sinterklaas hoort schrijven en waarbij ze zich beklagen over een eerder gekregen geschenk en een smartphone eisen.

De Jury heeft eveneens de verschillende elementen onderzocht die door de klagers ten aanzien van de radiospots in kwestie werden opgeworpen.

Met betrekking tot de motieven van de klachten die betrekking hebben op het gedrag en het taalgebruik van de opgevoerde kinderen, is de Jury vooreerst van mening dat het gaat om jonge kinderen, gelet op hun stem, de wijze waarop zij zich uitdrukken en het feit dat ze een brief naar Sinterklaas schrijven, en dat de geschetste situatie op een te realistische wijze wordt weergegeven opdat de gemiddelde consument haar louter figuurlijk zou opvatten.

Zij is eveneens van mening dat de in deze reclameboodschappen gebruikte toon, de gehanteerde chantage en derhalve het opvoeren van verwende kinderen die een cadeau opeisen – waarvan zij bovendien waarschijnlijk de prijs niet in al zijn elementen bevatten – misplaatst zijn en indruisen tegen de geldende opvoedkundige beginselen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de radiospots in kwestie positief sociaal gedrag, levensstijl of houding ondermijnen en bijgevolg op dit punt in strijd zijn met artikel 18 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Wat daarentegen de motieven van de klachten betreft aangaande het tijdens de feestenperiode naar voor brengen van een geschenk dat niet geschikt zou zijn in het licht van het gebruik ervan door een kind of van de prijs ervan, is de Jury van mening dat de reclames niet beweren dat een kind noodzakelijkerwijs een smartphone nodig heeft.

Vervolgens drukken de kinderen volgens de Jury hun persoonlijke opvatting uit, zonder dat daarom echter sprake zou zijn van het op algemene wijze stigmatiseren van het aanbieden van iets anders dan een smartphone of van het denigreren van gezinnen waar het ten geschenke geven van een smartphone van het in de reclames aangehaalde gamma niet tot de mogelijkheden behoort.

De Jury is derhalve van oordeel dat de radiospots niet van aard zijn om een bepaalde categorie van personen te discrimineren of te kleineren et dat zij evenmin de maatschappelijke waarden die centraal staan in de eindejaarsperiode aantasten of afbreuk doen aan de caritatieve initiatieven die daarmee gepaard gaan.

Zij heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

//////////

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a pris connaissance des différents spots radio dans lesquels on entend des enfants écrire leur lettre à saint Nicolas en se plaignant d’un cadeau reçu précédemment et en réclamant un smartphone.

Le Jury a également examiné les différents éléments soulevés par les plaignants à l’encontre des spots radio en question.

Par rapport aux motifs de plainte relatifs au comportement et au langage des enfants mis en scène, le Jury est tout d’abord d’avis qu’il s’agit de jeunes enfants eu égard à leur voix, à la manière dont ils s’expriment et au fait qu’ils écrivent une lettre à saint Nicolas, et que la situation évoquée est mise en scène de manière trop réaliste pour que le consommateur moyen la prenne au second degré.

Il est également d’avis que le ton utilisé dans ces messages publicitaires, le chantage mis en œuvre et dès lors l’évocation d’enfants-rois qui exigent un cadeau – dont ils ne perçoivent de plus probablement pas le prix dans toute sa structure – sont déplacés et vont à l’encontre des principes d’éducation couramment admis.

Le Jury a dès lors estimé que les spots radio en question remettent en cause une attitude, un comportement social et un style de vie positifs et sont dès lors contraires à l’article 18 du code de la Chambre de Commerce Internationale sur ce point.

Par contre, en ce qui concerne les motifs de plainte relatifs à la mise en avant lors de la période des fêtes d’un cadeau qui serait non adapté au vu de son utilisation par un enfant ou de son prix, le Jury est d’avis que les publicités n’affirment pas qu’un enfant a nécessairement besoin d’un smartphone.

Ensuite, selon lui, les enfants expriment leur point de vue personnel sans pour autant il y ait lieu de stigmatiser de manière générale le fait d’offrir autre chose qu’un smartphone ou de dénigrer les familles où offrir un smartphone de la gamme évoquée dans les publicités n’est pas envisageable.

Le Jury est donc d’avis que les spots radio ne sont pas de nature à discriminer ou à dénigrer une certaine catégorie de personnes et qu’ils ne portent pas atteinte aux valeurs sociétales prônées lors des fêtes de fin d’année ni ne vont à l’encontre des initiatives caritatives prises à cette occasion.

Il a dès lors estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.

Compte tenu de ce qui précède et sur la base de la disposition susmentionnée, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier la publicité et à défaut, de ne plus la diffuser.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

andere beslissingen