Proximus 09-11-2016: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: PROXIMUS

Product-Dienst / Produit-Service: Tuttimus

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot brengt een denkbeeldige wereld in beeld aan de hand van een wereldbol met vier gebieden:
– De eerste scène toont een ijsjesautomaat die een hoorntje met talrijke ijsbollen produceert.
– De tweede scène toont luchtballonnen in de vorm van logo’s van apps en emoji’s.
– Vervolgens komt een bioscoopbalie in de vorm van een enorme doos popcorn in beeld, met daarop “Proximus TV” vermeld. Een meisje verkleed als een bij met een doos popcorn in de armen botst tegen een man die met zijn partner naar de bioscoop staat te kijken. De man heeft een revolver tussen zijn broeksriem en grijpt hiernaar. Als hij ziet dat het om een klein meisje gaat, glimlacht hij en neemt hij een stukje popcorn, waarna hij naar het meisje gebaart dat ze weg moet gaan.
– De laatste scène toont een gigantische “bekertjestelefoon” met tussen de bekertjes een rollercoaster met daarin talrijke “kopieën” van de vrouw die aan het spreken is.

//////////

Le spot montre un monde imaginaire à l’aide d’un globe terrestre avec quatre régions :
– La première scène montre un distributeur de glaces qui produit un cornet avec de nombreuses boules de glace.
– La deuxième scène montre des montgolfières en forme de logos d’applications et d’émoticônes.
– Ensuite, on voit un comptoir de cinéma sous forme de grande boîte de pop-corn avec la mention « Proximus TV ». Une fillette déguisée en abeille avec une boîte de pop-corn dans les bras heurte un homme qui est en train de regarder le cinéma avec sa partenaire. L’homme a un revolver dans sa ceinture et le saisit. Quand il voit qu’il s’agit d’une petite fille, il sourit et il prend un pop-corn, après quoi il fait signe à la fillette qu’elle doit partir.
– La dernière scène montre un téléphone gigantesque avec des gobelets et entre les gobelets des montagnes russes avec de nombreuses « copies » de la femme qui est en train de parler.

Klacht(en) / Plainte(s)

1) De klager haalt aan dat in de TV-spot een persoon voorkomt met een revolver in de broeksriem, die er naar grijpt als een kind hem aanspreekt. De reden waarom dit wordt getoond ontgaat hem totaal en gebruik van wapens propageren of gebruiken in reclame hoort volgens hem niet.

2) Een pistool grijpen dat achter je broeksriem zit als iemand je iets aanbiedt tijdens een evenement lijkt de klager geen beeld dat verspreid moet worden.

3) De klager is gechoqueerd door deze reclame waarin men een man zijn hand ziet leggen op zijn wapen dat openlijk achteraan zijn broek wordt gedragen en een wegwerpgebaar ziet maken om een kind te verwijderen, zoals men een insect verwijderd.

4) De klager verwees naar de persoon die zijn hand aan zijn riem houdt om er een wapen uit te trekken. Hij benadrukte dat de spot opgevat is op een vrolijke, feestelijke manier, in tekenfilmstijl, en dat hij door een zeer breed publiek, waaronder kinderen, wordt gezien. Bovendien zijn we niet in de Verenigde Staten, het vrij dragen van wapens is niet toegelaten bij ons. Volgens hem gaat het eveneens om een aansporing tot geweld.

//////////

1) Le plaignant a souligné que dans le spot TV une personne apparaît avec un revolver dans la ceinture et le saisit quand un enfant l’aborde. La raison pour laquelle ceci est montré lui échappe totalement et la publicité ne peut pas propager ou utiliser des armes selon lui.

2) Selon le plaignant, prendre un pistolet qui se trouve dans sa ceinture si quelqu’un lui offre quelque chose lors d’un évènement est une image qui ne doit pas être diffusée.

3) Le plaignant est choqué par cette publicité où on voit un homme mettre la main à son arme placée ouvertement à l’arrière de son pantalon et faire un geste de dédain pour éloigner un enfant, comme on éloigne un insecte.

4) Le plaignant a mentionné la personne qui porte la main à sa ceinture pour en saisir une arme. Il a souligné que le spot est conçu de façon joyeuse, festive, style dessin animé et qu’il est vu par le plus grand nombre, dont des enfants. De plus, nous ne sommes pas aux États-Unis, le port d’arme libre n’est pas autorisé dans nos contrées. C’est également une incitation à la violence selon lui.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de TV-spot en met name van de scène met de man die een revolver tussen zijn broeksriem heeft en hiernaar grijpt als iemand tegen hem botst. Als hij ziet dat het om een klein meisje gaat dat hem popcorn aanbiedt, glimlacht hij en neemt hij een stukje popcorn, waarna hij naar het meisje gebaart dat ze weg moet gaan.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er terdege nota van genomen dat de reclame beoogt om een irreële wereld voor te stellen door de vier elementen van het all-in pack van de adverteerder in beeld te brengen, waarbij de hoger aangehaalde scène de TV-inhoud ervan dient te illustreren.

De Jury is echter van mening dat het onvoldoende duidelijk is voor de gemiddelde consument dat de scène in kwestie het aanbod van televisieprogramma’s van de adverteerder voorstelt en dat het gaat om een verwijzing naar personages uit series of films. Bij gebrek aan een juist begrip van de context loopt de gemiddelde consument derhalve het risico de scène in kwestie niet te interpreteren als een karikatuur, maar als een banalisering van wapendracht wat volstrekt misplaatst is in deze reclame die een breed publiek aanspreekt.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame op dit punt getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in de zin van artikel 1, alinea 2 en artikel 4, alinea 3 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande, heeft de Jury de adverteerder verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden.

In dit verband heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder meedeelde dat hij een aangepaste versie van de spot zal verspreiden waarin geen wapen voorkomt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

//////////

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a pris connaissance du spot TV et notamment de la scène avec l’homme qui a un revolver dans sa ceinture et le saisit quand quelqu’un le heurte. Quand il voit qu’il s’agit d’une petite fille qui lui propose des popcorns, il sourit, en prend un puis fait signe à la fillette de s’éloigner.

Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a bien pris note du fait que la publicité tend à représenter un monde irréel mettant en scène les quatre éléments du pack all-in de l’annonceur, la scène mentionnée ci-dessus devant en illustrer le contenu TV.

Le Jury est cependant d’avis qu’il n’est pas suffisamment clair pour le consommateur moyen que la scène en question représente l’offre de programmes télévisés de l’annonceur ni qu’il s’agit d’une référence à des personnages de séries ou de films. Dès lors, à défaut de compréhension du contexte, le consommateur moyen risque de ne pas interpréter la scène en question comme une caricature mais comme une banalisation du port d’arme qui est tout à fait déplacé dans cette publicité qui s’adresse à un large public.

Le Jury a dès lors estimé que cette publicité témoigne sur ce point d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale au sens des articles 1 alinéa 2 et 4 alinéa 3 du code de la Chambre de Commerce Internationale.

Compte tenu de ce qui précède, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier la publicité et à défaut, de ne plus la diffuser.

A cet égard, le Jury a noté que l’annonceur a communiqué qu’il diffusera une version modifiée du spot concerné où n’apparaît pas d’arme.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

andere beslissingen