Produpress – Autogids 11-01-2017: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: PRODUPRESS

Product-Dienst / Produit-Service: Autogids / Moniteur Automobile

Media / Média: Dagblad / Quotidien

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De advertentie toont het magazine “Autogids” Salonspecial. Daarnaast de tekst “Salonspecial out now + gratis toegangsticket” met de afbeelding van een toegangsticket voor het Autosalon waarop men onder andere de vermeldingen “14-22 jan. 2017” en “waarde €15” kan lezen.

//////////

L’annonce montre le magazine « Moniteur Automobile » spécial Salon. A côté, le texte « Spécial Salon Out Now + une entrée gratuite » avec l’image d’un ticket d’entrée au Salon de l’Auto sur lequel on peut entre autres lire les mentions « 14-22 jan. 2017 » et « valeur 15€ ».

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager haalde aan dat deze reclame vooral focust op het “gratis toegangsticket”, extra geïllustreerd met een grote afbeelding van een toegangsticket voor het “salon van 14 tot 22 januari” en de vermelding “waarde € 15”.
Bij de krantenboer stelde hij vast dat het gratis ticket voor het Salon in Brussel, waarde € 15, nog eens specifiek wordt vermeld in een kadertje rechts bovenaan het tijdschrift.
Na aankoop stelde hij echter vast dat die gratis toegangskaart er plots helemaal anders uitziet en enkel geldig is tijdens de nocturne op 16 januari van 16u tot 22u.
Rekening houdend met zijn woonplaats en het feit dat hij met de trein reist, maakt dit de kaart voor hem waardeloos.
De vermelde waarde (€ 15) is volgens hem evenmin correct aangezien een tijdelijke toegang (6u maximum) op één bepaalde dag (16 januari) niet gelijkwaardig is aan een ganse dag toegang op een dag naar keuze.
Hij vindt deze reclame dus totaal misleidend.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie het magazine “Autogids” Salonspecial toont. Daarnaast de tekst “Salonspecial out now + gratis toegangsticket” met de afbeelding van een toegangsticket voor het Autosalon waarop men onder andere de vermeldingen “14-22 jan. 2017” en “waarde €15” kan lezen.

De Jury heeft vervolgens vastgesteld dat op de voorpagina van het Autogids magazine in kwestie rechts bovenaan in grote letters “Gratis inkomticket – Salon van Brussel – waarde €15” vermeld wordt. Binnenin het magazine, op het toegangsticket zelf, kan men de vermelding “Toegangskaart enkel geldig gedurende de nocturne op 16 januari 2017 van 16:00 tot 22:00” lezen.

De Jury is van mening dat de geldigheidsdatum van de inkomkaart essentiële informatie is die de consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen. Zij is derhalve van mening dat de reclame, door deze geldigheidsdatum niet te vermelden, essentiële informatie weglaat.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame een misleidende omissie uitmaakt in de zin van artikel VI. 99 van het Wetboek van economisch recht en in strijd is met artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder verzocht om de reclame naar de toekomst toe te wijzigen door er zichtbaar en leesbaar de geldigheidsdatum van de inkomkaart op te vermelden, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

//////////

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a constaté que l’annonce montre le magazine « Moniteur Automobile » spécial Salon. A côté, le texte « Spécial Salon Out Now + une entrée gratuite » avec l’image d’un ticket d’entrée au Salon de l’Auto sur lequel on peut entre autres lire les mentions « 14-22 jan. 2017 » et « valeur 15€ ».

Le Jury a ensuite constaté que sur la couverture du magazine Moniteur Automobile en question figure en haut à droite en grands caractères la mention « gratuit – carte d’entrée – salon de Bruxelles – valeur 15€ ». A l’intérieur du magazine, sur la carte d’entrée même, on peut lire la mention « Carte d’entrée uniquement valable à la nocturne du 16 janvier 2017 de 16:00 à 22:00 ».

Le Jury est d’avis que la date de validité de la carte d’entrée constitue une information essentielle dont le consommateur a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause. Il est dès lors d’avis que la publicité, en ne mentionnant pas cette date de validité, omet une information essentielle.

Le Jury a dès lors estimé que la publicité constitue une omission trompeuse au sens de l’article VI. 99 du Code de droit économique et est contraire aux articles 3 et 5 du Code de la Chambre de commerce internationale.

Eu égard à ce qui précède et sur la base des dispositions susmentionnées, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier la publicité pour le futur en y mentionnant visiblement et lisiblement la date de validité de la carte d’entrée et à défaut, de ne plus la diffuser.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

andere beslissingen