Procter & Gamble – Ariel pods 01-09-2021: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: PROCTER & GAMBLE

Product-Dienst / Produit-Service: Ariel Pods

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot toont een man die een wasmachine doet draaien met het product in kwestie en een meisje en een baby met bevlekte kleren aan de linkerkant van het scherm die terug wit zijn als ze aan de rechterkant van het scherm verschijnen.
Daarna verschijnt eerst de tekst “Ontworpen om te wassen op lagere temperaturen” op het scherm, en daarna in het groot “60%” met onderaan de tekst “*energieverbruik van wasmachines, van 60° naar 30° in normale cyclus”.
Men ziet vervolgens auto’s voorbijrijden aan de linkerkant van het scherm die ‘veranderen’ in fietsers als ze overgaan naar de rechterkant van het scherm, met daarbij in het groot de tekst “Zelfde impact als 2 miljoen auto’s van de weg halen*” met onderaan de tekst “*illustratie van het verminderen van de wastemperatuur van 40° naar 30°, totaal uitgedrukt in CO2-besparing in Europa.”.
Op het eindscherm wordt onder meer het product getoond, met ernaast de tekst “Uitstekend schoon, zelfs in koud water” en een logo met de tekst “Elke graad telt”.

Voice-over: “Als je echt vuile was hebt, durf jij het dan aan om kouder te wassen? Ariel pods zorgt voor een uitstekend schone was, zelfs in koud water. Vetvlekken bij lagere temperaturen? Pods! Hardnekkige vlekken bij lagere temperaturen? Pods! Ariel pods zijn ontworpen om te wassen op lagere temperaturen. Dat bespaart je tot 60% energie. Als we in Europa met z’n allen kouder gaan wassen, dan kunnen we net zoveel CO2 besparen als door 2 miljoen auto’s van de weg te halen. Uitstekend schoon, zelfs in koud water.”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager haalde aan dat er in de reclame letterlijk gezegd wordt: “Als we in Europa met z’n allen kouder gaan wassen, dan kunnen we net zoveel CO2 besparen als door 2 miljoen auto’s van de weg te halen” en vraagt zich af waarop dit gebaseerd is. Volgens hem is het een onzinnige slogan en een populistische zinsnede die op niets gebaseerd is.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft, meer bepaald op de mondelinge vermelding “Als we in Europa met z’n allen kouder gaan wassen, dan kunnen we net zoveel CO2 besparen als door 2 miljoen auto’s van de weg te halen”.

Zij heeft vastgesteld dat men op het moment van deze uitspraak auto’s ziet voorbijrijden aan de linkerkant van het scherm die ‘veranderen’ in fietsers als ze overgaan naar de rechterkant van het scherm, met daarbij in het groot de tekst “Zelfde impact als 2 miljoen auto’s van de weg halen*” met onderaan de tekst “*illustratie van het verminderen van de wastemperatuur van 40° naar 30°, totaal uitgedrukt in CO2-besparing in Europa.”.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat deze hoopt met deze campagne consumenten aan te zetten hun wasgewoontes aan te passen en in de toekomst te wassen op lagere temperaturen, en dat hij hen, door de hoeveelheid aan CO2-besparing uit te drukken in iets meer concreet voor de consument, duidelijk wil maken hoe groot hun impact potentieel kan zijn op het milieu.

Wat betreft de in de bewering in kwestie gebruikte cijfergegevens, deelde de adverteerder mee dat deze gebaseerd zijn op de volgende Europese gemiddelden:

  • enerzijds een berekening op basis van de gemiddelde wastemperatuur in Europa (42,6°) en de gemiddelde elektriciteitsbesparing per wasbeurt bij het verlagen van de wastemperatuur van 40° naar 30°, resulterend in een jaarlijkse CO2-besparing van ca. 4 miljoen ton in Europa, rekening houdend met het aantal gezinnen, het gemiddeld aantal wassen per gezin en de CO2-uitstoot per kWh in elk land van Europa;
  • anderzijds een berekening op basis van de gemiddelde CO2-uitstoot per km van nieuwe persoonsvoertuigen en het gemiddelde aantal gereden kilometers per jaar, wat neerkomt op ca. 2,4 miljoen auto’s voor de voormelde hoeveelheid CO2.

De Jury is van mening dat de in de reclame gebruikte bewering aldus voldoende onderbouwd wordt door de adverteerder.

Zij is tevens van mening dat het voormelde opzet van de adverteerder om consumenten er aldus van bewust te maken dat kleine veranderingen in hun wasgewoontes een positieve impact kunnen hebben op het milieu ook duidelijk blijkt uit de spot, en dat het eveneens voldoende duidelijk is dat de kwestieuze vergelijking ter illustratie dient in dit verband.

Zij is ten slotte de mening toegedaan dat de adverteerder zich hierbij beperkt tot het claimen van een mogelijke bijdrage van zijn product, zonder in absolute termen te beweren dat zijn product geen of een uitsluitend positieve impact heeft op het milieu.

De Jury is derhalve van oordeel dat de bewering in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden nopens de eigenschappen en de kenmerken van het gepromote product met betrekking tot zijn gevolgen voor het leefmilieu of om onrechtmatig in te spelen op de maatschappelijke bekommernissen voor het milieu.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen