Persbericht Raad voor de Reclame 16-01-2019: benoeming nieuwe Voorzitster van de JEP in hoger beroep

16 januari 2019

PERSBERICHT VAN DE RAAD VOOR DE RECLAME

De Raad voor de Reclame benoemt Professor Sophie Stijns tot Voorzitster van de Jury in hoger beroep van de JEP.

De Raad voor de Reclame heeft professor Sophie Stijns benoemd als nieuwe Voorzitster aan het hoofd van de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in hoger beroep. Zij volgt aldus de heer Gabriël-Luc Ballon op die overleed in de loop van 2018.

De nieuwe Voorzitster van de JEP in hoger beroep treedt deze maand in dienst. Zij studeerde rechten aan de KU Leuven (1980-1985) en promoveerde in 1993. Haar doctoraat over de “Gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten” werd in 1994 bekroond met de prestigieuze Fernand Colin-prijs.

Sophie Stijns is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven (sinds 2004) waar zij aan de Rechtsfaculteit de vakken in verband met het verbintenissenrecht doceert.

Sophie Stijns staat sinds 2000 aan het hoofd van het Instituut voor Verbintenissenrecht van de KU Leuven.

Sinds 2015 is zij co-voorzitter, samen met Patrick Wéry (UCL), van de Commissie tot hervorming van het Verbintenissenrecht, in opdracht van de Minister van Justitie Koen Geens.

Sophie Stijns is bovendien auteur van talrijke publicaties (boeken en artikels in het Frans, Nederlands en Engels).

De JEP, het zelfregulerend orgaan van de Belgische reclamesector, werd in 1974 opgericht door de Raad voor de Reclame. De JEP heeft als missie een eerlijke, waarheidsgetrouwe en maatschappelijk verantwoorde reclame te verzekeren. Ze onderzoekt daarom of de inhoud van de reclameboodschappen die verspreid worden in de media conform de regels van de reclame-ethiek is, en baseert zich daarbij op de wetgeving en de zelfregulerende codes.

Voor zover zij handelen met het oog op de verdediging van de consumentenbelangen en/of het imago van de reclame, kunnen consumenten, socio-culturele verenigingen, professionele federaties en de overheid een klacht indienen bij de JEP tegen een reclame.

De beslissingen van de JEP kunnen de aanpassing van een reclame inhouden of de stopzetting van de verspreiding ervan wanneer ethische en/of wettelijke bepalingen overtreden worden. De beslissingen van de JEP worden nageleefd door de adverteerders. Is dat niet het geval, dan geven de media gevolg aan de beslissing.

De JEP is paritair samengesteld. De helft van de leden komt uit de burgermaatschappij en de andere helft van de leden van de JEP komt uit de reclamesector. De leden van de JEP zetelen ten persoonlijke titel. Die samenstelling verzekert de neutraliteit van de JEP bij de besluitvorming.

De JEP beschikt over een beroepsinstantie die toegankelijk is voor consumenten en adverteerders. De twee instanties van de JEP (eerste aanleg en hoger beroep) zijn paritair samengesteld. Piet Moons, ex-marketingdirecteur van het Olympisch Comité en ex-secretaris-generaal van het Ontwikkelingscomité van de Belgische Sport, zet zijn missie als Voorzitter van de JEP in eerste aanleg die hij opnam in januari 2014 voort.

De Raad voor de Reclame is ervan overtuigd dat de respectievelijke expertise van professor Sophie Stijns en dhr. Piet Moons het debat binnen de JEP verder zullen verrijken en bijdragen tot de versterking van het vertrouwen van de consument in zelfregulering en in een wettelijke, ethische en maatschappelijk verantwoorde reclame.

 

PERSCONTACT:

Sandrine Sepul, Directrice van de Raad voor de Reclame, s.sepul@rvdr-cp.be, 02 502 70 70

ander nieuws