Omega Pharma 22-06-2016: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: OMEGA PHARMA

Product-Dienst / Produit-Service: XL-S Medical

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot brengt twee vrouwen in beeld die communiceren via hun smartphone naar aanleiding van hun vakantie. De ene stuurt een foto waarop de tweede vaststelt dat ze vermagerd is.

Vrouw 1 (+ tekst op het scherm): “Klaar voor de vakantie? ;)”
Vrouw 2 (+ tekst op het scherm): “Wow, je bent zoveel vermagerd.”
Vrouw 1 (+ tekst op het scherm): “Dankzij XL-S Medical … Het helpt je tot 3x meer gewicht te verliezen.”
Vrouw 2 (+ tekst op het scherm): “Ik zal dat nooit voor elkaar krijgen.”
Vrouw 1 (+ tekst op het scherm): “Neem de nieuwe Max Strength. Het vermindert de calorieopname uit de belangrijkste voedingsstoffen. Zo val je sneller af.”

Daarna wordt een beeld getoond van deze twee vrouwen die een selfie maken aan het strand.

VO: “Nieuwe Max Strength. Tot 33% doeltreffender.”

Het eindscherm toont het product, met daarbij de volgende tekst:

“XL-S Medical Max Strength
+33% efficiënter gewichtsverlies*
Met onderaan in kleinere letters: *vs. huidige gamma”.

Linksboven in een gele driehoek: “New”.

Rechtsboven in een rode rechthoek: “Gekozen product van het jaar. Door Belgische Consumenten 2016”.

Rechtsonder het logo van Omega Pharma.

 

Klacht(en) / Plainte(s)

Voor de klager is dit beeld heel misleidend. Deze dames zijn onmogelijk zo slank enkel door het gebruik van dit product. De reclamespot laat uitschijnen dat iedereen door dit product zo slank kan worden. Hij vindt dat deze reclamespot niet meer getoond mag worden, of dat er een vermelding moet zijn dat dit product niet voldoende is om een dergelijk lichaam te bekomen.

 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft deze reclame onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen.

Zij heeft met name kennis genomen van de spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft, evenals van de reactie van de adverteerder hierop. Zij heeft vervolgens gemeend bijkomende vragen aan de adverteerder te moeten stellen met betrekking tot de draagwijdte en de staving van bepaalde in de reclame gemaakte claims, en heeft kennis genomen van het antwoord van de adverteerder in dit verband.

Wat de claim “Dankzij XL-S Medical … Het helpt je tot 3x meer gewicht te verliezen.” betreft, heeft de Jury er nota van genomen dat deze gebaseerd is op klinische studies met betrekking tot het werkzaam bestanddeel van het product XL-S Medical Vet Binder waarin groepen die dit gebruiken worden vergeleken met controlegroepen die een placebo gebruiken.

De Jury is dienaangaande vooreerst van mening dat het woordgebruik in de spot wel degelijk in hoofde van de gemiddelde consument de indruk wekt dat het louter en alleen dankzij het product is dat een persoon gewicht verliest, te meer daar de spot in zijn geheel bekeken naar de mening van de Jury duidelijk het bereiken van een bepaald resultaat suggereert in hoofde van de protagonisten.

Zij heeft er in dit verband ingevolge het antwoord van de adverteerder echter nota van genomen dat de bijsluiter van het product aanbeveelt om het gebruik ervan te integreren in een multidisciplinair gewichtsbeheersingsprogramma en dat het merendeel van de klinische studies waarnaar de adverteerder verwijst tevens het volgen van een dieet en lichaamsbeweging inhielden.

De Jury is daarnaast van mening dat uit de spot onvoldoende duidelijk het vergelijkingspunt van de claim blijkt, en met name onvoldoende wordt verduidelijkt dat het gaat om tot 3x meer gewicht verliezen dan met diëten en bewegen alleen. Bovendien meent de Jury dat onvoldoende verduidelijkt wordt op basis van welk type gegevens de claim is gebaseerd.

De Jury is derhalve van oordeel dat de spot in kwestie, zonder bijkomende verduidelijking ten aanzien van de consument op het vlak van de draagwijdte en de aard van de claim, van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden op dit punt.

Wat de claim inzake het “33% doeltreffender” of “33% efficiënter” zijn, heeft de Jury er nota van genomen dat deze claim betrekking heeft op het product XL-S Medical Max Strength in vergelijking met het bestaande gamma van XL-S Medical Vet Binder.

Hoewel zij op basis van de door de adverteerder meegedeelde stavingsstukken van mening is dat deze laatste de claim in beginsel mag gebruiken, is de Jury van oordeel dat in de spot in kwestie de vermelding bij de asterisk “* vs. huidige gamma” onvoldoende leesbaar is om het relatieve karakter van deze claim voldoende duidelijk te maken ten opzichte van de gemiddelde consument.

Gelet op het voorgaande en op basis van de artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, door met name enerzijds de draagwijdte van de claim “Dankzij XL-S Medical … Het helpt je tot 3x meer gewicht te verliezen.” te verduidelijken en anderzijds duidelijker leesbaar te vermelden dat de claim inzake het “33% doeltreffender” of “33% efficiënter” zijn betrekking heeft op het nieuwe product XL-S Medical Max Strength in vergelijking met het bestaande gamma, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen