Nucleair Forum 09-11-2017: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: NUCLEAIR FORUM

Product-Dienst / Produit-Service: Nucleaire energie

Media / Média: Affiche

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De digitale bewegende affiche bevat bovenaan de tekst “En als we naar de cijfers kijken?” en onderaan het logo van de adverteerder en de woorden “Kerntechnologie. Essentieel.”.
Tussenin staat links een rood vak met de tekst “% van de totale CO2-uitstoot” en rechts een blauw vak met de tekst “% van de totale elektriciteitsproductie” met tussen beide vakken het woord “kernenergie” en een pictogram van een kerncentrale.
Op het beginscherm wordt aan beide kanten een percentage van 0% weergegeven. Geleidelijk aan wordt het percentage verhoogd tot respectievelijk 6% en 65%. Terzelfdertijd worden de respectievelijk rode en blauwe balken onderaan proportioneel uitgebreid.
Onderaan in het blauwe vak staat de volgende tekst vermeld in kleinere letters: “De andere energiebronnen vertegenwoordigen de overblijvende percentages Bronnen: ELIA (gemiddelde waarden september 2017) en IPCC”.

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klager gebruikt de adverteerder incorrecte en misleidende cijfers in zijn campagne ter promotie van kernenergie, meer specifiek over het aandeel in onze elektriciteitsproductie dat van kernenergie afkomstig is. Op de affiche is dat 65% (in grote letters), wat gebaseerd is op de elektriciteitsproductie in de maand september 2017 (piepkleine letters op de affiche), terwijl de officiële cijfers van de CREG bewijzen dat dit cijfer veel lager ligt in de voorbije jaren door inactieve centrales. De voorbije jaren gemiddeld 54%, de voorbije 3 jaar gemiddeld 53%, in 2015 was het aandeel 45%.
Volgens hem gaat het om een bewust gebruik van een niet-representatief cijfer om het aandeel van kernenergie in onze elektriciteitsproductie te overschatten. Dit is misleidende reclame: onaanvaardbaar en een oneerlijke bijdrage aan het levensbelangrijke debat over de energietransitie.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de digitale bewegende affiche in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

De Jury heeft zich beperkt tot het onderzoeken van de inhoud van de betrokken reclame, zonder zich te buigen over het maatschappelijk debat over kernenergie dat buiten haar bevoegdheid valt.

Zij heeft met name vastgesteld dat de affiche op het eindscherm links een rood vak met de tekst “6% van de totale CO2-uitstoot” en rechts een blauw vak met de tekst “65% van de totale elektriciteitsproductie” toont, waarbij doorlopend onderaan in het blauwe vak de volgende tekst vermeld staat in kleinere letters: “De andere energiebronnen vertegenwoordigen de overblijvende percentages. Bronnen: ELIA (gemiddelde waarden september 2017) en IPCC”.

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat de op de affiche gebruikte gemiddelde maandcijfers gebaseerd zijn op gegevens van ELIA (beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit) voor de berekening van het aandeel van de verschillende energiebronnen en van het IPCC (International Panel for Climate Change) voor de berekening van de CO2-uitstoot van de verschillende energiebronnen.

Zij is van mening dat het gebruik van dergelijke actuele informatie (cijfers voor september) op een in oktober verspreide affiche op zich niet problematisch is.

Zij is tevens van mening dat de affiche in kwestie voldoende duidelijk melding maakt van de bronnen voor de cijfergegevens en van het feit dat het om gemiddelde cijfers voor de maand september 2017 gaat.

De Jury heeft er bovendien ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat deze affichagecampagne kadert binnen een ruimere informatiecampagne, met onder meer ook een tool die beschikbaar is op de website van de adverteerder en sinds augustus 2017 cijfers per dag en maandelijkse gemiddelden toont, ook wanneer deze wat betreft het aandeel van kernenergie in de verschillende energiebronnen lager liggen dan de op de bestreden affiche getoonde gemiddelde maandcijfers.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de affiche in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op het vlak van de representativiteit van de gehanteerde cijfers.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen