Nucleair Forum 08-05-2019: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: NUCLEAIR FORUM / FORUM NUCLEAIRE

Product-Dienst / Produit-Service: Nucleaire energie / Energie nucléaire

Media / Média: E-mail, Internet (website)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De klager verwees naar de campagne van de adverteerder op de website van een krant, onder de rubriek “Wat na 2025?”, en naar de advertentie voor die campagne in een e-mail van de krant, met de titel “Waarom kernenergie onze belangrijkste koolstofarme energiebron blijft” en daaronder “Zonder kernenergie halen we onmogelijk op tijd de Europese klimaatdoelstellingen, meent het Internationaal Energieagentschap. We kunnen onze elektriciteitsbevoorrading alleen waarborgen door hernieuwbare energie te combineren met een koolstofarme energiebron.”.
De conclusie van het artikel zelf luidt als volgt: “Alleen met het behoud van kerncentrales kan ons land zijn CO2-emissies voldoende verminderen, om tegen 2050 de klimaatdoelstellingen te halen. Daarom pleit het IPCC voor meer investeringen in hernieuwbare energie én kernenergie de komende jaren.
Meer info over de rol van kernenergie in het klimaatdebat?
www.nucleairforum.be”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager haalde aan dat in de advertentie verwezen wordt naar rapporten en een conclusie (“Daarom pleit het IPCC voor meer investeringen in hernieuwbare energie én kernenergie de komende jaren.”) van het Internationaal Energieagentschap en het IPCC, zonder (bron)vermelding van de betreffende rapporten en conclusie.
Daarnaast is volgens hem, gezien de Belgische wet van 31 januari 2003 waarbij de geleidelijke uitstap van het gebruik van kernenergie voor de industriële elektriciteitsproductie op het Belgische grondgebied is geregeld, het gebruik van “wij” en “onze” minstens bevreemdend wanneer het gaat over (t.g.v. de wet van 31 januari 2003) investeren in kernenergie-productie buiten het Belgische grondgebied.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de advertentie in de e-mail en op de website in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

De Jury heeft zich beperkt tot het onderzoeken van de inhoud van de reclame in kwestie, zonder zich te buigen over het maatschappelijk debat over kernenergie, dat niet tot haar bevoegdheid behoort.

Zij heeft vastgesteld dat de advertentie enerzijds verwijst naar het Internationaal Energieagentschap en anderzijds naar het Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC) en naar hun standpunten. Ze heeft eveneens vastgesteld dat de website van de adverteerder, waarnaar de betrokken advertentie duidelijk verwijst voor uitgebreidere informatie, meer details bevat in dit verband.

Zij is met name van mening dat de gemiddelde consument er de nodige referenties zal vinden na het lezen van de advertentie en dat deze dus geen lacune bevat op dit vlak.

Bovendien is het gebruik van de termen “wij” en “onze”, met name in combinatie met een verwijzing naar investeringen in de productie van kernenergie, volgens de Jury niet ongepast gelet op de Wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie.

De Jury heeft derhalve niet vastgesteld dat elementen van de inhoud van de reclame het standpunt van de klager zoals geformuleerd in de klacht zouden rechtvaardigen.

De Jury heeft de klacht derhalve ongegrond verklaard.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

//////////

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a pris connaissance de l’annonce dans l’e-mail et sur le site internet en question et de la plainte qui les concerne.

Le Jury s’est limité à examiner le contenu de la publicité en question, sans se pencher sur le débat de société sur l’énergie nucléaire, qui ne relève pas de sa compétence.

Il a constaté que l’annonce se réfère d’une part à l’Agence Internationale de l’Energie et d’autre part à l’Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC) et à ses positions. Il a également constaté que le site de l’annonceur, auquel l’annonce concernée fait clairement référence pour de plus amples informations, contient plus de détails à cet égard.

Il est notamment d’avis que le consommateur moyen y trouvera les références nécessaires suite à la lecture de l’annonce et que celle-ci ne contient donc pas de lacune à cet égard.

Par ailleurs, l’utilisation des termes « wij » et « onze », en combinaison notamment avec une référence aux investissements dans la production d’énergie nucléaire, n’est pas déplacée selon le Jury eu égard à la Loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins de production industrielle d’électricité.

Le Jury n’a donc pas constaté que des éléments du contenu de la publicité justifieraient la position du plaignant telle que formulée dans la plainte.

Le Jury a dès lors déclaré la plainte non fondée.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

andere beslissingen