Privacy Policy

De huidige privacy policy (hierna ‘Privacy Policy’) is van toepassing op de verwerking van gegevens door de VZW Raad voor de Reclame, Barastraat 175 te 1070 Brussel, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE04 0818 2037 (hierna ‘Raad voor de Reclame’) via de website www.jep.be (hierna ‘de Website’).

Wanneer u deze website bezoekt, of opteert om gegevens te verlenen op de Website, verklaart u zich akkoord met het gebruik van deze gegevens in overeenkomst met de Privacy Policy. De Website kan links bevatten naar andere websites, waarvan het gebruik niet onderhavig is aan de huidige Privacy Policy en waarvoor de Raad voor de Reclame niet verantwoordelijk gehouden kan worden.

De Raad voor de Reclame behoudt zich het recht voor om de huidige Privacy Policy te wijzigen, zonder voorafgaande melding, om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen betreffende het verwerken van gegevens of om de dienstverlening te verbeteren.

Verzameling en verwerking van gegevens

De persoonlijke gegevens die verzameld worden door de Raad voor de Reclame, bestaan onder meer uit: uw naam, email adres, adres, telefoonnummer, IP adres en andere informatie die noodzakelijk of wenselijk is bij het uitvoeren van onze taken als onafhankelijk zelfregulerend orgaan van de Belgische reclamesector.

De Raad voor de Reclame bewaart uw persoonlijke gegevens in een geautomatiseerd bestand voor intern gebruik.

De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna ‘Privacywet’). De gegevens worden gebruikt door de Raad voor de Reclame voor het volgende doeleinde: het uitvoeren van onze taken als onafhankelijk zelfregulerend orgaan van de Belgische reclamesector. Dit houdt in dat de gegevens onder meer gebruikt worden voor het behandelen van vragen en klachten en het leveren van advies in verband met ethische praktijken in reclame. Bovendien kunnen de gegevens in voorkomend geval aangewend worden om u te informeren over publicaties en activiteiten van de Raad voor de Reclame of van de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame. U hebt het recht uw gegevens in te kijken of te verbeteren door contact op te nemen met ons via de hieronder vermelde contactgegevens of via mail aan het volgende mailadres: info@jep.be. Wanneer u verkiest dat uw gegevens niet worden gebruikt voor de hierboven beschreven doeleinden, dan volstaat een eenvoudige mail aan: info@jep.be of een brief per post naar het volgende adres:

Raad voor de Reclame
Barastraat 175
1070 Brussel

Delen van gegevens met derden

De Raad voor de Reclame deelt geen gegevens met derden, tenzij wanneer vereist door de bevoegde autoriteiten, overheidsinstanties, of andere derden wanneer vereist of wenselijk ter vervulling van wettelijke of contractuele verplichtingen.