Wie mag een klacht indienen en hoe?

De tussenkomst van de Jury in eerste aanleg met betrekking tot een reclameboodschap kan worden ingeroepen door het indienen van een klacht op initiatief van de volgende natuurlijke of rechtspersonen voor zover deze handelen met het oog op de verdediging van de consumentenbelangen en/of het imago van reclame: consument, consumentenorganisatie, socioculturele vereniging, beroepsvereniging/ -federatie, lid of vertegenwoordiger van een officiële instantie of openbare macht.

De klacht dient:

  • schriftelijk (online klachtenformulier, e-mail of brief) bij het secretariaat van de JEP ingediend te worden. Ze moet vergezeld zijn van een exemplaar of kopie, foto of reproductie van de reclame in kwestie. Zoniet dient een duidelijke beschrijving van de reclame te worden gegeven. Zij moet de datum en de plaats van verspreiding aangeven;
  • betrekking te hebben op concrete reclame-inhoud die verspreid wordt via media of dragers die binnen het bevoegdheidsdomein van de Jury vallen. Zij kan op het moment van de verspreiding van de reclame of binnen een korte termijn na de verspreiding ingediend worden;
  • duidelijk gemotiveerd te zijn aan de hand van de visuele of redactionele elementen in de reclame (bv. bedrieglijke of misleidende elementen, niet in overeenstemming met de wetgeving en/of de codes, een schokkend of aantstootgevend karakter hebben...) ;
  • de naam en het adres van de klager vermelden. De identiteit van de klager wordt niet aan de adverteerder meegedeeld, behalve bij uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de klager die hem zal gevraagd worden wanneer de behandeling van het dossier het vereist.

Anonieme klachten worden niet aanvaard.

Om een klacht in te dienen, kan u het klachtenformulier op deze website gebruiken of kan u ons contacteren per brief of e-mail:

JEP
Barastraat 175
B - 1070 BRUSSEL/BELGIE
Tel: 02/502.70.70
info@jep.be